Albík z Uničova – Zelotýn z Krásné Hory, Václav: Krátký, sprostný a upřímý regiment anebo zpráva v čas rány božské morního nakažení …

Praha: Dačický, Jiří Jakubův (?), 1568. Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. R. Z.I.b.2 přív., E4r–F8v. Editoři Batka, Ondřej, Böhmová, Veronika, Černá, Alena M., Pokorná, Gabriela, Špínová, Adéla. Ediční poznámka

nejznamenitějším nepřicházely. Nemáť pak po přijetí takového konfektu žádný do čtyř hodin píti ani jísti. Ale máť vždy bdíti a nespati, leže na luoži a jsa odín šaty.

Znamenaj také, že pět aneb víc jest znamení, kterýchž při nakaženém člověku šetřiti máme. Nejprvé voda byla-li by náčervená, znamení jest zdraví. Byla-li by pak bílá anebo k bělosti by se obracela, znamení jest nebezpečenství. Druhé znamení, kteříž, maje bolest morní, jedí podlé své vuole, ti povstanú a zdrávi budú; kteříž pak nemohou jísti, ti zemrou. Třetí, když by ten, jenž má bolest morní, žádného místa a upokojení sobě nedal, velmi rychle umře. Čtvrté, z kterých příliš běží a spolu dáví se a po takovém purgování a počištění se nepolepšují, ti beze vší pochybnosti zemrou. Páté, kteříž mohou snášeti pocení tak, aby vítr na jich tělo nepřicházel, když šaty přikrytí leží, živí zůstanou. Šesté, kdož dobře sobě odplívá a odkašlává, ten častokrát se polepšuje. A když kouří a kadí sobě v svém pokojíku vonnými a od porušení zachovávajícími věcmi, jako akštýnem zámorským, myrhou, kadidlem, zrním jalovcovým, pelyňkem, bobkem, trocišky k tomu zpuosobnými, a tak dále za sedm dní pořád tak, aby se povětří čistilo

Konec tohoto regimentu aneb zprávy času morního.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).