nepravost | StčS | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

nepravost, -i f.; k pravost, nepravý

1. neupřímnost, klam, faleš, šalba, podvod: že tvé srdce jest plno lsti i neprawuoſty BiblDrážď Sir 1,40 (~Ol, oklamánie ~Lit, falše ~Pad, ~Praž) fallacia; když byl vzvěděl [Jeroným] té neprawoſty [kacířského tvrzení] křivdu hroznú JeronM 51b falsitatis; ještoť sú odkryti [falešní proroci] v neprawoſti své AktaBratr 1,160a; mohu li Brodští nepravosť a faleš na tom listu okázati NaučBrn 72 podvrženost; jakož jste zhaněni a nepravosti a nešlechetnosti dotčeni od měščan ostrožských, abyste…to odpustili, neb na vás žádné zrády ani nešlechetnosti nevíme Půh 5,210 (1490) zrádnosti

2. [v řeči] nepravda, lež: jenž mluví neprawoſt BiblOl Ps 100,7 (var. v. nepravda 1) iniqua; opatřte slova má a naleznete li co neprawoſty, tuž sě jim protivte ŠtítBrigC 64b (~O); aby takových rozpísařuov pero lživé bylo seznáno, usta, jenž mluvie neprawoſt, byla zacpána KorTrak a4b; dokud tvé [sv. Erazima o Kristovi] básně a tvé neprawoſti budeme slyšeti PasKal N6b

3. nepravost, nesprávná věc n. nenáležitý skutek, špatný čin, špatnost; v pl. zlořád, neřest: neb vuole zlé dopuštěnie neboli chtěnie neprawoſt jest Čtver 84a iniquitas; neb buoh dobrý a spravedlivý nespravedlnosti a neprawoſti pomáhati nemá CestMil 54b iniquitati; dosiehne zlata neprawoſti a svádů BřezSnářM 71a in peccato; co s psal…proti pýše a lakomství i jiným neprawoſtem kněžským MladJerJ 48a flagitia; což jsú proti neřáduom a neprawoſtem kněžským vypsali [Viklef a Hus] MladJerF 129b in impietatem; všelikú ránu i neránu uzří srdce a všelikú neprawoſt i nenepravost ženskú BiblPad Sir 25,19 (nehodu ~Lit, nešlechetnost ~Praž, všecko hodné i nehodné ~Ol) nequitiam; duom boží jediné neprawoſti naplňují [vyparáděné ženy] RokPostK 436a; kostelové nebo oltářové…pro mamonu nepravosti…sou posvěceni BřezKron 408 pro mammona iniquitatis

4. (čeho) nepravost, nešlechetnost, špatnost; [něčeho odporného] ohavnost, hanebnost: slušie sě rozmysliti na neprawoſt lakomstva ŠtítKlem 101a; jehož [Boha] jsi veleslavnosti nevýmluvnú dobrotu tak bezčíslnú hřiechóv neprawoſti rozhněval Budyš 17a iniquitate; i s tiem zřiezením [božím] muož nepravý býti [král] a pro tu neprawoſt nebude spasen ChelčSíť 90b; obecně, kdež neprawoſt panuje, tu ctnost v kút leze RokJanB 115b; aby vzrostli ve všelikú neprawoſt těla AktaBratr 1, 182a; ║ nevěděl jest nepravý neprawoſti, točíš hanby BiblOl So 3,5 (hanby ~Lit, ~Praž, pohaněnie ~Pad) confusionem hanebnosti svého jednání

5. relig. (čí, čeho [srdce, světa]) nespravedlivost, chování jsoucí v rozporu se zákonem božím, hříšnost: zahyne neprawoſt hřiešných ŽaltPod 7,10 (BiblPraž, zlost ŽaltKlem, ~Kap, BiblOl, ~Lit, ~Pad, sabirstvo ŽaltWittb) nequitia; neprawoſt srdcě svého zlého činiti budem BiblDrážď Jr 18,12 (Pror, BiblOl a ost.) pravitatem; slúti budú krajové jich neprawoſty BiblDrážď Mal 1,4 (~Ol, nemilostivosti ~Pad, ~Praž, krajové nemilostiví ~Lit) impietatis; ten spravedlný jest a neprawoſt nenie v něm BiblDrážď J 7,18 (~Ol, křivda EvOl, pod. ~Vid, bezprávie ~Zimn, ~Beneš, nespravedlnost BiblLit, pod. ~Pad, nespravedlivosti ~Praž) iniustitia; již neprawoſt a nestatečnost i neustavičnost tohoto světa znamenají Aug 40b; protož neprawoſt sú v srdci měli [farizeové], jenž latíně slóve nequicia; a dieš li jí zlost, neshřěšíš HusPostH 183a; neb lstivě jest činil před obličejem jeho, aby nalezena byla neprawoſt jeho k nenávisti BiblPad Ps 35,3 (~Praž, nepravedlnost ŽaltWittb, nespravedlnost ~Pod, BiblOl, křivota ~Lit, zlost ŽaltKlem, ~Kap) iniquitas; co sě chlubíš v zlosti, jenž jsi mocen v neprawoſti BiblPad Ps 51,3 (~Praž, v nepravedlnosti ŽaltWittb, BiblDrážď, v nespravedlnosti ŽaltPod, v křivdě ~Klem, BiblOl, v ducholovenství ŽaltKap) in iniquitate; ihned té dobroty [vládycké urozenosti] chopila se jest mnohotvárná neprawoſt ChelčSíť 152a; neboť sú…kacierskú neprawoſti a zpurným neposlušenstvím obklíčeni HilPřijA 18 pravitate; hodujme, ne v kvasu starém, ani v kvasu zlosti a neprawoſti BiblPraž 1 C 5,8 (nešlechetnosti EvOl, BiblLit, ~Pad, zlosynstvie ~Ol, pod. — Drážd) nequitiae. – Srov. nepravota

6. relig. nepravost, špatný skutek, porušení zákona božího, hřích: hřiech mój znám sem tobě učinil a neprawoſti mé neskryl sem. Řekl sem: Zpoviedati sě budu proti mně neprawoſti mé hospodinu ŽaltKlem 31,5 (nepravedlnosti…nepravedlnost ~Wittb, nespravedlnosti…nespravedlnost ~Pod, BiblOl, ~Lit, pod. ~Pad, neprawoſti… nespravedlnost ~Praž, křivdy…nepravedlenstvie ŽaltKap) iniustitiam…iniustitiam; ktož hřešie, neprawoſt činie, nepřietel jest duše své BiblCard Tob 12,10 (~Lit, ~Pad, ~Praž) iniquitatem; nenáviděl si všěch, ješto činie neprawoſt BiblOl Ps 5,7 (var. v. nepravda 2) iniquitatem; zjevila sě neprawoſt Efraimova a zlost samařská BiblOl Os 7,1 (tak i ost.) iniquitas; vyberú [andělé] z královstvie jeho [Kristova] všecka pohoršenie i ty, jenž činie neprauoſt BiblLit Mt 13,41 (~Pad, ~Praž, nešlechetnost EvOl, hřiech BiblDrážď, zlost ~Ol) iniquitatem; ponese Aaron neprawoti jich [synů izraelských] BiblPad Ex 28,38 (~Praž, hřiechy ~Card, ~Ol, ~Lit) iniquitates; tehdyť modliti se budou za své neprawoſti BiblPraž Lv 26,41 (zlosti ~Card, ~Ol, ~Lit, nemilostivosti ~Pad) pro impietatibus; čiň pokánie z této své neprawoſti BiblPraž A 8,22 (zlosti ~Ol, ~Lit, ~Pad) ab hac nequitia

7. [vůči někomu] bezpráví, nespravedlivost, křivda: čině milosrdenstvie hospodin všem a súd neprawoſt trṕúcím ŽaltKlem 102,6 (násile ~Wittb, ~Pod, křivdu ~Kap, BiblOl, ~Lit, ~Praž, bezprávie ~Pad) iniuriam; pro tu velikú nepravost, že Eugenius krále aragonského v Sicilském království proti králi Reinatovi pravému potvrdil ListářRožmb 2,346 (1444); žeť bych musil na tě všem dobrým lidem žalovati …, kterak mně a otci mému nepravost činíš ArchČ 4,13 (1448); píši to z veliké bolesti mého srdce pro veliké násilé a velikú neprawoſt, která se mně i mnoho tisíc lidu děje ŽídSpráv 265; což se koli v té zahradě na štěpí urodí, aby Vaněk Črný toho polovici pravú vzal…, žádných v tom nepravostí nečině ArchČ 18,326 (1462)

8. (koho [soudce]) nespravedlivost, nedodržení n. porušení práva: pakli šeredná jest váha, neprawoſt súdce doličuje BřezSnářM 43a iniquitatem; pakli by nález štrafovaný nebyl proti právu psanému vydaný, než bylo by hádanie, t. tázanie, drží li rovenstvie, čili neprawoſt PrávHorM 55a (~S, ~K, nerovnost ~T) iniquitatem protiprávnost; nad jichžto [soudců Husových] spravedlivost neprawoſt biskupův židovských i Pilátova daleko se jest vynesla HerHus A5b; ║ běda těm, ješto skládají práva křivá, a píšíc neprawoſty sú psali, aby křivdu učinili v súdě chudým Pror Is 10,1 (BiblLit, nespravedlivost ~Pad, nespravedlnosti ~Praž) iniustitiam nespravedlivé zápisy; ještě nad to výše řečený klášter, opata a konvent i jich lidi nynější i budúcí ode všech a zvláštních všelikterakých dávek, porážek, pomocí, povrubuov, trápení, robot, nepravostí a lidských služebností …z milosti naší přirozené na věčné časy vyhlašujeme, vypovídáme, vyříkáme a ortelujeme svobodné, prázdné a vykúpené ArchČ 9,430 (1498) omezení práv

Srov. nepravda, nepravedlnost, neprávie, neprávnost, neprávo, nespravedlivost

Ad 1: za lat. fallacia stč. též výmysl, zklamánie, lestná omluva (ŠtítBojVyš 1b). - Ad 3: za lat. iniquitas stč. též křivost, mrzkost; za peccatum též zlost; za flaqitium též marnost, nelepota. — Ad 5: za lat. nequitia stč. též nevěra; za impietas též ukrutnost. — Ad 7: za lat. iniuria stč. též nečest, potuṕenie. — Srov. též lest, hřiech

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nepravost, -i, fem.; pol. nieprawość hřích, přestupek. — Nespravedlnost, nepravost, Ungerechtigkeit, Laster, Unrecht: neprawoſti mé neskryl sem iniustitiam ŽKlem. 33a (31, 5); činie milosrdenstvie hospodin všěm a súd neprawoſt trpiúcím iniuriam t. 93b (102, 6); veš den neprawoſt myslil jazyk tvój ŽKap. 28a (51, 4); neprawoſt iniquitas Pror. Izai. 24, 20; slušie se rozmysliti na nepravost lakomstva ŠtítErb. 184; nepravost smilstva t.; zahyne neprawoſt hřiešných nequitia ŽPod. 10b (7, 10); buoh nespravedlnosti a neprawoſti pomáhati nemá iniquitati Mill. 54b; čiňte sobě přátely z mamony neprawoſti ChelčPost. 203b; neprawoſt iniquitas MamA. 25a, 25b, Anon. 4a. — Nesprávnost, nepravda, Unrichtigkeit, Unwahrheit: naleznete-li co neprawoſty (v slovích Kristových) Brig. 128.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nepravost, -i f. neupřímnost, klam: tvé srdce jest plno lsti a nepravosti; nepravda, lež; nepravost, špatný čin; zlořád, neřest; nešlechetnost, špatnost; hříšnost; bezpráví, křivda; nespravedlivost: nepravost biskupův židovských
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


neprávo n., nepravost f. = nespravedlnost, nepravost
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).