[Bible mikulovská, Markovo evangelium]

Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. Mk 1, 469v–479r. Editoři Sedláčková, Anna, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

[Generovaný obsah]

dalmanutských. Mc8,11 I vyšli sú zákonníci a počali sú hádati sě s ním, hledajíce od něho znamenie z nebe, pokúšejíce jeho. Mc8,12 A zalkav duchem, vece: „Co pokolenie toto znamenie hledá? Jistě pravím vám, že nebude dáno pokolení tomuto znamenie.“ Mc8,13 A opustiv je, vstúpil jest opět na lodí a odšel jest na přievoz.

Mc8,14 A zapomenuli sú vzieti chleba, a jedné jeden chléb nemějiechu s sebú na cestě. Mc8,15 I přikazováše jim řka: „Vizte a varujte sě od kvasu zákonníkóv a od kvasu Herodova.“ Mc8,16 I mysléchu jeden k druhému řkúce, že chlebóv nemáme. Mc8,17 To poznav Ježíš, vece jim: „Co myslíte, že chlebóv nemáte? Ještě nepoznáváte a nerozumiete? Ještě oslepené máte srdce vaše? Mc8,18 Oči majíce nevidíte a uši majíce neslyšíte? Ani pamatujete, Mc8,19 když pět chlebóv lámal sem mezi pět tisícóv lidí, a koliko košóv otruskóv plných vzali ste?“ Vecechu jemu: „Dvanádct.“ Mc8,20 „Když i sedm chlebóv mezi čtyři tisíce, kolik košóv zlomkóv vzali ste?“ I vecechu jemu: „Sedm.“ Mc8,21 I vece jim: „Kterak ještě nerozumiete?“

Mc8,22 I přišli sú do Betsaidy i přivedechu jemu slepého a prosiechu jeho, aby jeho dotekl sě. Mc8,23 A pochopiv ruku slepého, vyvedl jest jeho z města. A plinuv v oči jeho, vzloživ ruce svoji, otázal jeho, ač co viděl by. Mc8,24 A vzezřev vece: „Vidím lidi jakožto stromy chodiece.“ Mc8,25 A potom opět vzložil jest ruce na oči jeho, a počal jest viděti a navrácen jest, tak aby viděl světle všecko. Mc8,26 A poslal jest jeho do domu jeho řka: „Jdi do domu tvého, a když do města všel by, žádnému neprav.“

Mc8,27 A všel jest Ježíš a učedlníci jeho do hrádkuov Cezaree Filipovy a na cestě otazováše učedlníkóv svých řka: „Koho mě pravie býti lidé?“ Mc8,28 Jenž odpověděli sú jemu řkúce: „Jiní Jana Křstitele, jiní Heliáše, jiní pak jakožto jednoho z prorokóv.“ Mc8,29 Tehda vece jim: „Vy pak koho mě býti pravíte?“ A odpověděv Petr, vece jemu: „Ty jsi Kristus.“ Mc8,30 A pohrozil jest jim, aby nikomému nepravili o něm.

Mc8,31 A počal jest praviti jim, že musí syn člověka trpěti mnoho a potupen býti od najvyšších kněží a starších a mistróv a zabit býti a po třech dnech vstáti. Mc8,32 A zjevně slovo mluvieše. A pochopiv jeho Petr, počal jest kárati jeho. Mc8,33 Jenž obrátiv se a vida učedlníky své, pohrozil jest Petrovi řka: „Jdi za mnú, šatanáši, nebo nečenicháš těch, kteréž božie sú, ale kteréž sú lidské.“

Mc8,34 A svolav zástupy s učedlníky svými, vece jim: „Ač kto chce mě následovati, zapři sebe samého a vezmi kříž svój a následuj mě. Mc8,35 Nebo ktož chtěl by duši svú spasenu učiniti, ztratí ji. Ktož pak ztratil by duši svú pro mě a pro čtenie mé, spasenu učiní ji. Mc8,36 Nebo co prospěje člověku, ač získal by vešken svět, a nedostatek učinil by duši své? Mc8,37 Anebo kterú dá člověk odměnu za duši svú? Mc8,38 Nebo ktož mě vyznal by a slova má v pokolení tomto cizoložném a hřiešném, i syn člověka vyzná jeho, když přišel by v slávě otcě svého s anjely svými.“

IX.

Mc8,39 A vece jim: „Jistě pravím vám, že sú někteří z tuto stojících, kteříž neokusie smrti, doniž neuzřeli by královstvie boha přicházejícieho v moci.“

Mc9,1 A po dnech šesti přijal jest Ježíš Petra a Jakuba a Jana a vedl jest je na horu vysokú súkromě sám a proměnil jest sě před nimi. Mc9,2 A rúcha jeho učiněna sú stkvostná a světlá přieliš jakožto snieh, a kterakýchž barvieř na zemi stkvostných nemóže učiniti. Mc9,3 A zjevil jest sě jim Heliáš s Mojžiešem a biechu mluviece s Ježíšem. Mc9,4 A odpověděv Petr, vece Ježíšovi: „Mistře, dobré jest nám tuto býti. Učiňme tuto tři stany: tobě jeden, Mojžiešovi jeden a Heliášovi jeden.“ Mc9,5 Nebo nevědieše, co řekl by, nebo biechu strachem přestrašeni. Mc9,6 A učiněn jest oblak zastěňuje je a přišel jest hlas z oblaku řka: „Tento jest syn mój najmilejší, poslúchajte jeho.“ Mc9,7 A ihned obhlédše,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).