[Když čas přijde dni súdnému]

Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. G 10, č. 412, s. 323–339. Editor Hořejší, Michal. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[323]číslo strany rukopisu

{Můžť se také i zpívati; 1575[1]}marginální přípisek mladší rukou; * letopočet je uveden dvakrát

Toť jest povaha múdrého,

že on vždy hledá zdraví[2]vždy hledá zdraví] hledá vždy zdravie PísPoslSoudA svého,

{Zpíval bych, neumím; mlčet mi se nechce.}marginální přípisek mladší rukou

na věci myslé budúcí,

jenž jsú smrt a peklo[3]na tomto místě je zapsáno „buduczy“, které bylo škrtnuto horúcí,

[5] na hrozný súd boží[a]boží] bozie také

i na ztrasti všelikaké,

jenž jsú hřiešným připraveny,

od věčnosti vymyšleny

zpomínaje často sobě,

[10] ménť uškodí potom tobě.

Nebo víme[4]víme] vieme PísPoslSoudA, že zemřeme,

ale nevíme, kde staneme

v den hrozného velmi súdu,

při němž lidé všickni budú,

[15] hřiešní i spravedliví,

mrtví i všichni[5]všichni] všickni PísPoslSoudA živí.

Každýť musí při tom býti,

nelzeť se nikomu skrýti.

I hodnéť jest zpomínati

[20] na příští den a jej znáti,

všeho zlého zde polepšiec,

k tomu se súdu[6]se súdu] súdu se PísPoslSoudA připravíc,

na pravici chceme li státi,

když[7]když] kdyžť PísPoslSoudA buoh káže z mrtvých státi[8]státi] vstáti PísPoslSoudA.

[324]číslo strany rukopisu

[25] Když čas přijde[9]přijde] příde PísPoslSoudA dni súdnému,

tehdy buoh anjelu svému

káže na čtyři strany jíti

světa a v trúbu trúbiti,

aby mrtví z mrtvých vstali

[30] a před súdcí všichni[10]všichni] všickni PísPoslSoudA stáli.

Tehdy zlí i dobří vstanú[11]náslovné „w“ bylo dopsáno pozdější rukou

a před hrozným súdcí stanú,

na dvé rozděleni jsúce,

své s sebú skutky nesúce.

[35] A na věky zlí vždy[12]zlí vždy] vždy zlí PísPoslSoudA lkáti

i jmú se cní[13]cní] ctní PísPoslSoudA radovati,

rače v mukách chtiece býti,

před tiem súdcí chtíc se skrýti,

i jeho súdu spravedlnost

[40] i toho odsúzenie přiesnost.

Tehdy anjel ztrúbí v trúbu

řka: „Vstaňte, mrtví všichni k súdu!

Vstaňte, zlí lidé i dobří[b]dobří] dobrzie,

děti, muži i vy staří,

[45] vstaňte, židé i pohané

i všickni také křesťané!

Kristus žádá vás viděti

a súd hrozný s vámi zdieti;

nelzeť nikam proklusati,

[50] všichni musí před ním státi.“

[325]číslo strany rukopisu

Opět anjel ztrúbí hrozně

řka: „Buoh rozkázal toto mocně,

byšte mrtví z mrtvých stali

a před súdce se brali,

[55] neb s nebe slavně sstupuje[c]sstupuje] wſtupuge

a k súdu se připravuje.

Nuže zhuoru spravedliví

vstaňte, mrtví i zlobiví!

Nelzeť se nám nikde skrýti,

[60] musíte při súdu býti.“

Opět anjel přehorlivě

zatrúbí v trúbu a strašlivě:

„Vstaňte všichni, buoh rozkázal,

s těly svými, tak přikázal.

[65] Nemni, by kto súdu utekl,

neb buoh mocný všechny jest zčetl.“

Tehda pro ta přikázanie

všechna vstanú pokolenie,

staří, mladí i bohatí,

[70] hřiešní a všelicí svatí,

a myslíce, kde ti stanú,

na kterú jim káže stranu

buoh, súdce spravedlivý,

velmi v den ten jsa hněvivý.

X
aboží] bozie
bdobří] dobrzie
csstupuje] wſtupuge
1letopočet je uveden dvakrát
2vždy hledá zdraví] hledá vždy zdravie PísPoslSoudA
3na tomto místě je zapsáno „buduczy“, které bylo škrtnuto
4víme] vieme PísPoslSoudA
5všichni] všickni PísPoslSoudA
6se súdu] súdu se PísPoslSoudA
7když] kdyžť PísPoslSoudA
8státi] vstáti PísPoslSoudA
9přijde] příde PísPoslSoudA
10všichni] všickni PísPoslSoudA
11náslovné „w“ bylo dopsáno pozdější rukou
12zlí vždy] vždy zlí PísPoslSoudA
13cní] ctní PísPoslSoudA
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 5 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).