Janua linguarum reserata aurea sive Seminarium linguarum et scientiarum omnium … = Zlatá brána jazykův otevřená aneb Planiště všech řečí a umění… = Neu eröffnete goldene Sprachenpforte oder Pflanzschule aller Sprachen und Wissenschaften…

Jan Amos Komenský. Janua linguarum reserata aurea sive Seminarium linguarum et scientiarum omnium … = Zlatá brána jazykův otevřená aneb Planiště všech řečí a umění… = Neu eröffnete goldene Sprachenpforte oder Pflanzschule aller Sprachen und Wissenschaften…. Praha [Praga], 1805. Vydání šesté, obměněné (podle titulního listu).

Listování
Autor

Jan Amos Komenský

Joannes Amos, Ioannes Amos apod.; Comenius

ZkratkaKomJanua1805
Transkribovaný titulJanua linguarum reserata aurea sive Seminarium linguarum et scientiarum omnium … = Zlatá brána jazykův otevřená aneb Planiště všech řečí a umění… = Neu eröffnete goldene Sprachenpforte oder Pflanzschule aller Sprachen und Wissenschaften…
Transliterovaný titulJanua linguarum| reserata aurea,| sive| ſeminarium linguarum et scientiarum omnium … = Zlatá brána gazykůw otewřená, aneb plani-|ſſtě wſſech řečj a vměnj… = Neu eröffnete goldene Sprachenpforte, oder| Pflanzſshule aller Sprachen und Wiſſenschaften
Poznámka k tituludlouhý paralelní titul v záznamu zkrácen
Místo tiskuPraha [Praga]
Tiskař/nakladatelBohumil Haase st. (Gottlieb Haase)
Vročení1805
Vydáníšesté, obměněné (podle titulního listu)
ExemplářÚstav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 9937
Databáze NK ČR<viz zde>
Rozsah)(8+1 )()(4 A–Q8 1–88.4 1–88.4 (?) = s. [i–ii] — [I–III] — IV — [V] — VI–XXII — [XXIII–XXIV] — [1] — 2–253 — [254–256] (?)
Poznámka: u reprodukovaného exempláře je nejspíš poslední, nepotištěný list utržen, nebo měla poslední složka jiný počet listů
Charakteristika

Ukázka obrozenského vydání textu, který sice nelze považovat za gramatiku češtiny, ale přesto nejen souvisí s reflexí češtiny v 17. století (edice původního latinského textu: Komenský 1986, edice českého textu KomDvéře1633: Komenský 1973), ale je to také příspěvek českého prostředí jazykové pedagogice celoevropské. Karel Ignác Thám, sám autor mluvnic češtiny (srov. ThámSprach1785), pořídil vydání latinského, českého a německého znění jazykové učebnice J. A. Komenského (1592–1670), která podávala základní slovní zásobu v souboru nekomplikovaných vět, na počátku 19. století pro české prostředí, v kterém její autor Jan Amos Komenský (1592–1670) nebyl příliš znám. Vycházel z textu jezuitského vydání KomJanua1669. Slovo dvéře v titulu změnil na brána (slova použil i J. A. Komenský v předmluvě k českému čtenáři v prvním vydání KomDvéře1633)

Snad i proto vydavatel K. H. Thám v německy psaném úvodu (s. [III] až IV) upozorňuje s odvoláním na Herdera na evropskou proslulost Komenského a připojuje jeho stručný životopis a bibliografii (s. [V] až XI).

Vlastní text učebnice, vycházející z pražských jezuitských vydání (KomJanua1669) a měnící původní metaforu v názvu z dveří na bránu (Červenka 1968: 10), tvoří tisíc vět uspořádaných do stovky tematicky rozdělených kapitol na s. [1] až 253. V první větě autor vítá čtenáře a v poslední vyslovuje doxologii (chválu Nejsvětější Trojice).

V Thámově vydání je text vytištěn ve třech sloupcích, zleva latinsky (antikvou), pak česky (švabachem) a vpravo německy (frakturou).

Jazykylatina, čeština, němčina
Primární literatura (edice a digitální fotokopie)
  • Komenský, Jan Amos. Janua lingvarum (edd. M. Kyralová a M. Steiner). In Dílo Jana Amose Komenského 15/I: Věnování, Předmluva ODO, Předmluva ODO I, Didactica magna, Schola infantiae, Scholae vernaculae delineatio, Janua lingvarum, Januae lingvarum vestibulum, De astruendo Januae templo, Didactica dissertatio. Edd. V. Balík aj. Praha: Academia, 1986. s. 257–302.
  • Komenský, Jan Amos. Dvéře jazyků odevřené (ed. K. Hádek). In [J. A. Komenský] Dílo Jana Amose Komenského 11: Paradisus ecclesiae renascentis (Ráj cirkve znovu se rozzelenávající), Didactica, Informatorium školy mateřské, Informatorium maternum, der Mutterschul, Navržení krátké o obnovení škol v kralovství českém, Dvéře jazyků odevřené, Diogenes cynicus redivivus, Abrahamus patriarcha. Edd. D. Čapková aj. Praha: Academia, 1973, s. 359–436.
  • Comenius, Joannes Amos. Janua linguarum reserata aurea sive Seminarium linguarum et scientiarum omnium … = Zlatá brána jazykův otevřená aneb Planiště všech řečí a umění… = Neu eröffnete goldene Sprachenpforte oder Pflanzschule aller Sprachen und Wissenschaften… [Praga], 1805. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 45 C 34), dostupná z WWW: <viz zde>
  • Comenius, Joannes Amos. Janua linguarum reserata aurea sive Seminarium linguarum et scientiarum omnium … = Zlatá brána jazykův otevřená aneb Planiště všech řečí a umění… = Neu eröffnete goldene Sprachenpforte oder Pflanzschule aller Sprachen und Wissenschaften… [Praga], 1805. Fotokopie tisku knihovny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 9937, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura (výběrově o autorovi, díle a tiskaři)
  • Černý, Jiří, a Jan Holeš (edd.). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha: Libri, 2008, s. v. Komenský (Comenius), Jan Amos (heslo Jiřího Černého).
  • Červenka, Jaromír. Dvéře jazyků odevřené jsou učebnicí… In J. A. Komenský. Dvéře jazyků odevřené: nejprv v jazyku latinském a nyní v českém zhotovení = Janua linguarum reserata: primum lingua Latina facta, nunc autem Bohemica: 1633. Ed. J. Červenka. Praga: Pragopress, 1968 [= Cimelia Bohemica 6], doprovodný sešit, s. 5–11.
  • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 2/I: H–J; 2/II: K–L. Red. V. Forst. Praha: Academia, 1993, s. 812–820 (heslo Mojmíra Otruby), dostupné z WWW: <viz zde>
  • Urbánková, Emma (red.). Soupis děl J. A. Komenského v československých knihovnách, archivech a museích. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1959 [= Edice Universitní knihovny v Praze], s. 203 (č. 352).
  • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 333–334 (Haase Bohumil st.) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace27. 9. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).