Albík z Uničova – Zelotýn z Krásné Hory, Václav: Krátký, sprostný a upřímý regiment anebo zpráva v čas rány božské morního nakažení …

Praha: Dačický, Jiří Jakubův (?), 1568. Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. R. Z.I.b.2 přív., E4r–F8v. Editoři Batka, Ondřej, Böhmová, Veronika, Černá, Alena M., Pokorná, Gabriela, Špínová, Adéla. Ediční poznámka

aby ven z těla mohly vyjíti a tak tělo očistiti.

Jestli tehdy ta nečistá materia byla by v svrchní částce člověka, totižto v mozku, tehdy se bolest zbírá za ušima nebo na krku. Pakli jest v prostředku těla, jako při srdci, tehdy schází se aneb zbírá pod některým ramenem anebo od paží. Jestli by pak byla z třetího dílu těla, jako od jater aneb od plic, tehdy bude se hliza neb morní bolest zbírati v luonu na pravé noze. Pocházela-li by pak od sleziny, tehdy hlíza bude se zbírati v třísle nohy levé. Z těch příčin ze tří míst má krev pouštěna býti. Jestliže by se založila hlíza (neb pryskýř) nahoře na krku nebo za uchem, tehda máť se otevříti hlavní žila. Byla-li by pak pod paží, tehda máš pouštěti z mediány anebo z salvately, to jest z plicní žily. Jestliže na některé noze morní bolest by se vyvrhla, tehdy máte pouštěti z žily při spodku nohy, kteráž třmenní nebo panenská žila slove.

Máte se také zdržovati od žen a od freje, nebo skrze to a z toho tolikéž vlhkosti, kteréž spokojené a v své míře postavené byly, se kormoutí, rozpalují a sem i tam se rozcházejí. A tak z takového kormúcení, kolácení a rozpálení vlhkostí a duchuov obživujících velmi snadně morní zimnice pocházejí.

Máte se také stříci a utíkati před hlukem, před mnohými řečmi a obcováním s lidmi, obzvláštně pak s nakaženými.

Máte také míti oheň v pokojíku vašem, aby opravil a vyčistil povětří, a to nejvíc v čas podzimku a času zimního. A máte kouřiti a kaditi každého dne zrním jalovcovým aneb bobkem aneb pelyňkem. A když by již dým vyšel a povětří vyčistil, majíť se okna zavříti. Zvláště pak tehdáž to činiti máte, když by povětří zkormoucené, mračné aneb pošmourné bylo, aby vítr aneb povětří nakažené do pokojíku nevešlo.

Ráno pak máte voněti a jablku, jenž ambra slove, anebo k pížmu. Ty pak, kdo jsi chudý, muožeš voněti k šátku nebo k houbě v vinném octě omočené.

O častém přemyšlování aneb rozmlouvání o moru znajte zajisté, quod sola imaginatiocizojazyčný text – jakž latinníci říkají – facizojazyčný textcitcizojazyčný text

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).