De institutione grammatica libri III, locupletati et scholiis nuper aucti ac recogniti

Emmanuel Alvarus. De institutione grammatica libri III, locupletati et scholiis nuper aucti ac recogniti. Praha (Praga), 1598.

Listování
Autor

Emmanuel Alvarus

Manuel; Álvares

ZkratkaAlvInst1598
Transkribovaný titulDe institutione grammatica libri III, locupletati et scholiis nuper aucti ac recogniti
Transliterovaný titulDE INSTITVTIONE| GRAMMATICA| Libri III.| LOCVPLETATI, ET SCHOLIIS| nuper aucti, ac recogniti
Místo tiskuPraha (Praga)
Tiskař/nakladatelVáclav Marin z Jenčic (ex typographia Wenceslai Marini)
Vročení1598
Vydání
ExemplářStrahovská knihovna (knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově), Praha, sign. AC XIV 91
KnihopisK00130
Formát

RozsahA–K8 L4 M–Q8 R2 S–V8 (:)8 A[bis]8 Bb–Ll8 Aaa–Fff8 Ggg7 = ll. [1–2] — 3 — [4] — 5 — [6] — 7–77 — [78] — 79–84 — [85] — 86–103 — [104] — 105–126 — [126bis–127] — 128–149 — [150–157] — [1bis] — 2[bis]–7[bis] — [8bis] — 9[bis]–88[bis] — [1ter] — 2[ter]–55[ter]
Poznámka: chyby v signování složek: fol. P2 označeno „R2“, fol. P7v chybně označeno „P3“; chyby v označení listů: l. 54 je označen „56“, l. 69 „96“, l. 71 „61“, l. 80 „72“, l. 83 „85“, l. 102 „101“, 106 „105“, l. 108 „710“, l. 122 „116“, l. 33[bis] „25“, l. 47[bis] „45“, l. 2[ter] označen neobvykle verso
Charakteristika

Mluvnici s názvem navazujícím na tradici pozdněantického gramatika latiny Prisciana (působil kolem roku 500) napsal jezuita Emmanuel Alvarus (1526–1583). Jezuitské školy, na kterých také sám vyučoval, potřebovaly mluvnici latiny — a právě Alvarova gramatika latiny (poprvé vydaná 1572; kritická edice: Ponce de León Romeo 2002) byla po delší debatě uvnitř řádu přijata a velmi dlouho pak používána. Podobně jako mluvnice Philippa Melanchthona (srov. vydání u tiskaře Jana Gunthera z roku 1560 s českými ekvivalenty, MelGram1560) se dočkala výtahů a adaptací; běžně se vydávaly počátky nauky o latině s názvem Principia seu rudimenta grammatices (srov. AlvPrin1711). Na sklonku 16. století byla Alvarova gramatika vydána v Praze v celém rozsahu tří knih a doplněna (v knihách I a II) o české a německé ekvivalenty příkladů — vzhledem k rozsahu mluvnice nejde o zanedbatelný jazykový materiál.

 

Kniha I (l. [2v] až 126r) pojednává na základě starověkých autorů zlaté doby o tvarosloví (deklinace jmen, sloveso esse ‚býti‘, 4 konjugace pravidelných sloves, anomala; na l. 72v84v Rudimenta, opakující základní poznatky; jmenný rod, poznámky ke skloňování, poznámky o préteritech a supinech).

 

Kniha II, opatřená delším úvodem (introductio, l. [126bisr] až [157r]) se věnuje tématům syntaktickým podle jednotlivých slovních druhů (l. [1bisr] až 88[bis]v). Jde například o pádové vazby, dojde i na témata stylistická, jako na nauku o figurách (figurata constructio, l. 81[bis]v84[bis]v).

 

Kniha III (l. [1ter]r55[ter]r) obsahuje poučení o metrice a stylistických prostředcích básnické latiny.

 

Latinské výkladové texty a příklady jsou vysázeny antikvou více stupňů s odpovídající polokurzivou, české ekvivalenty švabachem a německé frakturou.

Jazykylatina, čeština, němčina
Primární literatura (edice a digitální fotokopie)
  • Ponce de León Romeo, Rogelio. Aproximación a la obra de Manuel Álvares: edición crítica de sus De institutione grammatica libri tres. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, Departamento de Filología Latina, 2002. Fotokopie ve formátu PDF dostupné z WWW: <viz zde>
  • Alvarus, Emmanuel. De institutione grammatica libri III, locupletati et scholiis nuper aucti ac recogniti. Praga, 1598. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny české republiky, Praha, sign. 45 E 1), dostupná z WWW: <viz zde>
  • Alvarus, Emmanuel. De institutione grammatica libri III, locupletati et scholiis nuper aucti ac recogniti. Praga, 1598. Fotokopie tisku Strahovské knihovny, Praha, sign. AC XIV 91, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
  • Koupil, Ondřej. Jezuité Drachovius a Steyer gramatiky češtiny. Praha: KLP, 2012 [= Grammaticae Bohemicae 2], s. 22–25.
  • Koupil, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2015, s. 45n. (č. 16/11).
  • Ponce de León Romeo, Rogelio. Estudio preliminar. In Aproximación a la obra de Manuel Álvares : edición crítica de sus De institutione grammatica libri tres. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, Departamento de Filología Latina, 2002, s. XV–CCIV. Fotokopie ve formátu PDF, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Springhetti, Emilio. Storia e fortuna della Grammatica di Emmanuele Alvares, S. J. Humanitas, 1961–1962, roč. 13–14, s. 283–304. Fotokopie ve formátu PDF, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 680 (Peterle Michael st.) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace27. 9. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).