Janua linguarum reserata aurea sive Seminarium linguarum et scientiarum omnium, hoc est: compendiosa, latinam (et quamlibet aliam) linguam, una cum scientiarum artiumque omnium fundamentis, perdiscendi methodus sub titulis centum, periodis mille comprehensa… = Zlaté dvéře jazykův otevřené aneb Plániště všech řečí a umění, to jest Krátký spůsob latinského (a kteréhokoliv jiného) jazyka spolu s začátky všech umění svobodných pochopení pod stem tytulův v tisici propovědích obsažený… = Auffgeschlossene Güldene Sprachen‑Thür: Oder Ein Pflantz‑Garten aller Sprachen und Wissenschafften, Das ist: Kurtze und vortheilhafftige Anleitung, die Lateinische und alle andere Sprachen, zugleich mit den Gründen der Wissenschafften und Künste wol zu lernen, in hundert Capitel und tausent vollkommene Sprüche gefasset…

Jan Amos Komenský. Janua linguarum reserata aurea sive Seminarium linguarum et scientiarum omnium, hoc est: compendiosa, latinam (et quamlibet aliam) linguam, una cum scientiarum artiumque omnium fundamentis, perdiscendi methodus sub titulis centum, periodis mille comprehensa… = Zlaté dvéře jazykův otevřené aneb Plániště všech řečí a umění, to jest Krátký spůsob latinského (a kteréhokoliv jiného) jazyka spolu s začátky všech umění svobodných pochopení pod stem tytulův v tisici propovědích obsažený… = Auffgeschlossene Güldene Sprachen‑Thür: Oder Ein Pflantz‑Garten aller Sprachen und Wissenschafften, Das ist: Kurtze und vortheilhafftige Anleitung, die Lateinische und alle andere Sprachen, zugleich mit den Gründen der Wissenschafften und Künste wol zu lernen, in hundert Capitel und tausent vollkommene Sprüche gefasset…. Praha (Praga), 1669. Vydání české druhé nebo třetí (?).

Listování
Autor

Jan Amos Komenský

Joannes Amos, Ioannes Amos apod.; Comenius

ZkratkaKomJanua1669
Transkribovaný titulJanua linguarum reserata aurea sive Seminarium linguarum et scientiarum omnium, hoc est: compendiosa, latinam (et quamlibet aliam) linguam, una cum scientiarum artiumque omnium fundamentis, perdiscendi methodus sub titulis centum, periodis mille comprehensa… = Zlaté dvéře jazykův otevřené aneb Plániště všech řečí a umění, to jest Krátký spůsob latinského (a kteréhokoliv jiného) jazyka spolu s začátky všech umění svobodných pochopení pod stem tytulův v tisici propovědích obsažený… = Auffgeschlossene Güldene Sprachen‑Thür: Oder Ein Pflantz‑Garten aller Sprachen und Wissenschafften, Das ist: Kurtze und vortheilhafftige Anleitung, die Lateinische und alle andere Sprachen, zugleich mit den Gründen der Wissenschafften und Künste wol zu lernen, in hundert Capitel und tausent vollkommene Sprüche gefasset…
Transliterovaný titulJANUA LINGVARUM| RESERATA AUREA:| Sive| SEMINARIUM LINGVARUM ET SCIENTIARUM| OMNIUM,| Hoc est:| Compendioſa, Latinam (& quamlibet aliam) Linguam, unà cum ſcientiarum| artiumque omnium fundamentis, perdiſcendi Methodus ſub Titulis centum, Periodis| mille comprehenſa… = Zlaté Dwéře Iazykův otevřené/| Aneb/ Płániſſtě wšech Ržečj a Vměnj/| To geſt| Krátký Spůsob Latinského (a kteréhokoliw giného) Iazyka/| ſpołu s Začátky wſſech Vměnj Swobodných pochopenj/ pod ſtem| Tytulůw/ w tiſycy Propowědjch obſažený… = Auffgeschlossene Güldene Sprachen‑Thür:| Oder| Ein Pflantz‑Garten aller Sprachen und Wiſſenschafften/| Das iſt:| Kurtze/ und vortheilhafftige Anleitung/ die Lateiniſche/ und alle andere| Sprachen/ zugleich mit den Gründen der Wiſſenschafften und Künſte wol zu lernen/| in hundert Capitel/ und tauſent vollkommene Sprüche gefaſſet
Místo tiskuPraha (Praga)
Tiskař/nakladatelTiskárna arcibiskupská (typis archiepiscopalibus in Collegio s. Norberti excudebatPaulus Postrzihacz)
Vročení1669
Vydáníčeské druhé nebo třetí (?)
ExemplářStrahovská knihovna (knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově), Praha, sign. FE II 21
KnihopisK04225
Formát

RozsahA4+2 B–Z4 Aa–Ee4 Ff2 (○)4 A[bis]–P[bis]4 Q[bis]2 A[ter]2+1(?) B[ter]–K[ter]4 A[quater]2 B[quater]–H[quater]4 I2(?) = s. [I–XXIV] — 1–207 — [208–478]
Poznámka: signování složek nezdvojenými literami se v knize opakuje; ve složce A chybí v exempláři SK erb Engela z Engelsflusu; jako v ostatních evidovaných exemplářích chybějí fol. K[ter]4 (nejspíš vacat) a fol. I[quater]2 (nejspíš vacat), poslední potištěná strana je fol. I1r)
Charakteristika

První vydání české překladové pomůcky k známé jazykové učebnici Janua linguarum Jana Amose Komenského v českých zemích vyšlo v šedesátých letech 17. století v Praze. Podle iniciál jména v dodatcích a výrazných jazykových příkladů (Hádek 1973; Koupil 2012a: 105n.) se předpokládá, že iniciátorem edice, připravené podle latinsko‑německo‑českého lipského vydání (1634), následujícího po prvním vydání (KomJanua1633), byl jezuita Matěj Štajer (srov. ŠtajerZpůsob1668; ŠtajerZpůsob1730, ŠtajerZpůsob1781). To ostatně poznamenal do výtisku chovaného dnes v Knihovně Národního muzea v Praze už Josef Dobrovský (Červenka 1968).

 

Nejasnosti obvykle panují u datace tisku: vyskytují se exempláře s vročením 1667 (K04224) i 1669 (K04225). Emma Urbánková (Urbánková 1959: 184n.) popisuje vydání z roku 1667 bez dedikace a erbu a říká, že v některých exemplářích je datace 1669 a dedikace. Knihopis II uvádí, že dedikace je v obou vydáních datována 1669 (takové jsou tisky NK ČR 45 G 219 a VKOL 34.119 s titulním listem 1667 a dedikací 1669). Karel Hádek (Hádek 1973) předpokládá, že se s tiskem začalo v roce 1667 a práce byla dokončena v roce 1669. Možná jednodušší je předpoklad Knihopisu II o „obálkovém vydání“: kniha byla vydána v roce 1667 a stejný knižní blok s novou obálkou a dedikací byl pak vydán znova v roce 1669; přitom vznikly exempláře s původní obálkou 1667 a vloženou dedikací 1669. Bez obhlídky všech dochovaných exemplářů není jasné, zda existují exempláře s vročením 1667 a bez dedikace (odpovídaly by popisu E. Urbánkové); kdyby neexistovaly, nabízel by se předpoklad mylné datace „1667“ u části nákladu, a tedy jediného vydání v roce 1669.

 

Kromě trojjazyčné předmluvy K učeným čtenářům (s. [VII] až [XXII]) je v pražském vydání zachována i předmluva k českému čtenáři (s. [XXII] až [XXIV]), včetně povzdechu Komenského z roku 1633 (KomJanua1633), že pro nedostatek papíru není uveden latinský text (s. [XXIII]) — ten přitom v pražském vydání otištěn je. Cvičné věty vlastního díla (na s. 151 je tu kapitola O umění mluvení a psaní) jsou tu proti prvnímu vydání mírně jazykově upraveny, v jednom případě přistoupili pražští editoři z mravnostních ohledů k vynechávce (Hádek 1973: 427).

Jazykylatina, čeština, němčina
Primární literatura (digitální fotokopie)
 • Comenius, Joannes Amos. Janua linguarum reserata aurea sive Seminarium linguarum et scientiarum omnium… Praga, 1669. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 45 C 1), dostupná z WWW: <viz zde>
 • Comenius, Joannes Amos. Janua linguarum reserata aurea sive Seminarium linguarum et scientiarum omnium… Praga, 1669. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 45 C 2), dostupná z WWW: <viz zde>
 • Comenius, Joannes Amos. Janua linguarum reserata aurea sive Seminarium linguarum et scientiarum omnium… Praga, 1669. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 45 G 219), dostupná z WWW: <viz zde>
 • Comenius, Joannes Amos. Janua linguarum reserata aurea sive Seminarium linguarum et scientiarum omnium… Praga, 1669. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 J 11906), dostupná z WWW: <viz zde>
 • Comenius, Joannes Amos. Janua linguarum reserata aurea sive Seminarium linguarum et scientiarum omnium… Praga, 1669. Fotokopie tisku Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, sign. CK 1084, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Comenius, Joannes Amos. Janua linguarum reserata aurea sive Seminarium linguarum et scientiarum omnium… Praga, 1669. Fotokopie tisku Strahovské knihovny, Praha, sign. FE II 21, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
 • Hádek, Karel. Informace o díle. In [J. A. Komenský] Dílo Jana Amose Komenského 11: Paradisus ecclesiae renascentis (Ráj cirkve znovu se rozzelenávající), Didactica, Informatorium školy mateřské, Informatorium maternum, der Mutterschul, Navržení krátké o obnovení škol v kralovství českém, Dvéře jazyků odevřené, Diogenes cynicus redivivus, Abrahamus patriarcha. Edd. D. Čapková aj. Praha: Academia, 1973, s. 426–428.
 • Koupil, Ondřej. Jezuité Drachovius a Steyer gramatiky češtiny. Praha: Koniasch Latin Press, 2012 [= Grammaticae Bohemicae 2], s. 36 a 105n.
 • Koupil, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2015, s. 56–59 (č. 17/08).
 • Novák, Jan Václav, a Josef Hendrich. Jan Amos Komenský: jeho život a spisy. Praha: Dědictví Komenského, 1932 [= Spisy Dědictví Komenského 214; Časové otázky a rozpravy pedagogické 27], s. 165–167. Fotokopie tisku Městské knihovny v Praze, sign. GC 3965, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Škarka, Antonín. Jan Amos Komenský. In J. Hrabák (red.). Dějiny české literatury I: starší česká literatura. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1959, s. 412–454.
 • Urbánková, Emma (red.). Soupis děl J. A. Komenského v československých knihovnách, archivech a museích. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1959 [= Edice Universitní knihovny v Praze], s. 184–186 (č. 319 a pozn. za č. 320).
 • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 890–892 (Tiskárna arcibiskupská /Praha/) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace10. 5. 2022
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).