Kurzgefaßte böhmische Sprachlehre, nebst böhmisch, deutsch, französischen Gesprächen und Auszügen aus den besten böhmischen Schriften

Karel Hynek Thám. Kurzgefaßte böhmische Sprachlehre, nebst böhmisch, deutsch, französischen Gesprächen und Auszügen aus den besten böhmischen Schriften. Praha; Vídeň (Prag und Wien), 1785. Vydání první.

Listování
Autor

Karel Hynek Thám

Karl Ignaz; Karel Václav Ignác; Tham

ZkratkaThámSprach1785
Transkribovaný titulKurzgefaßte böhmische Sprachlehre, nebst böhmisch, deutsch, französischen Gesprächen und Auszügen aus den besten böhmischen Schriften
Transliterovaný titul[u reprodukovaného tisku se nedochoval titulní list]
Poznámka k titulutitul podle Knihopisu (K16165)
Místo tiskuPraha; Vídeň (Prag und Wien)
Tiskař/nakladatelJan Nepomuk Ferdinand Schönfeld (in der von Schönfeldischen Handlung)
Vročení1785
Vydáníprvní
ExemplářVědecká knihovna v Olomouci, Olomouc, sign. 36.126
KnihopisK16165
Formát

Rozsah[*]6 (?) A–M8 N2 = s. [I–XII] — [1] — 2–196
Charakteristika

První vydání mluvnice Karla Ignáce Tháma (1763–1816), překladatele, učitele a autora gramatik a slovníků; další vydání vycházela pod obměněným názvem v letech 1798, 1800 (nezjištěn žádný výtisk), 1801 (ThámGram1801), 1804 (srov. stručnější příručku z téhož roku: ThámUnterricht1804). Šesté vydání přepracoval po autorově smrti Václav Hanka (1821).

 

Mluvnici otvírá předmluva (Vorrede, s. [III] až [X]), zdůrazňující praktickou užitečnost znalosti češtiny v rakouských dědičných zemích.

Vlastní text mluvnice je stručný. V nečíslovaných kapitolách probírá nejprve zvukovou stránku češtiny a jednotlivé litery (s. [1] až 7) a dále tvarosloví podle jednotlivých slovních druhů (s. 777).

Následují relativně obsáhlé ukázkové rozhovory, tištěné paralelně ve sloupcích česky, německy a francouzsky (s. 77135). Knihu pak uzavírají výňatky (Auszüge) z vzorových textů. Na prvním místě stojí texty staré, ale ne biblický překlad. Rozsáhlá je ukázka z Hájkovy kroniky (s. 135150), dále tu najdeme výňatky z cestopisu Kryštofa Harranta z Polžic a Bezdružic, z Labyrintu Komenského a další.

 

Vzory pro skloňování substantiv jsou primárně seskupeny podle jmenného rodu, u sloves zná Thám mimo sloveso býti tři tradiční konjugace. V paradigmatech zaznamenáme pozoruhodné hláskoslovné varianty z běžně mluvené řeči, které byly z většiny pozdějších mluvnic vyloučeny.

Deklinační vzory substantiv:

A. maskulina: I. pán, strom; II. císař, měsíc; III. vládyka; IV. bližní;

B. feminina: I. brána; II. ovce; III. nemoc; IV. paní;

C. neutra: I. slovo; II. srdce, kníže; III. znamení.

 

Německý výklad je tištěn frakturou, české texty a jednotlivá slova švabachem, francouzština antikvou.

Jazykyněmčina, čeština
Primární literatura (digitální fotokopie)
 • Tham, Karl Ignaz. Kurzgefaßte böhmische Sprachlehre, nebst böhmisch, deutsch, französischen Gesprächen und Auszügen aus den besten böhmischen Schriften. Prag; Wien, 1785. Fotokopie tisku Österreichische Nationalbibliothek, Wien, sign. 306714-A, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Tham, Karl Ignaz. Kurzgefaßte böhmische Sprachlehre, nebst böhmisch, deutsch, französischen Gesprächen und Auszügen aus den besten böhmischen Schriften. Prag; Wien, 1785. Fotokopie tisku Bayerische Staatsbibliothek, München, sign. L. rel. 730, dostupné z WWW:<viz zde>
 • Tham, Karl Ignaz. Kurzgefaßte böhmische Sprachlehre, nebst böhmisch, deutsch, französischen Gesprächen und Auszügen aus den besten böhmischen Schriften. Prag; Wien, 1785. eKniha Google (fotokopie tisku Bayerische Staatsbibliothek, München, sign. L. rel. 730), dostupná z WWW:<viz zde>
 • Tham, Karl Ignaz. Kurzgefaßte böhmische Sprachlehre, nebst böhmisch, deutsch, französischen Gesprächen und Auszügen aus den besten böhmischen Schriften. Prag; Wien, 1785. Fotokopie tisku Vědecké knihovny v Olomouci, sign. 36.126, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Tham, Karl Ignaz. Kurzgefaßte böhmische Sprachlehre, nebst böhmisch, deutsch, französischen Gesprächen und Auszügen aus den besten böhmischen Schriften. Prag; Wien, 1785. Fotokopie tisku Vědecké knihovny v Olomouci, sign. 36.126, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura (o autorovi, díle a tiskaři)
 • Cuřín, František. Stručná charakteristika prvních obrozenských gramatik. In J. Porák (ed.). Starší české, slovenské a slovanské mluvnice. Praha: Univerzita Karlova, 1985 [= Práce z dějin slavistiky X], s. 191–198.
 • Černý, Jiří, a Jan Holeš (edd.). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha: Libri, 2008, s. v. Thám, Karel Václav Ignác (heslo Jiřího Černého).
 • Koupil, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2015, s. 85 (č. 18/19).
 • Kusáková, Lenka. Nejedlého kritika Thámovy české gramatiky z r. 1798. Naše řeč, 1985, roč. 68, s. 135–140. Digitální forma textu dostupná z WWW: <viz zde>
 • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 4/I: S–T; 4/II: U–Ž. Red. L. Merhaut. Praha: Academia, 2008, s. 894–896 (heslo Lenky Kusákové), dostupné z WWW: <viz zde>
 • Newerkla, Stefan Michael. Toulka příspěvky vídeňských učitelů češtiny k národnímu obrození (k 225. výročí založení bohemistiky ve Vídni). Listy filologické, 2001, roč. 124, č. 1–2, s. 107–113 (zde s. 110). Fotokopie v databázi JSTOR dostupné z WWW: <viz zde>
 • Pumprla, Václav. Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století. Praha: Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2010, s. 1121–1122.
 • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 795–797 (Schönfeld z Schönfeldu Jan Nepomuk Ferdinand) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace14. 12. 2022
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).