[Korunovační řád Karla IV., rukopis A]

Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Cod. 619, 38r–57v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[43r]číslo strany rukopisutě zjěvujícím, přijal z nebes. Buď jemu proti zástupóm nepřátelským meč, pancieř u protivenství, helm u prospěšenství, proti vybojování ščít věčný; a daj, aby národové jemu držěli vieru, šlechtici jeho a bohatci měli pokoj, milovali lásku a vzdržovali sě ot skúposti, aby mluvili spravedlnost, ostřiehali pravdy a tak lid ten pod jeho přikázaním rostl, posílen požehnáním věčnosci, aby vždycky ostali, veseléce sě v pokoji, vítězové. To on dáti rač, jenž živ jest a kraluje na věky. Amen.

Tehdy arcibiskup die tuto modlitvu: Bože, jenž lidu tvému mocí radíš, jakžto dřéve.

Potom počnú mši. Introit. Obraniteli náš, obezři, bože, a vzezři v obličěj mazaného tvého, nebo lepší jest den jeden v sienech tvých nad tisíc.

Žalm: Kak jsú milé schrány tvé, hospodine mocí! Žádá a vadne duše má v sienech božích. Chvála otci.

Potom: Kyrieleison.cizojazyčný text

Potom die: Chvála [na]text doplněný editorem výsosci.

Kolekta: Prosímy, všemohúcí bože, aby sluha tvój N., král náš, jenž tvým smilováním přijal králevstvie vladařstvie, aby také šlechetnoscí všech přijal vzplody, jimižto jsa podobně okrášlen, i hřiechóv propasci sě varovati a nepřátely přěmoci a k tobě, jenž jsi cěsta, pravda a život, slavnějie mohl dojíti. Skrzě Krista, hospodina našeho. Amen.

[43v]číslo strany rukopisu

Epištola svatého Petra apoštola: Najmilejší! Poddáni buďte všemu člověčiemu stvoření pro buoh, leč králevi jakžto povýšenému, leč kniežatóm jakžto od něho poslaných na pomscu zločincóv a chválu dobrých; nebo tak jest vóle božie, aby dobřě činiece, oněměti kázali nevěhlascvo lidí neumělých; jakžto svobodní, a ne jakžto majíce zastřěnie zlosci svobodenstvie, ale jakžto sluhy božie. Všěchny ctěte, bratřstvie milujte, boha sě bojte, krále v čest mějte. Sluhy, poddané buďte ve všem strachu pánóm netolik dobrým a skrovným, ale také rozpuščeným, neb toť jest milost, v Kristovi Ježíšovi, hospodinu našem[am]našem] naſſemu.

Hradál: Zprav sě modlitva má, jakžto zajženie v obezřením tvém, hospodine! Versus:cizojazyčný text Vzdviženie rukú mú oběť večerní. Aleluja. Versus:cizojazyčný text Hospodine, v moci tvé vzraduje sě král a na spasiteli tvým vzveselí[an]vzveselí] wzweſſyly sě náramně.

Po epištole, když kuor bude zpievati hradál, dva opaty infulovaná v kaple svatého Václava vezmú olej svatý, jenž bude v kalichu u velikém postaven; kteřížto kalich všechen bude přikryt rúchú hedvábnú, i ponesú jej poctivě přěd oltář svatého Víta a stánek nad ním roztažen bude. Kalich pak z jich rukú poctivě s celováním přijma arcibiskup, postaví na oltáři. Potom

X
amnašem] naſſemu
anvzveselí] wzweſſyly
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 22 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).