Albík z Uničova – Zelotýn z Krásné Hory, Václav: Krátký, sprostný a upřímý regiment anebo zpráva v čas rány božské morního nakažení …

Praha: Dačický, Jiří Jakubův (?), 1568. Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. R. Z.I.b.2 přív., E4r–F8v. Editoři Batka, Ondřej, Böhmová, Veronika, Černá, Alena M., Pokorná, Gabriela, Špínová, Adéla. Ediční poznámka

pak hlíza byla by pod paždí nebo pryskýř spředu nebo zzadu, to jest na prsech neb na hřbetě, tehdy dejte sobě pouštěti z žily mediany druhé ruky aneb z salvately, to jest plicní žily též ruky, kterážto žila jest mezi malíkem a druhým podlé něho prstem. Jestli pak žila byla by v rozkrokách nebo v lůnu anebo jaká jiná morní bolest jako pryskýř na boku nebo kde jinde na stehnách a na nohách pod rozkroky, tehdy máte otevříti žilu, kteráž slove safena, pod kotníkem, to jest tu žilu, kterúž obecně panenskou žilou nazývají. A vždycky z druhé strany toho místa a jemu na odpor má pouštěno býti, aby tak materia nebo vlhkost jedovatá beze všeho nakažení mohla se po těle rozjíti. A nechť mírně a nepříliš se krev vypouští. Jestli by člověk silný byl, tehdy více se jí má pustiti. Byl-li by pak mdlý aneb mladý, tehdy míně. A jestliže by se vám po pouštění přitrefilo omdleti, to jest mdloba aneb paměti potracení by přišlo, tehdy rychle studenou vodou má tvář skropena nebo zlita býti. Aneb což lépe jest, kropiti a svlažovati budete tvář růžovou vodu studenou s vinným octem smíšenou.

Kdybyšte pak rychle po vyvržení hlízy nebo morní bolesti nemohli míti toho, kterýž by vám žilu zaťal, tehdy přijměte toliko konfekt předpověděný neb lektvař takovým zpuosobem a v též míře, jakž nahoře jest oznámeno. Potom se pak položte a dobře šaty přikrejte, abyšte se mohli potiti. Však nižádným obyčejem spáti nemáte, nebo ten a takový konfekt skrze pot tu materii jedovatou od srdce táhne a vyhání a tak prostředkem pocení taková vlhkost jedovatá z těla bude moci vyhnána býti. Jestli pak po takovém pocení ještě byšte hlízu neb morní bolest na sobě cítili, tehda teprva budete moci krev púštěti, aby ta materia nakažená od srdce neb z nejpřednějších ouduov vnitřních odtažena byla a rychlé rozjití nebo zmizení míti mohla. Předřečený konfekt k tomu nejzpůsobnější jest, kterýžto svou mocí zbraňuje, aby páry a vlhkosti jedovaté k srdci a k ouduom vnitřním nejpřednějším a nejznamenitějším

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).