[Korunovační řád Karla IV., rukopis A]

Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Cod. 619, 38r–57v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[40r]číslo strany rukopisumoci budu, tak věrně vše činiti slibuji.

Tehda arcibiskup vzmluví k lidu těmito slovy, řka: Chcete li takému N. kniežeti a zprávci sě poddati a jeho králevstvie tvrdú věrú ustanoviti a ku přikázaní jeho poslušni býti podlé slova svatého apoštola, jenž die: „Všeliká dušě mocem vyšším poddána buď,“ leč králevi jakžto povýšenějšiemu?

Tehdy ot okolo stojícieho žákovstva a lidu jednostajně bude řečeno: Rádi, rádi, rádi!

Tehdy arcibiskup se všěmi biskupy die tuto modlitvu etc.:cizojazyčný text Tebe nazýváme, hospodine, svatý otče, všemohúcí, věčný bože, aby tohoto sluhu tvého N., jehožto tvého božského zpósobenie rozšafností s počátku stvořenie jeho až do tohoto nenějšieho dne v květu mladosti radujíce sě rósci pójčil, aby jej tvé milosti darem zbohatě a plna milosti a pravdy ze dne v den přěd bohem i lidem k lepšiemu prospievati veždy kaž, aby svrchnieho vladařstvie stolici, milostí nebeské ščedroty radujě sě, přijal, a milosrdenstvie tvého zdí ot nepřátelského protivenstvie otevšad jsa ohrazen, osadú jemu poručenú s pokojem milostivým a mocí vítězstvie zčastně vlásci zaslúžil. Skrzě Krista hospodina. Amen.

Tuto modlitvu dokonajíce, knieže [a]text doplněný editorem arcibiskup se všěmi biskupy položie sě přěd oltářem a jmá býti čtena letanie, jižto arcibiskup počne

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 22 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).