kniha | ESSČ | GbSlov | MSS |

kniha, -y f.

kníha, -y f.

knieha, -y f.

1. sg. i pl. spis, kniha

knihy Eneidské v. eneidský

Knihy hospodárské v. hospodárský

knihy nravné v. nravný

knihy památné, knihy pamětné v. památný

knihy pamětlivé v. pamětlivý

knihy pastýřné, knihy pastýřnie v. pastýřní

2. sg. i pl. jaká (kolikátá), jaké (kolikáté) čeho (díla) část, kapitola

3. relig. jaká, čí biblický spis, kniha Písma svatého

knihy Četné v. četný

knihy jahanné, knihy jáhanné, knihy jáhenné v. jahanný

knihy jahanové, knihy jáhanové v. jahanový

knihy obětné v. obětný

knihy Počtóv v. počet

4. jaké (póhonné, sirotčie, súdné, zádušnie ap.) soubor záznamů majetkoprávní a soudní agendy

knihy Práv ciesarských v. ciesarský

knihy městské knihy městského zákonodárství a hospodářství

knihy súdné knihy soudních záznamů

knihy manské knihy záznamů manských povinností

knihy póhonné knihy sloužící k registraci „póhonů“

knihy sirotčie knihy pro správu jmění sirotků

knihy zemské knihy zemského zákonodárství a hospodářství

Sr. Machek, Etym. slov.², GbSlov s. v. kniha, GbHistMluvn 2/2, 219. Sr. čtenie, písmo, psánie

Autor: Jana Zdeňková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.22, citován stav ze dne 24. 3. 2023).

 


kniha, knieha, -y, fem., Buch; stsl. kňiga sing., kňigy plur., littera, scriptura, liber, epistola. Původ je nejasný. Výklad z *kъňь, pol. kień, Klotz, Block, č. peň, srov. můj článek v Kuhnových Beiträge zur vergl. Sprachforschung VIII (1876), 108–110, a Jag. Arch. 11, 131, nevysvětluje dostatečně koncovky -iga, dílem vadí mu také předložka z pravidla nevokalizovaná: v-knihách m. žádaného ve-knihách atd.; přejetí pak z ciziny není podobné, když příslušné slovo cizí není známo. — Odchylné kníh-, knieh- vedle obyčejného knih- vyvinulo a drželo se na půdě české: ab aliis dicitur kníha, ab aliis kniha Nudožerský, Aliquot psalmorum paraphrasis (1606). — Vedle sing. kniha bývá valnou většinou plur. knihy. Podle dokladů zdá se, že sing. kniha znamenal písemnost jednotlivou, list, a vůbec psané, scriptum, scriptura, carta, plur. pak knihy sbírku neb úhrn kusů neb částí takových, liber, codex; singulár kniha byl zatlačen appellativy jinými: písmo, list, spis atp., kdežto plur. knihy liber, codex se pevně držel; ale časem, hlavně od XVI stol., vstupuje sing. kniha na místo dotud obyčejného plur. knihy, a tento udržel se do nč. jen ve výraze modlicí knihy Gebetbuch. — Mój rod… dojde králového řáda, pětiú pramenóv budu kvísti, to budú na knyzye čísti, ze mne bude kněžstvo patero DalC. 6, v překl. stněm. (volně): daz war… an dem buche gelesin, kniha = písmo, scriptum. — knyha carta Prešp. 2201, knyhi codex tamt., kniha = list. Codex est liber, in quo continentur diversi libri partiales, sebránie rozličných traktátuov a spisuov v jedny knihy Lact. 38d, plur. knihy = sebrání, sbírka spisův. — Moje mošny ze kenihamy ABoh. 40a. V hlavě knyh libri ŽWittb. 39, 8 a ŽPod. tamt., knih ŽKlem. tamt.; w knihach in libro ŽWittb. 138, 16, w knyhach ŽKlem. tamt., w knyze ŽPod. tamt. Což na knyhach psáno vědě Hrad. 95a. O tom sám w gednyech knyhach píše Pass. 286. Ti, ješto hyzdie knyhy české Štít. uč. 5b; w knyhach Zevenie t. 35b. Máme knijhy Štít. ř. 67b. Ve čtvrtých Králových knyhach Krist. 53b. kníhy, jenž slovú Zrcadlo Kruml. 3a. V těchto knihach in hoc volumine Ol. Deut 28, 58, v těchto knyehach (též) t. Deut. 28, 61; v těchto knyhach in hoc volumine Mus. Deut. 28, 58; s knyech tvých de libro Ol. Ex. 32, 32, s knyh mých de libro t. Ex. 32, 33, z knych mých Mus. tamt; knych druhých Ol. 2. Par. 28 (nápis); knyehy slibné Mus. Ex. 24, 7, na knyehach t. Deut. 31, 24, w nyehach (sic) t. Deut. 29, 21 a 32, 46. Tyto knijehy vybrány jsú z listóv Pr. pr. 242; jméno… w knijehy psáti t. 260, jméno psané w knijehach tamt. Tyto knyhi jsú v troje knyhi rozděleny liber iste in tres libros dividitur Mill. 3a. knijeha Ben. Deut. (nápis); knieh t.j.kněh t. Ex. 32, 32; v těchto kniehách t.j.kněhách t. Deut. 28, 61, w knihách t. Deut. 28, 58. Sv. Jan spisoval knijehy Lobk. 49b. — I praví ť to latinská kniha o tom králi, že… Šach. 291a. V svých knihách Háj. herb. XIIIb. v svých kněhách t. VIIIa; třetí knijhy t. 178b; první knijha Háj. herb, (nápis), na knijhu tuto t. XIVa, v té knijze t. XIVb. Knijha VelKal. 303; o knijhách t. 11; v pátých knihách t. 33; kněh t. 64, pěti kněh t. 303. — Vepsání w knijhy záduſſnie KolAO. 12b (1445), knihy zádušnie; — nenie dán w knyhi pamyetliwe fastos MamA. 34a, kn. pamětlivé; kniha smolná n. črná, do ní krevní písař zapisoval výpovědi mučených při právě útrpném WintObr. 2, 755 a 756.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


kniha, knieha (často v pl. knihy, kniehy) f. kniha, spis, list, jednotlivá písemnost
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).