[Bible mikulovská, Markovo evangelium]

Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. Mk 1, 469v–479r. Editoři Sedláčková, Anna, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

[Generovaný obsah]

odnes tento kalich ode mne. Ale ne, což já chci, ale což ty.“ Mc14,37 I přišel jest a nalezl jest je spície. I vece Petrovi: „Šimone, spíš? Nemohl si jedné hodiny bdieti se mnú? Mc14,38 Bděte a modlte sě, abyšte nevešli v pokušenie. Duch zajisté hotov jest, tělo pak nemocné.“ Mc14,39 A opět odšed, modlil sě jest, túž řeč řka. Mc14,40 A navrátiv sě druhé, nalezl jest je spície, nebo biechu oči jich obtieženě, a nevědiechu, co odpověděli by jemu. Mc14,41 I přišel jest třetie a řekl jest jim: „Spěte již a odpočiňte. Dostiť jest. Přicházieť hodina, aj, zrazen bude syn člověka v ruce hřiešníkóv. Mc14,42 Vstaňte, poďme! Aj, kterýž mě zradí, blízkoť jest.“

Mc14,43 A ještě jeho mluvícieho, přišel jest Judas Škariotóv, jeden ze dvanádcti, a s ním zástup mnohý s meči a s dřievím od najvyšších kněží a mistróv a starších. Mc14,44 Dal bieše pak zrádce znamenie řka: „Kohož kolivěk políbím, tenť jest, držtež jeho a veďte opatrně.“ Mc14,45 A když přišel bieše, ihned přistúpiv k němu, vece: „Zdráv, mistře.“ A políbil jest jeho. Mc14,46 A oni ruce uvrhli sú na něho a drželi sú jeho. Mc14,47 Jeden pak z okolostojících vyněm meč, bil jest sluhu najvyššieho kněze i uťal jest jemu ucho. Mc14,48 A odpověděv Ježíš, vece jim: „Jakožto k lotru vyšli ste s meči a s kyji polapiti mne. Mc14,49 Však na každý den biech u vás v chrámě uče, a nedrželi jste mne. Ale aby naplněna byla písma.“ Mc14,50 Tehda učedlníci jeho opustivše jeho, všickni utekli sú. Mc14,51 Jinoch pak některaký následováše jeho, oděn jsa prostěradlem na nahé, a drželi sú jeho. Mc14,52 A on opustiv prostěradlo, náh utekl jest od nich.

Mc14,53 A přivedli sú Ježíše k najvyššiemu knězi. I sešli sú sě v jedno všickni kněžie a mistři a starší. Mc14,54 Petr pak zdaleka následoval jest jeho až vnitř do sieni najvyššieho kněze a sedieše s sluhami a shřieváše sě u ohně. Mc14,55 Najvyšší pak knieže a všecka rada hledáchu proti Ježíšovi svědečstvie, aby jeho smrti vydali, aniž nalézáchu. Mc14,56 Nebo mnozí svědečstvie křivé praviechu proti němu, a nepříslušná svědečstvie biechu. Mc14,57 A někteří vstavše, křivé svědečstvie nesiechu proti němu řkúce: Mc14,58[…]text doplněný editorem[127]…] Quoniam nos audivimus eum dicentem lat. Já zruším chrám tento rukú udělaný a o třech dnech jej ne rukú dělaný ustavím.“ Mc14,59 A nebieše příslušné svědečstvie jejich. Mc14,60 A povstav najvyšší kněz u prostředek, otázal jest jeho řka: „Neodpoviedáš ničehož k tomu, což tobě vyličuje sě od těchto?“ Mc14,61 On pak mlčieše a nic neodpověděl jest. Opět najvyšší kněz otázal jest jeho a řekl jest jemu: „Ty li jsi Kristus, syn boha dobrořečeného?“ Mc14,62 Ježíš pak vece jemu: „Já sem. A uzříte syna člověka na pravici moci sedícieho a přicházejícieho s oblaky nebeskými.“ Mc14,63 Najvyšší pak kněz rozedřev rúcha svá, vece: „Co ještě žádáme svědkuov? Mc14,64 Slyšeli ste rúhanie. Co vám vidí se?“ Kteřížto všickni potupili sú jeho býti vinna smrti. Mc14,65 A počali sú někteří plvati na něho a zakrývati tvář jeho a zášijky jeho bíti a řékati jemu: „Prorokuj!“ A služebníci políčky jeho tepiechu.

Mc14,66 A když bieše Petr v sieni vzezpod, přišla jest jedna z dievek najvyššieho kněze. Mc14,67 A když uzřela bieše Petra shřievajícieho sě, popatřivši na něho, vece: „A ty s Ježíšem Nazaretským bieše.“ Mc14,68 A on zapřel jest řka: „Aniž znal sem, aniž viem, co pravíš.“ A vyšel jest ven před sien a kokot zazpieval jest. Mc14,69 Opět pak když uzřela bieše jeho dievka, počala jest praviti okolostojícím, že tento z nich jest. Mc14,70 A on opět zapřel jest. A pomaličku opět, kteříž přistojiechu, vecechu Petrovi: „Jistě z nich jsi, nebo i Galilejský jsi.“ Mc14,71 On pak počal jest kléti sě a přisáhati, že neviem člověka toho, kteréhož pravíte. Mc14,72 A ihned opět kokot zazpieval jest. A rozpomenul jest sě Petr na slovo Ježíšovo, kteréž řekl bieše jemu Ježíš: „Prvé, nežli kokot zazpieval

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).