[Bible mikulovská, Markovo evangelium]

Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. Mk 1, 469v–479r. Editoři Sedláčková, Anna, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

<<<<<476v477r477v478r478v479r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

zazpieval by dvakrát, třikrát mne zapříš,“ i počal jest plakati.

XV.

Mc15,1 A ihned ráno radu učinivše najvyšší kněžie s staršími a s mistry ve všie radě, svázavše Ježíše vedli sú a vydali sú Pilátovi. Mc15,2 I otázal jest jeho Pilát: „Ty li jsi král židovský?“ A on odpověděv, vece jemu: „Ty dieš.“ Mc15,3 A obžalováváchu jeho najvyšší kněžie ve mnohém. Mc15,4 Pilát pak otázal jest jeho řka: „Neodpoviedáš ničehož? Vidíš li, v čem tě obžalovávají?“ Mc15,5 Ježíš pak viece nic neodpověděl jest, tak že divieše se Pilát. Mc15,6 Přes den pak sváteční propúštěti zvykl bieše jim jednoho z vězňóv, kteréhož kolivěk prosili by. Mc15,7 Bieše pak, jenž slovieše Barrabáš, kterýž s svádlivými bieše vězněm, kterýž v svádě vraždu učinil bieše. Mc15,8 A když vstupováše zástup, poče prositi, jakožto vždycky činieše jim. Mc15,9 Pilát pak odpověděl jim a řekl jest: „Chcete li, pustím vám krále židovského?“ Mc15,10 Nebo vědieše, že pro závist zradili biechu jeho najvyšší kněžie. Mc15,11 Biskupové pak popudili sú zástupu, aby viece Barrabáše pustil jim. Mc15,12 Pilát pak opět odpověděv jim, vece: „Protož což chcete, ať učiním králi židovskému?“ Mc15,13 A oni opět volali sú: „Ukřižuj jeho!“ Mc15,14 Pilát pak vece jim: „Co však zlého učinil jest?“ A oni viece voláchu: „Ukřižuj jeho!“ Mc15,15 Pilát pak chtě lidu dosti učiniti, propustil jest jim Barrabáše a vydal jest Ježíše biči bitého, aby ukřižován byl.

Mc15,16 Rytieři pak vedli sú jeho vnitř do sieni radnice a svolachu všicku obec Mc15,17 i oblečechu jeho zlatohlavem a vzložichu jemu spletše trnovú korunu, Mc15,18 a počechu pozdravovati jeho řkúce: „Zdráv, králi židovský!“ Mc15,19 A tepiechu hlavu jeho třstí a plváchu jeho, a pokládajíce kolena, klaniechu sě jemu. Mc15,20 A když posmievali sú sě jemu, svlekli sú jeho z zlatohlavu a oblekli sú jeho rúchem jeho i vyvedechu jeho, aby ukřižovali jeho.

Mc15,21 I hrdlovali sú míjejícieho některakého Šimona Cyrenejského, přicházejícieho ze vsi, otcě Alexandrova a Ruffova, aby vzal kříž jeho. Mc15,22 A přivedechu jeho na miesto Golgata, jenž jest vyloženo Lebné miesto. Mc15,23 A dáváchu jemu píti víno myrrové, a nepřijal jest. Mc15,24 A ukřižovavše jeho, rozdělili sú rúcha jeho, púštějíce los nad nimi, kto co vzal by. Mc15,25 Bieše pak hodina třetie a ukřižovali sú jeho. Mc15,26 A bieše nápis viny jeho napsaný: Král židovský. Mc15,27 A s ním ukřižovali sú dva lotry, jednoho na pravici a druhého na levici jeho. Mc15,28 A naplněno jest písmo, kteréž die: A s nepravými počten jest. Mc15,29 A míjejíce rúháchu sě jemu, hýbajíce hlavami svými a řkúce: „Hahá, jenž zbořuješ chrám boží a ve třech dnech jej ustavuješ, Mc15,30 spasena učiň tě samého a sstup s kříže.“ Mc15,31 Též i najvyšší kněžie posmieváchu sě, jeden k druhému s mistry řkúce: „Jiné spaseny činil jest, sebe samého nemóže spasena učiniti. Mc15,32 Kristus, král izrahelský, sstup nynie s kříže a uzříme a uvěříme.“ A kteříž s ním ukřižováni biechu, hroziechu jemu.

Mc15,33 A učiněné hodiny šesté, tmy staly sú sě na všie zemi až do hodiny deváté. Mc15,34 A hodiny deváté volal jest Ježíš hlasem velikým řka: „Heloy, heloy, lamazabatany?“, jenž jest vyloženo: „Bože mój, bože mój, i co opustil si mě?“ Mc15,35 A někteří z okolostojících slyšiece, vecechu: „Aj, Heliáše volá.“ Mc15,36 Běžev pak jeden a naplniv húbu octem, obklíčiv třstí, píti dáváše jemu řka: „Nechajte, vizme, přijde liť Heliáš k složení jeho.“ Mc15,37 Ježíš pak vypustiv hlas veliký, vydechl jest.

Mc15,38 A opona chrámová rozedřela sě jest na dvé od svrchku až dolóv. Mc15,39 Vida pak setník, jenž naproti stáše, že tak volaje vydechl by, vece: „Jistě tento člověk syn boží bieše.“

Mc15,40 Biechu pak tu i ženy zdaleka patřiece, mezi kterýmiž bieše Maria Magdalena a Maria Jakuba menšieho a Jozefova máti a Salomeova. Mc15,41 A když bieše v Galilei, následováchu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).