Bible litoměřická, Lukášovo evangelium

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond litoměřické kapituly (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, ff. 405r–419r. Editoři Džunková, Katarína (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Kreisingerová, Hana (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

[Generovaný obsah]

L4,25 V pravdě pravi vám, že mnohé vdovy biechu ve dnech Eliášových v Izraheli, kdyžto bylo jest zavřěno nebe tři léta a šest měsiecóv, když se bieše stal veliký hlad ve vší zemi, L4,26 a k nižádné z nich nebyl poslán Eliáš, jedné do Sarepty sidonské k vdově ženě. L4,27 A mnozí malomocní biechu v Izraheli za Elizea proroka, a nižádný z nich nebyl jest očistěn, jedné Naaman syrský.“ L4,28 I naplnichu se všickni v škole hněvu to slyšiece. L4,29 I vstachu a vyvržechu jej ven z města a vedli sú jej až na vrch hory, na niežto bieše jich město vzděláno, aby jej sstrčili, L4,30 ale on procházeje skrze ně, jdieše.

L4,31 I sstúpi do Kafarnaum, města galilejského, a tu je učieše v sobotu. L4,32 I diviechu se v učení jeho, neb v moci bieše řeč jeho. L4,33 A bieše v škole člověk, maje diábla nečistého, i vzkřiče hlasem velikým L4,34 řka: „Nechaj, co nám a tobě, Ježíši Nazaretský? Přišel si hubit nás? Viem tě, že si svatý boží.“ L4,35 I vzla jemu Ježíš řka: „Oněměj a výdi ot něho!“ Tehdy jej bieše povrh diábel na prostřed, vyjide ot něho a nic jemu neuškodi. L4,36 I sta se strach mezi všemi a rozmlúváchu k sobě řkúce: „Kteraké jest slovo toto, že v moci a v síle přikazuje nečistým duchóm, a vycházejí?“ L4,37 I rozhlašováše se pověst o něm ve všelikém miestě krajiny.

L4,38 A vstav Ježíš ze školy, vjide v dóm Šimonóv. A ctě Šimonova bieše popadena všelikými zimnicemi. I prosiechu jeho za ni. L4,39 A stoje nad ní, přikáza zimnici ostati jie. A inhed vstavši, slúžieše jim. L4,40 A když slunce zajide, všickni, kteřížto mějiechu nemocné rozličnými neduhy, vodiechu je k němu. A on všem ruce vzkládáše a uzdravováše je. L4,41 A vycháziechu diáblové ot mnohých, křičiece a řkúce, že ty si syn boží. A laje nedadieše jim mluviti, neb vědiechu, že on jest Kristus.

L4,42 A když by den, vyšed jdieše na pusté miesto a zástupové hledáchu jeho. I přišli sú až k němu a zdržováchu jej, aby neotšel ot nich. L4,43 Jimžto on vece, že i jiným městóm musím zvěstovati králevstvie božie, neb sem proto poslán. L4,44 I bieše káže v školách galilejských.

Pátá

L5,1 I stalo se jest, když se zástupové valéchu k němu, aby slyšeli slovo božie, a on stoje podlé jezera Genezaretského. L5,2 A viděl jest dvě lodí, stojiece podlé jezera, a rybáři biechu sstúpili a práchu sieti. L5,3 A vstúpiv na jednu lodí, jenž bieše Šimonova, prosil ho maličko ot země otvézti. A sedě učieše z lodie zástupy.

L5,4 A když přesta mluviti, vece k Šimonovi: „Vez na hluboké a rozestři sieti své v lovu.“ L5,5 A otpověděv Šimon, vece jemu: „Přikazateli, přes celú noc pracujíc, nic sme nepopadli, avšak v slovu tvém rozestru siet.“ L5,6 A když to učinichu, zahrnuli sú ryb množstvie veliké i dřieše se siet jich. L5,7 A ponukli sú tovařišóv, kteříž sú byli v jiné lodí, aby přišli a pomohli jim. A přijidechu a naplnili sú obě lodí, tak že sta tonule. L5,8 To když uzře Šimon Petr, pade k kolenoma Ježíšovýma řka: „Výdi ote mne, pane, neb člověk hřiešný sem,“ L5,9 neb strach ho byl obklíčil i všecky, kteříž s ním biechu, na lově rybném, kteréž sú popadli, L5,10 a též Jakuba a Jana, syny Zebedeova, jenž biechu tovařišové Šimonovi Petrovi. I vece k Šimonovi Ježíš: „Neroď se báti, potom již budeš lidi lapati.“ L5,11 A přivezše k zemi lodí, opustivše všecky věci, šli sú po něm.

L5,12 I stalo se jest, když bieše v jednom městě, a aj, muž pln malomocenstvie, i viděv Ježíše, pad na tvář svú, i prosieše ho řka: „Pane, chceš li, móžeš mě uzdraviti i očistiti.“ L5,13 A ztáh ruku svú Ježíš, dotče se ho řka: „[Chci]text doplněný editorem[120]Chci] Volo lat., buď čist!“ A inhed otjide malomocenstvie ot něho. L5,14 A on přikáza jemu, aby nižádnému nepravil, ale: „Jdi, ukaž se knězi a ofěruj dar za očištěnie tvé, jakož jest přikázal Mojžieš, na svědečstvie jim.“ L5,15 I procházieše řeč viece o něm. A scháziechu se zástupové mnozí, aby jej slyšeli a aby byli uzdraveni ot nemocí svých. L5,16 A on otcházieše na púšť a modléše se.

L5,17 I stalo se jest jednoho dne, a on sedieše uče. I biechu tu zákonníci sediece a zákona učitelé, kteřížto biechu přišli z všelikého hrádku galilejského i židovského i jeruzalémského, a moc bieše božie k uzdravení nemocných. L5,18 A aj, mužie, nesúce na loži člověka,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).