Maiestas Carolina, rukopis A

Státní oblastní archiv (Třeboň, Česko), sign. Hist. 18, 1–107. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<10<3456–789101112>>>>>
Skrýt ediční aparát

ne[8]číslo strany rukopisumohla spomoci aniž přísně, jakož by slušelo, spravedlnosti a popravy vésti. Také opatrenstvie zvláštnie majíce, že purkrabie a strážní těch hraduov, kteřížto mocí královskú v té práci ani v těch úřadech nevládli, ale mocí zvláštních osob zástavú držejících ty hrady, že žádné rady a přiezni v těch krajinách Velebnosti Královské ku popravě neokazovali sú, pro kteréžto příčiny a mnohé jiné nedostatky rostieše smělost k hřešení a dávna všady bieše příčina skutečnému jednání.

A lotři i zlodějie, vidúce, že jest poražena a tak pohanbena spravedlivá poprava, diel mocí, diel pro svědomie, diel také pro strach, nevědúc, kudy ven z svých bluduov, šeredstvím svým všecky krajiny poškvrnivše, mnohých miest i zemí útočiště a příjemná stanoviště sú osadili. A potom v tak velikú núzi a křehkost, když ty zástavy dály se, takovým moc a duostojenstvie královské přišlo, že proti pánóm a urozeným toho královstvie když brannú rukú zjevně běhali, vraždy, pálenie a zlosti mnohé nešlechetné jednajíce, žádné úplně spravedlnosti proti tomu nemohlo mieti duostojenstvie královské.

Ano ješto pohřiechu těžko pověděti jest, čest královskú zlehčivše, královská moc ty pány, kteréž milostivě a opatrně hledáše upokojiti, ustavičně následovati musila a druhdy peněz množstvie nemalé, kteréžto k skrovnému stolu svému jedvy shledávati mohl, pánóm těm,

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).