Bible pražská, Lukášovo evangelium

Praha: [Tiskař Pražské bible], 1488. Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Ink 13.C.5, ff. 509v–525r. Editoři Kunertová, Helena (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Hlaváčová Svobodová, Andrea (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

[Generovaný obsah]

[511v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcesvé a shromaždí pšenici do stodoly své, ale plevy spálí ohněm neuhasitedlným.“ L3,18 Mnohé zajisté i jiné věci napomínaje zvěstováše lidu.

L3,19 Erodes pak [vladař]text doplněný editorem[39]vladař] tetrarcha lat., když od něho byl tresktán pro Erodiadu, manželku bratra svého, i ze všech zlých věcí, které jest činil Erodes, L3,20 přičinil jest to také ke všem věcem, že jest zavřel Jana v žaláři.

L3,21 I stalo se jest, že se křtil vešken lid, ale když se pokřtil Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe L3,22 i sstúpil duch svatý v tělesné zpuosobě jako holubice na něho i stal se jest hlas s nebe: „Ty si syn muoj milý, v toběť mi se jest zalíbilo.“ L3,23 A on Ježíš počínal býti jako ve třidcíti letech, jenž byl domněn syn Jozefuov, jenž byl Elióv, jenž byl Matatóv, L3,24 jenž byl Levi, jenž byl Melchóv, jenž byl Januov, jenž byl Jozefóv, L3,25 jenž byl Mathatiášuov, jenž byl Amosóv, jenž byl Naum, jenž byl Esli, jenž byl Nagge, L3,26 jenž byl Maathuov, jenž byl Mathatiášuov, jenž byl Semeóv, jenž byl Jozefóv, jenž byl Judóv, L3,27 jenž byl Johannóv, jenž byl Resóv, jenž byl Zorobabelóv, jenž byl Salatieluov, jenž byl Neerióv, L3,28 jenž byl Melchióv, jenž byl Adióv, jenž byl Chozanóv, jenž byl Elmanadóv, jenž byl Heróv, L3,29 jenž byl Jezóv, jenž byl Eliezeróv, jenž byl Jorimóv, jenž byl Mathetuov, jenž byl Levi, L3,30 jenž byl Simeonóv, jenž byl Judóv, jenž byl Jozefuov, jenž byl Jonóv, jenž byl Eliachimóv, L3,31 jenž byl Melchóv, jenž byl Mennóv, jenž byl Mathatóv, jenž byl Natanóv, jenž byl Davidóv, L3,32 jenž byl Jesse, jenž byl Obetuov, jenž byl Boozuov, jenž byl Salmonuov, jenž byl Naazonóv, L3,33 jenž byl Aminadabóv, jenž byl Aramóv, jenž byl Ezromóv, jenž byl Faresóv, jenž byl Juduov, L3,34 jenž byl Jákobóv, jenž byl Izákóv, jenž byl Abrahamóv, jenž byl Thare, jenž byl Nachoróv, L3,35 jenž byl Seruchóv, jenž byl Roganóv, jenž byl Falechóv, jenž byl Heberóv, jenž byl Sale, L3,36 jenž byl Kainanóv, jenž byl Arfaxatuov, [b]označení sloupcejenž byl Semóv, jenž byl Noe, jenž byl Lamechóv, L3,37 jenž byl Mathusalemóv, jenž byl Enochóv, jenž byl Jaredóv, jenž byl Malaleelóv, jenž byl Kainanóv, L3,38 jenž byl Enosóv, jenž byl Setóv, jenž byl Adamóv, jenž byl boží.

Kapitola IIII.

L4,1 Ježíš pak pln jsa ducha svatého, vrátil se jest od Jordánu a puzen bieše ot ducha na púšť L4,2 za čtyřidceti dní a pokúšen byl ot ďábla. A nic nejedl v těch dnech, a když se skonali dnové, zlačněl jest. L4,3 I řekl jemu ďábel: „Jsi li syn boží, řci kamení tomuto, ať chlebem bude.“ L4,4 I odpověděl jemu Ježíš: „Psánoť jest, že ne v samém chlebě živ jest člověk, ale v každém slovu božím.“ L4,5 I vedl jej ďábel na huoru převysokú a ukázal jemu všecka královstvie okršlku země v brzkém času L4,6 i vece jemu: „Dámť tobě všecku tuto moc i slávu těchto věcí, neb mě dány sú, a komuž chci, dávám je. L4,7 Protož ty budeš li se klaněti přede mnú, budeť tvé všecko.“ L4,8 I odpověděv Ježíš, řekl jemu: „Psánoť jest: Pánu bohu svému budeš se klaněti a jemu samému slúžiti.“ L4,9 Potom vedl jeho do Jeruzaléma a postavil ho na vrchu chrámu a řekl jemu: „Jsi li syn boží, spusť se[40]se] + hinc lat., nemá var. doluov. L4,10 Nebť jest psáno, že anjelóm svým přikázal o tobě, aby tebe ostřiehali, L4,11 a žeť na rukú ponesú tě, aby snad neurazil o kámen nohy své.“ L4,12 Odpověděv[41]Odpověděv] Et respondens lat. jemu Ježíš, vece: „Pověděnoť jest: Nebudeš pokúšeti pána boha svého.“ L4,13 A když se dokonalo všecko pokušenie, odšel jest ot něho ďábel až do času.

L4,14 I vrátil se jest Ježíš v moci ducha do Galilee a vyšla jest o něm pověst po vší krajině. L4,15 A on učieše v školách jich a veleben bieše ode všech. L4,16 I přišel jest do Nazaretu, kdež byl krmen, i všel podlé obyčeje v den sobotní do školy i vstal jest, aby četl. L4,17 I dány sú mu knihy Izaiáše proroka. A když otevřel knihy, nalezl miesto, kdež bieše napsáno: L4,18 Duch páně na mně, protože pomazal mě, abych kázal chudým, poslal mě uzdravovat skrušené srdcem, L4,19 abych zvěstoval jatým pro[512r]číslo strany rukopisupuštěnie

X
39vladař] tetrarcha lat.
40se] + hinc lat., nemá var.
41Odpověděv] Et respondens lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).