Hus, Jan: Knížky o svatokupectví

Stadtbibliothek Bautzen (Bautzen, Německo), sign. 4º 24, 105r–207r. Editor Navrátilová, Olga (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

Elektronická edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

[105r]číslo strany rukopisu
 • Almužny[a]Almužny] Lmužny kto zle rozdávají VIII. g.
 • Almužny zle trojím obyčejem požívají VIII. h.
 • Almužny věčné nemají založení v Písmě VIII. h.
 • Balámovi dědicové III. B. G.
 • Biskup trojím obyčejem svatokupčí V. A.
 • Biskup kterak biskupství jest hodný V. A.
 • Biskup kaký má býti V. B.
 • Biskupi proč mají náměstky V. A.
 • Biskup planý které má výmluvy V. G.
 • Biskupství přijíti kto by měl X. B.
 • Bratřství křesťanské VI. k.
 • Bratrství vymyšlené od lidí VI. M.
 • Bulle drahé jsú V. G.
 • Bázeň troje, pro niž pravdy nevyznávají IX. D.
 • Biskup kaký má volen býti a kterak X. a.
 • Biskupství žádati a kněžství sluší li VIII. C.
 • Blahoslavenství, co jest X. G.
 • Chudých jsú mordéři, lúpežníci a zlodějí ti, kteříž jim almužny drží VIII. G.
 • Daruov má se varovati každý v duchovenství II. D.
 • Dědici Šimonovi III. F.
 • Dědicové Jidášovi III. E.
 • Dědici svatokupcuov, kto jsú III. A.
 • Dědici Balámovi III. B.
 • Dědici Gezi III. C.
 • Duchovní věc, která slove II. C.
 • Farář, kterak svatokupčí VII. A. B. C.
 • Faráře zlého mají tresktati osadní VIII. K.
 • Faráři, kterak se zle mění o fary VII. M.
[105v]číslo strany rukopisu
 • Gezi svatokupec i synové jeho III. C.
 • Jeroboamovi dědicové III. D.
 • Hřešiti nemá člověk, aby dobré bylo VI. H.
 • Hříchu obyčej nevymlúvá ani přirození VII. G.
 • Hřícha účastnost IX. a.
 • Kacieřství co jest I. B.
 • Kacířem někto jest v řeči, někto skutkem I. C.
 • Kacířství jest troje II. a.
 • Kacířem bližního nemá nazvati člověk I. D.
 • Klášterníci almužny zadržením hřeší VIII. G.
 • Kněz, který lépe pracuje, jest hodnější puožitkův VII. E.
 • Kněží zle utracují zboží VII. J.
 • Kněz smilný zjevně, kterak má trestán býti VII. E.
 • Kněz zlý není hoden, aby slúžil VII. k. l.
 • Kněží, proč mnoho jest a vždy jich přibývá VIII. B.
 • Knězem těžko býti pro mnohá zpletení VIII. B.
 • Knížata účastna jsú svatokupectví, že potvrzují IX. F.
 • Kostely, proč zákonníci sobě sobí VI. B. C.
 • Král má moc zlé kněží tresktati X. G. F.
 • Kristovi kto jest bližší X. M.
 • Kristus jest cesta, pravda a život X. N.
 • Listy dávají zákonníci proč VI. J.
 • Lúpí divně lid kněží VII. M.
 • Lúpežníci chudých jsú, ktož almužny jim drží VIII. G.
 • Mistrem proč má kto býti IX. C.
 • Mistrská pýcha veliká IX. a.
 • Mistři svatokupectví kterak brání IX.a.
 • Měnění o fary neb o obroky zlé jest VII. M.
X
aAlmužny] Lmužny
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).