oko | StčS | MSS | ŠimekSlov |

oko, -a n., oči, očú, očima du.

1. oko, zrakový orgán s víčkem vyznačující se okrouhlostí a vypouklostí; „očima (svýma), na oko“ [u sloves vidění] na vlastní oči, očitě: oczy majú, a nevidie ŽaltWittb 113/2,5 (tak i ost.) oculos; poslóm oczy zbodu AlxV 2080; z oczyi vynětie trój póhon RožmbA 58; co vidíš suk v ocie tvého bratra a břevna v svém ocie nevidíš BiblDrážď Mt 7,3 (tak a pod. i ost.) in oculo…in oculo; oko za oko, zub za zub BiblCard Lv 24,20 (tak i ost.) oculum pro oculo; vizi oczyma svýma… jej na kříži HradMar 54b; krašší [hrad], nežli kdy vídali ani ocima ohlédali BawArn 2354; Ráchel bieše krásnú oczy zraku…, ale Lia bieše mdlú oczy AlbRájA 85a; nemocný postavi oczzi v slúpě i pusti duši Kruml 346 (fig.); chodily [dcery siónské]…potruskujíc oczyma ŠtítSvátA 37a (srov. Is 3,16: nutibus oculorum) mrkajíce; jakož jest on svýma oczzima spatřil CestMandA 157a; to sem já na oko viděl CestMandB 683; črt črta neukline v uoko HusBetl 2,146; oko blíká a teče HusZrcM 39a oculus; Tábor zakaliv své oczi velmi hrozně křiče RozmlVácl 328 zamračiv se; ir dlan vel oczy kútek SlovOstřS 86; který kóň má bělmo na oce LékMuz 324a; kdežto [v pekle] bude pláč ocžima a škřehot zubuom ChelčSíť 141b (srov. Mt 8,12); viera jest oko duše, že tú věrú duše prohledá k věcem božským RokLukA 368b; třeba v týle oczi míti, aby zklamán nebyl RokPostB 257; na oko uzřev [Aman], že…BiblPraž Est 3,5 (se jest ujistil ~Card, tak a pod. i ost.) cum…experimentu probasset; dá lit mi co [peněz], žeť mi jedné oči zaplíští ArchČ 11,261 (1453) — v obrazné konstrukci přívlastkové: až sem i znamenal vnitřním okem ŠtítBarlB 77 mentis oculis; oko rozuma svého otevřieti HusVýklB 89a; mentě myslí conspexit opatřil jest [sv. Jan], lumine okem cordis srdce HymnUKA lib; nedostatek srdečným okem, to jest rozumem, opatřiti ChelčArc 155a; ║ jako by okem mehna Vít 40a v okamžení; caligantibus oculis et cadentibus…když komu zejdú se oczy v hromadu, znamenie jest smrti HusBetl 2,26 obrátí se oči v sloup okem k óku, okem v óko, z óčú v óči ap. [u sloves vidění] tváří v tvář, z očí do očí: vidie [andělé] boha okem k oku ŠtítKlem 68a; okem v uoko uzříš [nebeskou odplatu] VýklŠal 65b; aby jeho [Krista] nynie viděl věrú a potom okem k oku ChelčPost 125a; nyní vidíme jako v podobenství, ale tam [v nebi] okem v uoko RokPostK 136b (tváří v tvář ~B; 1 C 13,12 facie ad faciem: var. v. obličěj 1); když člověk člověka viní, kdežto člověk nejest z oczi v oczi Žilin 145b do er nicht czu gegenwürtich ist ♦ po oku [u sloves pohlížení] po očku, nenápadně, úkradkem: vzhlédáchu na sě po oku alter in alterius iactabant lumina vultus DialBohU 32a; po oku vzhlédajíc [milenci] na sě ŠtítVyš 49a se mutuo respiciunt; jakž…neostaneš…vzhlédanie kakéhos po oku ŠtítKlem 44a; ║ hledě po oku na tu mísu OtcB 177a (po oko ~A) torvis oculis úkosem oči vytýkati (ojed. vystŕkati) čím/ kým, že…komu předhazovat, vytýkat něco (někoho) někomu: at by jí [vdově] ijeden nejměl čím oczy vytýkati ŠtítKlem 52a; abychme vám očí nevytýkali, neb nám očí nevytýkáte, že nynie mnohé panstvie držíme ArchČ 1,382 (1443); své cti…pohoršil, neb jemu tiem [útěkem] často oči vytýkali LetKřižA 91 ed.; všady nám jím [farářem] oči vystrkají, …utrhavé řeči o něm k nám mluviece ArchČ 14,156 (1467); ║ roduov rovných [mají být manželé], aby jeden druhému oċij nevytýkal TovHád 96b nevyčítal okem mženie, oka n. okem hnutie, okem hýbanie v. mženie, hnutie, hýbanie; oka mženie v. okamženie

2. zrak, pohled, hledění (zvl. upřené k nějakému cíli); „k óku, v óči“ [o jevení se] na pohled: řěčnice nášě, tě tvoji milosrdniej oči k nám obrať LyrDuch 63; ješto [„sbožie“] člověčiemu oku ľubosci dává posoku AlxB 188; hlédaj v Sión oko naše [národů] BiblDrážď Mi 4,11 (tak i ost.) oculus; nestydlivé oko PasMuzA 319; kterak jest pásl oczi své, na ni [Moudrost] mile vzhlédaje OrlojK 360; stuol…vidieše se každému v oczi velmi krásný ZrcSpasK 11; nikdy na mužě nevrhla [Maria] okem ZrcSpasK 13; kteříž držie stavy zjevné svatosti jelikož k oku lidem, světějšími sě…ukazujíc ŠtítMuz 127a; kamž jej oci nesly…, tam šel BruncBaw 6a; budou se [kobylky] však k woku ukazovati, jako by koňové bielí byli JakZjev 120b; zevnitřníma temnýma oċima zdá sě [Zikmund] člověk, však duchovniemu zraku…ještěr jest Budyš 3a; čehož oko nevidí, toho srdce neželé Post Strahov DT III 1, 144b; aby jich [knížat] okem všecko zlé vyráženo bylo z srdcí měšťan nebeských ŽídSpráv 134; ║ naň [rytíře] oci vždy jměla [královna] TandBaw 1482 (na oczi jměla ~P, jej… v oczi… jměla ~S) hleděla; obrať [člověče] oczy ke všemu ŠtítSvátA 246a pozornost; musí jich [předstírajících lásku] s oka hleděti ChelčKap 215a pozorně sledovat; na okot se to shledává [láska k Bohu] do lidí nábožných RokLukA 59b očividně; kostel náš jest na oce, ochudili lit sme jej ArchČ 4,134 (1466) zjevně svědčí k óku, na oko, k očima, na oči ap. (komu) [o činnosti] pro vnější dojem (něčí), s cílem být viděn při dané činnosti (někým): ten, jenž… hospodě slúží k okuLegJidM 84; ne k uoku slúžiece jako lidem sě slíbiece BiblDrážď G 3,22 (~Ol, ~Pad, na oko ~Praž, přěd okem EvOl) ad oculum; ktož almužny zěvně dávají na oko OtcB 5b; hněv…s pěknú řečí k oku ŠtítPař 97a líbivou; jenž náboženství vedú lidem na oczi TkadlB 112b; posadě náměstka u každého [obroku], dosti by učinil [farář] k uoku lidskému HusSvatokup 147a; poklony na oko mnohé dělají ChelčZákO 155b; kteří se na oko chlubie, a ne v srdci BiblPraž 2 C 5,12 (v obličeji ~Ol, na tváři ~Lit, ~Pad) in facie; ║ uzříš, že jedno k oczima chválí tě [Job Hospodina] BiblCard Job 1,11 (~Lit, na oko ~Praž, v tvój obličej ~Ol, v tváři tvé ~Pad) in faciem jen na oko; aby nebylo [roucho] k oku lidem RokLukA 144a na odiv

3. oči du. (jen v předl. pádech) oči, zorný úhel, prostor vnímaný zrakem: ujide [Kristus] z oczy jich EvVíd 20b (L 24,31: ~Zimn a ost., od oczy ~Rajhr, BiblDrážď, ~Lit, ~Praž) ex oculis; s uoczy jie [P. Marii] svanu [anděl] Vít 35b; co z uoczy, to také i s mysli PříslKonrC 42a; poslé jím [lidem] na oczy přídeš [smrt] ŠtítSvátA 123a objevíš se před nimi; jdi mi pryč s uoczij ŠtítBarlB 8 ex oculis; vyprnu sě [čert] jim všem z oczy PodkU 229; hned zmizel [Kristus] od oczy těch učedlníkuov KorMan 20b; ║ ty jsi kradl s oczi pána svého ZrcSpasK42 před zraky; chudým na oczi nedadie [mnozí]…přijíti ŽídSpráv 56 nablízko

4. čí [zvl. boha] zraky, tvář, obličej: podvihl Ježíš oczy k nebi EvVíd 19a (J 17,1: tak i ost.) sublevatis oculis; oko se jich [obojetníků] veždy směje AlxV 209; modlitby činiec vznosiesta oka Levšt 158 (v rýmu); frons tvář, čelo, t. oko GlosSed 117a; oči jeho [Boha] od nás odvrátily se ArchČ 20,560 (1469)— bibl. meton. (o osobě uvedené v přívlastku): neodpúštějž oko tvé [Holaerna] ižádnému králevství BiblCard Jdt 2,6 (tak i ost.) oculus; odpustilo jest tobě [Saulovi] oko mé [Davida] BiblPad 1 Rg 24,11 (~Praž) oculus ♦ přěd očima koho před zraky; [boha] před tváří; [o činu, konání] v přítomnosti někoho přihlížejícího, před někým; [o zdání, jevení se] v očích: tiśúc let přěd oczyma tvýma [Boha] jako den ŽaltKlem 89,4 (tak i ost.) ante oculos; to [skutek Boha]jest nám divno před našima oczima EvPraž 7a (Mt 21,42: BiblPraž, v naší oczij EvZimn, tak a pod. i ost.) in oculis; nezjevíš se před mýma oczima prázden BiblCard Ex 23,15 (var. v. obličěj 1) in conspectu; diábel přěd jich [lidí] oczyma zmisal PasMuzA 18 de medio eorum; viděli [kněží]…tento chrám před oċima jich BiblLit 1 Esd 3,12 (~Ol, ~Pad, když uzřeli ~Praž) in oculis eorum před sebou; vóně drahá přěd mýma oczma jest velmi vzácná OrlojK 411; před jejíma [opice] oczima postavivši <se> [liška] Čtver 88b eius se conspectui praesentavit; ale před oczima božíma sem krásná VýklŠal 23b; ctností zelenost před tvýma oċima [Pane] zahynula Budyš 5a te spectante; nadarmo rozstierány bývají sieti před oczima ptákuov KorMan 124a; ukázal…listy, kteréž teď před očima jsú ArchČ 15,368 (1489) máme před sebou; ║ by ti přěd oczyma byly [muky Kristovy] RadaOtcK 47 abys je měl před očima, na paměti v óči (komu [přítomnému]) tváří v tvář (někomu), v bezprostřední blízkosti (někoho); [o výtce, vyznání] do očí, otevřeně: klevetník s každým pěkně v uoczi jest Pís Třeboň SA A 7,156a; v oczi slušie bližnieho… napoměnúti ŠtítBojVyš 4b in faciem; v uoczit pravdu povědie [knížata] FlašRadaA 1394; přivolí [papež], že jemu tak [„nejsvětější“] řiekají [kněží] v uoċy HusSvatokup 126a; v uoċi velmi pěkně mluvie a pochlebují RokJanB 36b; to všechno vyznala [uvězněná]…fojtovi v oči NaučBrn 123(1500); ║ když si tak pokorně šel [Kriste] v oczy svým nepřátelóm, proti nim čelem k jich čelóm UmučRoud 948 vstříc; optají jeho samého sedmého, jest li ten zloděj tu v oczy Žilin 141a ob…gegenbürtich ist osobně přítomen jur.: požeň v oczy, kdež jej potkáš, jehož jsi pohnal RožmbA 61; aby jemu [obžalovanému] v uocży znal a pravil [žalobce] ZřízVlad t5a coram; jmá od něho [obžalovaného] odlúčeno býti [„sbožie“] pravú žalobú v oczi Žilin 135a do er selb gegen würtik ist ♦ kromě očú za zády, po straně, v nepřítomnosti: zlú řeč vypustí [hněvivý]…neb v oči, neb kromě oczý ŠtítKlem 25b; mnoho dobrého jiným lidem jim v oči rozprávějí [pokrytci]..., ale bez nich a kromě oczi o vše o zlé jich stojie TkadlA 34b; v uoči chváliti a krom ocżij hyzditi BurleyMudrC 178a; v uoči se pěkně…zakazovati a krom očí o všech…nic dobrého nepovědieti Všeh 146 ed. přěd oči klásti ap. komu koho/co připomínat: jim [svářícím se] před oči předkládajíce [vzájemné vztahy] ArchČ 15,534 (1447); dnes církev svatá přivodí nám dvoje lidi před woczi RokPostK 164b; klade nám před oczi pán Ježíš svého nebeského otce RokPostB 345; odpověd naši těm nám zprotivilým…před oči drželi ste ArchČ 4,150 (1467) ♦ přěd oči (svoji, svéj mysli) vzieti n. položiti co [skutek n. výrok] soustředit pozornost na něco; [něco minulého] připamatovat si něco: vezměm…pověst o súdném dni před oczy své mysli ŠtítSvátA 67b; přiveďme před svoji oczy hřiechy ŠtítSvátA 116b ante oculos; by přěd oczy mysli své tu radu položili HusZrcM 28b ante oculos; jeho viny všecky před oči položivše ArchČ 26,410 (1439); byšte je [výroky] chtěli před oči vzieti ArchČ 16,23 (1496) ♦ přěd oči (rozuma svého) bráti, klásti ap., přěd očima jmieti koho/co mít na paměti, připomínat si: proč přěd oċi rozuma svého nepokládáte, že…stolicě prodavačóv…přěvracel jest [Kristus] HusBludM 209a ante mentis oculos; majíce pána boha před očima ArchČ 6,423 (1430); mámeť ji [úsluhu] před očima ListářRožmb 1,194 (1435); béře [král] sobě před oczi marnost tohoto světa ŽídSpráv 255 jmieti přěd očima jur. co [majetek] mít prokazatelně (evidentně) v držení: s kopy po šesti groších dáti se všeho sbožie, kteréž jmá [měšťan] před oczima movitého PrávPražA 244; měštěnín nemá pro dluhy vězien býti, dokudž jmá sbožie před ocyma PrávPražA 258; ║ nenie nic [z pozůstalosti] před očima ArchČ 21,232 (1496) nic zjistitelného. Srov. očitý 4

5. oko, okrouhlý plošný útvar na předmětu (otvor, skvrna ap.) podobající se oku; [na hrací kostce] bod: v uociech tenatových chodí [bezbožný] BiblCard Job 18,8 (~Ol, ~Lit, ~Pad, v vazbách ~Praž) in maculis; vrzme sě o ni [sukni] sadúc krychle…, mectež spravedně oko líci DivVít 15; by mu [hráči] sedla [kostka] jakž chce, s těmi woky, jakž on sobě umienil TkadlB 108b; na peří jejich křiedl jest plno ok jako zlatých CestMil 49a oculis; tučnost oka na polévce BechNeub 61a; quinio pět ok na kostce SlovKlem 77a; ║ ok lécenie ArchČ 4,497 (1479) ok, smyček

6. vypouklý útvar podobající se oku; [na rostlině] očko, pupen: prutové [révy], ano rostú v oka poznenáhlu BřezSnářM 4a (~S); kost okrúhlá křtálková, jenž slóve oko kolena neb čéška LékSalM 791 oculus genu. Srov. očko 3 volové oko v. volový; vranie oko v. vraní; Kristovo oko v. Kristus aj.

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


oko n. oko; na oko viděli mnoho skutkuó božských na vlastní oči; hledě po oku úkosem; ve mžení oka v okamžení; tajně kromě očí hyzdí jeho za zády; zrak, zření; pohled, pohlédnutí, podívání; na oko, na, oči, k oku, k očima, v-óči naoko, navenek; na pohled, na odiv, okázale; hospodě slúží k oku jak na očích vidí, aby se zalíbil; v-óči pověděti, říkati, mluviti, praviti do očí, přímo; okem k oku, z očú v oči, oči k očima, okem v oko tváří v tvář, přímo
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


oko n.; — přěd okem na oko; k óku = na oko, pro oko; k óku slúžiti = sloužiti tak, jak na očích vidí, t. j. aby se zalíbil; — vésti co lidem na oči = okázale něco činiti; — okem k óku = tváří v tvář; — na oko = očitě, vlastníma očima; — v-oči, vóči (vuoči, vůči) = do očí (v přítomnosti někoho); kromě očí = když ten, o kom se mluví, tu není (v nepřítomnosti někoho)
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 16 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).