[Bible mikulovská, Markovo evangelium]

Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. Mk 1, 469v–479r. Editoři Sedláčková, Anna, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

<<<<<477r477v478r478v479r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

následováchu jeho a přisluhováchu jemu, a jiné mnohé, kteréž spolu s ním vstúpily biechu do Jeruzaléma. Mc15,42 A když již večer bieše učiněn, nebo bieše pátek, jenž jest před sobotú, Mc15,43 přišel jest Jozef od Arimatie, šlechtic, desátník, jenž i on bieše čakaje královstvie božieho, a směle všel jest ku Pilátovi a prosil jest těla Ježíšova. Mc15,44 Pilát pak divieše se, zdali již umřel by. A zavolav setníka, otázal jest, zdali již umřel by. Mc15,45 A když poznal bieše od setníka, dal jest tělo Ježíšovo. Mc15,46 Jozef pak kúpiv prostěradlo a složiv jeho, obinul jest prostěradlem a vložil jest jeho v hrob, jenž bieše vytesán v skále, a přivalil jest kámen ke dveřóm hrobu. Mc15,47 Maria pak Magdalena a Maria Jozefova patřiechu, kde položen byl by.

XVI.

Mc16,1 A když minula bieše sobota, Maria Magdalena a Maria Jakubova a Salomeova kúpily sú masti, aby přijdúce zmazaly Ježíše. Mc16,2 A velmi ráno první po sobotě přišly sú k hrobu, vyšlého již slunce. Mc16,3 I vecechu vespolek: „Kto odvalí nám kámen ode dveří hrobu?“ Mc16,4 A popatřivše uzřely sú odvalený kámen. Bieše zajisté veliký velmi. Mc16,5 A všedše do hrobu, uzřely sú mládence sedícieho na pravici, oděného rúchem skvostným, a užasly sú sě. Mc16,6 Kterýž vece jim: „Neroďte báti sě! Ježíše hledáte Nazaretského ukřižovaného, vstalť jest, nenieť tuto. Aj, miesto, kdež položili sú jeho. Mc16,7 Ale jděte, povězte učedlníkóm jeho i Petrovi, že předejde vás do Galilee. Tam jeho uzříte, jakož řekl jest vám.“ Mc16,8 A ony vyšedše, utekly sú z hrobu, nebo udeřilo bieše na ně třesenie a strach, a nižádnému ničehož neřekly sú, nebo báchu sě.

Mc16,9 Vstav pak Ježíš první po sobotě, ukázal jest sě najprvé Mariji Magdaleně, z kteréž vyvrhl bieše sedm diábelství. Mc16,10 A ona šedši, zvěstovala jest těm, kteříž s ním biechu, plačícím a lkajícím. Mc16,11 A oni uslyševše, že živ byl by a viděn byl by od nie, nevěřili sú.

Mc16,12 Potom pak dvěma z nich chodícíma ukázal sě jest v jiné osobě, jdúcích jich do vsi. Mc16,13 A oni šedše, zvěstovali jsú jiným, ani těm uvěřili sú. Mc16,14 Najposlé pak sedících jich jedenádcti, ukázal sě jest jim Ježíš a káral jest nedověrnost jich a tvrdost srdce, nebo těm, kteříž viděli biechu jeho vstavše, nevěřili sú. Mc16,15 A řekl jest jim: „Jdúce na svět vešken, kažte čtenie všemu stvoření. Mc16,16 Ktož uvěřil by a křstěn byl by, spasen bude. Ale ktož neuvěřil by, potupen bude. Mc16,17 Znamenie pak ty, kteříž uvěřili by, tato následovati budú: Ve jménu mém diábelstvie vymietati budú, jazyky mluviti budú novými, Mc16,18 hady bráti budú, a ač co smrtedlného pili by, nebude jim škoditi. Na nemocné ruce vzkládati budú a dobře mieti sě budú.“

Mc16,19 A pán zajisté Ježíš, když mluvil jest jim, přijat jest do nebe a sedí na pravici božie. Mc16,20 Oni pak šedše, kázali sú všady pána spomáhajícieho a řeči potvrzujícieho následujícími znameními.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).