Bible pražská, Lukášovo evangelium

Praha: [Tiskař Pražské bible], 1488. Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Ink 13.C.5, ff. 509v–525r. Editoři Kunertová, Helena (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Hlaváčová Svobodová, Andrea (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

[Generovaný obsah]

[510v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupceslúžili jemu L1,75 v svatosti a spravedlnosti před ním po všecky dni naše. L1,76 A ty, dietě, prorokem Najvyššieho slúti budeš, neb předejdeš před tváří páně připravovati cesty jeho, L1,77 aby bylo dáno uměnie spasitedlné lidu jeho na otpuštěnie hřiechóv jich L1,78 skrze střeva milosrdenstvie boha našeho, v nichžto navštievil nás, vyšed z výsosti, L1,79 aby posvietil těm, kteříž v temnostech a v stienu smrti sedí, aby byly zpraveny nohy naše na cestu pokoje.“ L1,80 Dietě pak rostlo a posilovalo se duchem a bieše na púšti až do dne ukázanie svého k lidu izrahelskému[15]lidu izrahelskému] Israel lat..

Kapitola II.

L2,1 Stalo[16]Stalo] STtalo tisk se jest pak v těch dnech, vyšlo jest vyřčenie od ciesaře[17]ciesaře] czieſarzeren tisk Augusta, aby byl popsán veškeren svět. L2,2 To popsánie prvnie stalo se jest ot vladaře syrského Cyrina. L2,3 I bráchu se všickni, aby se přiznávali, jeden každý do svého města. L2,4 I vstúpil jest také Jozef od Galilee z města Nazarethu do Židovstva, města Davidova, jenž slove Bethleem, protože bieše z domu a z čeledi Davidovy, L2,5 aby se přiznal s Marijí, otdanú sobě manželkú těhotnú. L2,6 I stalo se jest, když sú tam byli, naplnili sú se dnové Marie[18]Marie] navíc oproti lat., aby porodila. L2,7 I porodila jest syna svého prvorozeného a v šátky ho obinula a položila jej v jeslech, neb mu[19]mu] eis lat., ei var. nebylo miesta v hostinici. L2,8 A pastýři biechu v krajině té ponocujíce a ostřiehajíce bděnie nočního nad svým stádem. L2,9 A aj, anjel páně postavil se podlé nich a jasnost božie obklíčila je i báli sú se bázní velikú. L2,10 I řekl jim anjel: „Nebojtež se, neb aj, zvěstujiť vám radost velikú, kteráž bude všemu lidu, L2,11 neb narodil se jest nám[20]nám] vobis lat., nobis var. dnes spasitel, jenž jest Kristus pán, v městě Davidově. L2,12 A toto vám znamenie: naleznete nemluvňátko plenkami obinuté a položené v jeslech.“ L2,13 A ihned s anjelem stalo se jest množstvie rytieřstva nebeského zástupu[21]zástupu] navíc oproti lat., + exercitus var., chváléce boha a řkúce: L2,14 „Sláva na výsostech bohu a na zemi pokoj lidem dobré vuole!“

L2,15 I stalo se jest, když sú otešli od nich anjelé do nebe, pastýři roz[b]označení sloupcemlúvali vespolek řkúce[22]řkúce] navíc oproti lat., + dicentes var.: „Poďme až do Bethlema a vizme to slovo, které se jest stalo, které učinil pán a ukázal[23]učinil … a ukázal] ostendit lat., fecit … et ostendit var. nám.“ L2,16 I přišli chvátajíce a nalezli Mariji a Jozefa a nemluvňátko položené v jeslech. L2,17 A uzřevše poznali o slovu, kteréž jim pověděno bylo o tom dietěti. L2,18 I divili se všickni, kteříž slyšeli je, i těm věcem, kteréž praveny byly od pastýřóv k nim. L2,19 A Maria zachováváše všecka slova ta, skládajíci je v srdci svém. L2,20 I navrátili sú se pastýři, chváléce a velebíce boha ze všech věcí, kteréž byli slyšeli a viděli, jakož jest pověděno k nim.

L2,21 A když se dokonalo osm dní, aby obřezáno bylo dietě, nazváno jest jméno jeho Ježíš, kteréž jest nazváno od anjela, prvé než se v životě počalo. L2,22 A když se naplnili dnové čistěnie Marie[24]Marie] eius lat. podlé zákona Mojžiešova, nesli sú dietě[25]dietě] illum lat. do Jeruzaléma, aby je postavili před pánem, L2,23 jakož jest psáno v zákoně páně, že každý pacholík otvieraje život svatý pánu slúti bude, L2,24 a aby dali obět za něho, jakož pověděno jest v zákoně páně, dvé hrdličátek aneb dvé holúbátek. L2,25 A aj, člověk bieše v Jeruzalémě, jemuž jméno Simeon, a člověk ten spravedlivý a bohobojný, čekaje utěšenie izrahelského, a duch svatý bieše v něm. L2,26 A byl odpověd vzal od ducha svatého, že neuzří[26]neuzří] nevzrzie tisk smrti, až by prvé opatřil krista páně. L2,27 I přišel jest v duchu do chrámu. A když sú uvodili dietě Ježíše rodičové jeho, aby učinili podlé obyčeje zákona za něho, L2,28 a on jej vzal na lokty své i chválil boha a řekl: L2,29 „Nynie propúštíš služebníka svého, pane, vedlé slova tvého u pokoji, L2,30 neb sú viděly oči mé spasenie tvé, L2,31 které si připravil před obličejem všech lidí: L2,32 světlo k zjevení pohanóm a k slávě lidu tvého izrahelského.“ L2,33 Biechu pak otec jeho a matka diviece se těm věcem, kteréž praveny byly o něm. L2,34 I požehnal jich Simeon a řekl k Mariji, matce jeho: „Aj, položen jest tento na pád a ku povstání mnohých v lidu izrahelském[27]lidu izrahelském] Israel lat. a na znamenie, jemužto bude odpíráno. L2,35 A tvúť[28]tvúť] + ipsius lat.

X
15lidu izrahelskému] Israel lat.
16Stalo] STtalo tisk
17ciesaře] czieſarzeren tisk
18Marie] navíc oproti lat.
19mu] eis lat., ei var.
20nám] vobis lat., nobis var.
21zástupu] navíc oproti lat., + exercitus var.
22řkúce] navíc oproti lat., + dicentes var.
23učinil … a ukázal] ostendit lat., fecit … et ostendit var.
24Marie] eius lat.
25dietě] illum lat.
26neuzří] nevzrzie tisk
27lidu izrahelském] Israel lat.
28tvúť] + ipsius lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).