Elementa grammaticae Latinae Philippo-Rameae pro inferioribus classibus Bohemicae pubis collecta atque nunc primum evulgata

Petrus Ramus. Elementa grammaticae Latinae Philippo-Rameae pro inferioribus classibus Bohemicae pubis collecta atque nunc primum evulgata. Praha (Praga), 1614.

Listování
Autor

Petrus Ramus

Pierre; de La Ramée

ZkratkaRamusElem1614
Transkribovaný titulElementa grammaticae Latinae Philippo-Rameae pro inferioribus classibus Bohemicae pubis collecta atque nunc primum evulgata
Transliterovaný titulELEMENTA| GRAMMA-|TICÆ LATINÆ| PHILIPPO-RAMEÆ PRO-|INFERIORIBUS CLASSIBUS| Bohemicae Pubis Collecta| atq; nunc primùm evulgata
Místo tiskuPraha (Praga)
Tiskař/nakladatelDaniel Carolides z Karlsperka (studio et opera Danielis Carolidae a Carlsperka)
Vročení1614
Vydání
ExemplářKnihovna Národního muzea, Praha, sign. 26 E 20 přív.
KnihopisK14741
Formát

RozsahA–L8 M4
Poznámka: bez paginace
Charakteristika

Mluvnice latiny podle francouzského filozofa a gramatika Petra Rama (Pierre de La Ramée, 1515–1572) , kombinovaná s gramatikou Philippa Melanchthona (1497–1560), je v tomto katalogu příkladem souvislosti domácího mluvnictví s gramatikografií světových jazyků. Jednak byla vydána podobně jako práce Melanchthonova (MelGram1560; srov. kombinaci jmen obou gramatiků v titulu) a Alvarova (AlvInst1598) v českých zemích a s pomocnými českými ekvivalenty, jednak sama posloužila jako metodologická, ale i přímá textová inspirace nebo i předloha pro původní mluvnici češtiny (BenGram1603; o přejímání textů Rinas, Koupil a Tichák 2023: 97n.).

 

Mluvnice sestává ze dvou knih a stručných dodatků.

1. kniha (etymologia, ale obsahuje i vstupní poučení o latinském pravopise) podává na fol. A2rH3v základní výklad o tvarosloví;

2. kniha (de syntaxi) pojednává v jedenadvaceti stručných kapitolách o spojování slov do celků, tedy o elementární skladbě (fol. H4rI4r).

Část latinských příkladů v tvarosloví je opatřena českými ekvivalenty.

Dodatky obsahují mnemotechnické pomůcky pro zapamatování informací o bibli, uspořádání liturgického roku, souhvězdích a znameních. V této části mluvnice opět figuruje čeština: na fol. I6r jsou verše o liturgickém roce, na fol. K1rK2r český cisiojan, na fol. K4rK7r rýmovaný seznam čtení z evangelií a epištol na neděle liturgického roku. Bez českých ekvivalentů jsou pak zařazena stručná poučení de rhetorica (fol. K8rL3v), de logica (fol. L4rM2r) a o prozódii (fol. M2vM4v).

Dodatky ke Knihopisu II spojují Jungmannovu poznámku (Jungmann 1849: 129 /IV.16/), o tom že ve »školách pod obojí užíwána byla«, právě s touto českou adaptací Ramovy gramatiky; Jungmann se však o konkrétním vydání nezmiňuje a piarista Adauctus Voigt (Voigt 1775: 327), od něhož je zpráva přejata, referuje o učivu v jednotlivých gymnaziálních třídách podle příručky z roku 1609 (druhá třída, classis secunda). Jestliže tady není a nemůže být řeč o adaptaci z roku 1614, můžeme informaci vztáhnout jen na Ramovu gramatiku latiny obecně.

Pro sazbu latinského textu bylo v tiskárně bratra básníka Jiřího Carolida (1569–1612) Daniela, budoucího tiskaře Ješínova vydání tzv. Dalimilovy kroniky (1620, K01810), použito antikvy s příslušnou vyznačovací polokurzivou; češtinu najdeme vytištěnou buď drobnou frakturou, nebo větším švabachem.

Jazykylatina, čeština
Primární literatura (digitální fotokopie)
  • Ramus, Petrus. Elementa grammaticae Latinae Philippo-Rameae pro inferioribus classibus Bohemicae pubis collecta atque nunc primum evulgata. Praga, 1614. Fotokopie tisku Knihovny Národního muzea, sign. 26 E 20 přív., dostupné z WWW: <viz zde>
  • Ramus, Petrus. Elementa grammaticae Latinae Philippo-Rameae pro inferioribus classibus Bohemicae pubis collecta atque nunc primum evulgata. Praga, 1614. Fotokopie tisku Knihovny Národního muzea, sign. 26 E 20 přív., dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
  • Hendrich, Josef. Pierre de la Ramée a gramatika Vavřince Benedikta z Nedožer. Bratislava, 1930, roč. 4, s. 365–370.
  • Jungmann, Josef. Historie literatury české aneb Saustawný přehled spisů českých s krátkau historií národu, oswícení a jazyka. 2. vyd. Praha: F. Řivnáč, 1849. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, sign. 54 S 590/D.1-2, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Lexicon grammaticorum: a bio-bibliographical companion to the history of linguistics I–II. 2. vyd. Red. H. Stammerjohann. Tübingen: Max Niemayer Verlag, 2009, s. 1241–1243 (heslo L. Giardové).
  • Rinas, Karsten, Ondřej Koupil a Viktor Tichák. Česká interpunkce v evropských dějinách: reflexe, nauky, teorie. Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2023.
  • [Voigt, Adauctus] Classes quinque in Academia Pragensi pro pueris & adolenscentibus cujusvis conditionis ac dignitatis, domesticis & peregrinis erectae. Pragae typis Pauli Sessii, Anno Domini M. D. C. IX. (4 plag. in 4.). Acta litteraria Bohemiae et Moraviae, 1775, vol. 1, pars 5, s. 321–336. eKniha Google (fotokopie tisku University of Oxford) dostupná z WWW: <viz zde>
  • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 149n. (Carolides z Karlsperka Daniel) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace16. 12. 2023
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).