Grundsätze der böhmischen Grammatik

František Martin Pelcl. Grundsätze der böhmischen Grammatik. Praha (Prag), 1795. Vydání první.

Listování
Autor

František Martin Pelcl

Franz Martin; Pelzel

ZkratkaPelclGrund1795
Transkribovaný titulGrundsätze der böhmischen Grammatik
Transliterovaný titulGrundſätze| der| BÖHMISCHEN GRAMMATIK
Místo tiskuPraha (Prag)
Tiskař/nakladatelFrantišek Václav Jeřábek (Franz Gerzabek)
Vročení1795
Vydáníprvní
ExemplářÚstav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 636
KnihopisK06969
Databáze NK ČR<viz zde>
Formát

Rozsah[*]8 A–T8 V4 )(2 = s. [I–XVI] — [1] — 2–208 — [209] — 210–246 — [247] — 248–282 — [283] — 284–310 — [311–316]
Poznámka: chyba v paginaci: s. 281 je označena „282“
Poznámka k tiskutiskař rozlišen podle Knihopisu (K06969, otec a syn používali stejné jméno)
Charakteristika

Mluvnice češtiny od prvního pražského univerzitního profesora češtiny Františka Martina Pelcla (1734–1801), historika a vzdělance.

K vydání německy psané mluvnice češtiny přispěl Josef Dobrovský, který autorovi poskytl materiály z vlastní připravované práce (DobLehr1809); partie o prozódii je Dobrovským přímo podepsána (od s. [209]). V rozšířené podobě vyšla Pelclova mluvnice v roce 1798 (PelclGrund1798).

V předmluvě (Vorrede) je na s. [IX] až [XIV] seznam 24 starších mluvnic češtiny od NámGram1533 po soudobou příručku Jiljího Chládka.

V jednotlivých kapitolách výkladu jsou probírány litery abecedy a pravopisná pravidla, ohýbání slov a základy syntaxe.

Jazykovým vzorem (Muster der Sprache) byla Pelclovi čeština 16. století, včetně rozlišování <l> a <ł> (s. [1] a 5; Jelínek 1972: 21).

 

Substantiva (zpracoval je podle všeho Dobrovský — Hanuš 1914: 134) člení Pelcl do osmi deklinací, primárně podle rodu (had, muž; milost, ryba, duše; slovo, tele/pole, psaní). Často se poukazuje na Pelclovu kritiku instrumentálu plurálu typu pánmi/pánami/pánama u novějších gramatiků (s. 34 této mluvnice; srov. např. TomsaSprach1782, s. 68, nebo mluvnice K. I. Tháma). U sloves zná tři konjugace (nesu, volám, učím), i když zároveň mluví o coniugatio unica, jediné konjugaci (s. 85).

 

Klasicistní typografický výraz dodává knize sazba němčiny antikvou (nebyla u nás běžná, najdeme ji ale například i v Pelclově encyklopedii učenců a umělců Abbildungen… /1773–1782/). Srov. v tom směru druhé vydání: PelclGrund1798.

Jazykyněmčina, čeština
Primární literatura (digitální kopie)
 • Pelzel, Franz Martin. Grundsätze der böhmischen Grammatik. Prag, 1795. Fotokopie tisku Bayerische Staatsbibliothek, München, sign. L. rel. 702, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Pelzel, Franz Martin. Grundsätze der böhmischen Grammatik. Prag, 1795. eKniha Google (fotokopie tisku Bayerische Staatsbibliothek, München, sign. L. rel. 702), dostupná z WWW: <viz zde>
 • Pelzel, Franz Martin. Grundsätze der böhmischen Grammatik. Prag, 1795. Fotokopie tisku Vědecké knihovny v Olomouci, sign. 602.549, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Pelzel, Franz Martin. Grundsätze der böhmischen Grammatik. Prag, 1795. Fotokopie tisku Ústřední knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno, sign. S 11.938, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Pelzel, Franz Martin. Grundsätze der böhmischen Grammatik. Prag, 1795. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 45 C 27), dostupná z WWW: <viz zde>
 • Pelzel, Franz Martin. Grundsätze der böhmischen Grammatik. Prag, 1795. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 Sd 46), dostupná z WWW: <viz zde>
 • Pelzel, Franz Martin. Grundsätze der böhmischen Grammatik. Prag, 1795. Fotokopie tisku knihovny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 636, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
 • Černý, Jiří, a Jan Holeš (edd.). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha: Libri, 2008, s. v. Pelcl, František Martin (heslo Jiřího Černého).
 • Hanuš, Josef. František Martin Pelcl, český historik a buditel. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy a umění, 1914 [= Rozpravy České akademie pro vědy a umění, třída III, č. 38].
 • Jelínek, Jaroslav. Nástin dějin vyučování českému jazyku v letech 1774–1918. 2., dopl. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972 [= Na pomoc učitelům a vychovatelům].
 • Johanides, Josef. František Martin Pelcl. Praha: Melantrich, 1981 [= Odkazy pokrokových osobností naší minulosti 62].
 • Johanides, Josef, Zdeněk Šimeček a Vladimír Koblížek. František Martin Pelcl, první profesor české řeči a literatury na pražské univerzitě. Rychnov nad Kněžnou: Městský úřad, 1993.
 • Komárek, Miroslav. František Martin Pelcl jako kodifikátor mluvnické normy spisovné češtiny. Slovo a slovesnost, 1995, roč. 56, s. 34–38. Digitální forma textu dostupná z WWW: <viz zde>
 • Koupil, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2015, s. 85–86 (č. 18/20).
 • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 3/I: M–O; 3/II: P–Ř. Red. J. Opelík. Praha: Academia, 2000, s. 854–857 (heslo Lenky Kusákové), dostupné z WWW: <viz zde>
 • Pumprla, Václav. Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století. Praha: Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2010, s. 833–835.
 • Tydlitát, Jan (ed.). František Martin Pelcl: sborník příspěvků z odborného semináře. Rychnov nad Kněžnou: Městský úřad, 1994.
 • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 423 (Jeřábek Jan Karel) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace28. 9. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).