Bible litoměřická, Lukášovo evangelium

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond litoměřické kapituly (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, ff. 405r–419r. Editoři Džunková, Katarína (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Kreisingerová, Hana (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

[Generovaný obsah]

jenž bieše dnu trpiecí, i hledáchu jeho vnésti a postaviti před ním. L5,19 A nenalezše, kterú by stranú vnesli jeho pro zástup, vstúpili sú na střechu a skrze pokrytie pustili sú jeho s ložem uprostřed před Ježíše. L5,20 Jichžto vieru když uzře, vece: „Člověče, otpúštějíť se hřiechy tobě tvoji.“ L5,21 I počechu mysliti mistři a zákonníci řkúce: „Co jest tento, jenž mluví rúhanie? Kto móž otpustiti hřiechy, jedné sám buoh?“ L5,22 A když pozna Ježíš myšlenie jich, otpověděv vece k nim: „Co myslíte v srdcích vašich? L5,23 Co jest snadnějie řéci: Otpúštějí se tobě hřiechové, čili řéci: Vstaň a choď? L5,24 Ale abyšte věděli, že syn člověka má moc na zemi otpustiti hřiechy,“ vece dnu trpíciemu: „Tobě pravi, vstaň, vezmi lože své a jdi do domu svého.“ L5,25 A inhed vstav před nimi, vze lože, na němžto ležieše, i otjide do domu svého chvále boha. L5,26 I popade strach všecky a velebiechu boha a naplněni biechu hrózy řkúce, že sme viděli divy dnes.

L5,27 A potom vyjide Ježíš i uzře zjevného hřiešníka jménem Levi, sediece na mýtě, i vece jemu: „Poď po mně!“ L5,28 A opustiv všecko, vstav i jide po něm. L5,29 I učini jemu Levi veliké hody v domu svém i bieše tu zástup mnohý zjevných hřiešníkóv i jiných, ješto s ním biechu stoléce. L5,30 I reptáchu zákonníci a mudrci jich, řkúce k učedlníkóm jeho: „Proč [s ]text doplněný editorem[130]s] cum lat. zjevnými hřiešníky jiete a piete?“ L5,31 A otpověděv Ježíš, řekl jest k nim: „Kteří zdrávi sú, nepotřebují lékaře, ale kteříž se zle mají. L5,32 Neb sem nepřišel volat zdravých, spravedlivých, ale hřiešných ku pokání.“

L5,33 A oni vecechu k němu: „Proč učedlníci Janovi postie se často a prosby činie, takež i z zákonníkóv, ale tvoji jedie i pijí?“ L5,34 Jimžto on vece: „Zdali móžete učiniti, aby se postili synové ženichovi, když s nimi jest ženich? L5,35 Ale přídú dnové, kdyžto bude vzat ot nich ženich, tehdy se budú postiti v těch dnech.“ L5,36 I pravieše k nim [i]text doplněný editorem[134]i] et lat. podobenstvie, že nižádný záplaty ot rúcha nového nepřistaví k rúchu vetchému, jinak i nové se rozedře, a vetchému se nehodí záplaty ot nového. L5,37 A nižádný nespielá vína nového u vetché lavice kožené, jinak rozpučí lavice víno nové a samo se rozlé a lavice zhynú. L5,38 Ale víno nové v lavice nové vpuštěno má býti a obé bude zachováno. L5,39 A nižádný pije staré, inhed chce novému, neb die: Staré lepšie jest.

Šestá

L6,1 I stalo se jest v druhú sobotu, prvé když jdiechu přes obilé, trháchu učedlníci jeho klasy a jediechu mnúce rukama. L6,2 Tehdy někteří z zákonníkóv praviechu jim: „Co činíte, ješto neslušie v sobotu?“ L6,3 [A]text doplněný editorem[137]A] Et lat. otpovědě Ježíš, vece k nim: „Ani ste toho čtli, co jest učinil David, když bieše [lačen]text doplněný editorem[139]bieše <lačen>] esurisset lat. on, a kteří s ním biechu? L6,4 Kterak jest všel do domu božieho a chleby posvátné vzal a jedl a dal těm, kteříž biechu s ním, jichžto neslušieše jiesti, jedné toliko kněžím?“ L6,5 I pravieše jim, že jest pán syn člověka také soboty.

L6,6 I stalo se v jinú sobotu, když vjide do školy a učieše, a bieše tu člověk a ruka jeho pravá bieše uschlá. L6,7 A zachováváchu mistři a zákonníci, uzdravil li by ho v sobotu, aby nalezli, odkud by jeho obžalovali. L6,8 Ale on vědieše myšlenie jich i vece člověku, jenž mějieše ruku uschlú: „Vstaň a stój uprostřed!“ A vstav i stojieše. L6,9 I vece k nim Ježíš: „Tieži vás, slušie li v sobotu učiniti dobře, čili zle, duši spasiti, čili zatratiti?“ L6,10 A obezřev všecky, vece člověku: „Ztiehni ruku svú!“ I ztěže a navrácena jest k zdraví ruka jeho. L6,11 A oni naplněni sú nesmyslností i mluviechu spolu, co by učinili o Ježíšovi.

L6,12 I stalo se jest v těch dnech, vjide na horu, aby se modlil, a přenocováše na modlitbě boží. L6,13 A když by den, zavola učedlníkóv svých i vyvoli z nich XII, ježto i apoštoly nazval: L6,14 Šimona, jemuž jmě přezdě Petr, a Ondřeje, bratra jeho, Jakuba a Jana, Filipa a Bartoloměje, L6,15 Matúše a Tomáše, Jakuba Alfeova a Šimona, jenž slove Zelotes, L6,16 Judáše Jakubova a Jidáše Škariotského, jenž [jest]text doplněný editorem[150]jenž <jest>] g<…> rkp., poškozeno vytržením části listu byl zrádce. L6,17 A stúpiv s hory, [stáše s ]text doplněný editoremnimi v poli a zástup učedlníkóv [jeho]text doplněný editorem[153]jeho] <…> rkp., poškozeno vytržením části listu a množstvie veliké lidu ze všeho Židovstva i z Jeruzaléma i z zámořie i z Tyra i z Sidona, L6,18 kteřížto biechu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).