Výborně dobrý způsob, jak se má dobře po česku psáti neb tisknouti, vytažený z České biblí, která na několik dílů rozdělena a vejklady po krajích poleženými [!] vysvětlena byvši, mezi nekatolickými jest u veliké vážnosti, ale pro kacířské bludy od katoliků ani čísti, ani chovati se nemá. Nicméně poněvadž (podlé všech zdání) nad jiné české knihy vlastněji, pěkněji a pilněji vytištěna byla, způsob jejího písma nemůže se než nad míru chváliti — a ten tuto se vykládá a hoden jest, aby všickni školní mistrové poručili svým učedlníkům jej míti, bedlivě čísti a podlé něho psáti se učiti

Matěj Václav Štajer. Výborně dobrý způsob, jak se má dobře po česku psáti neb tisknouti, vytažený z České biblí, která na několik dílů rozdělena a vejklady po krajích poleženými [!] vysvětlena byvši, mezi nekatolickými jest u veliké vážnosti, ale pro kacířské bludy od katoliků ani čísti, ani chovati se nemá. Nicméně poněvadž (podlé všech zdání) nad jiné české knihy vlastněji, pěkněji a pilněji vytištěna byla, způsob jejího písma nemůže se než nad míru chváliti — a ten tuto se vykládá a hoden jest, aby všickni školní mistrové poručili svým učedlníkům jej míti, bedlivě čísti a podlé něho psáti se učiti. Praha, 1730. Vydání druhé.

Listování
Autor

Matěj Václav Štajer

Matěj, Matthias, Matthias Venceslaus; Šteyer, Steyer, Stejer, Steier apod.

ZkratkaŠtajerZpůsob1730
Transkribovaný titulVýborně dobrý způsob, jak se má dobře po česku psáti neb tisknouti, vytažený z České biblí, která na několik dílů rozdělena a vejklady po krajích poleženými [!] vysvětlena byvši, mezi nekatolickými jest u veliké vážnosti, ale pro kacířské bludy od katoliků ani čísti, ani chovati se nemá. Nicméně poněvadž (podlé všech zdání) nad jiné české knihy vlastněji, pěkněji a pilněji vytištěna byla, způsob jejího písma nemůže se než nad míru chváliti — a ten tuto se vykládá a hoden jest, aby všickni školní mistrové poručili svým učedlníkům jej míti, bedlivě čísti a podlé něho psáti se učiti
Transliterovaný titulWýborně dobrý| Způſob| Gak ſe má dobře po čeſku| pſáti/ neb tisknauti;| Wytažený z Cžeské Biblj / která| na několik Djlů rozdělena/ a wey-|klady po kragjch poleženými wyſwětlena| bywſſi/ mezy Nekatolickými geſt v weliké| wážnoſti. Ale pro kacýřſké błudy od Ka-|toliků ani čjſti/ ani chowati ſe nemá. Nic-|méně poněwadž (podlé wſſech zdánj) nad| giné Cžeſké Knihy wlaſtněgi/ pěkněgi/ a| pilněgi wytiſſtěna byla/ Způſob gegjho Pj-|ſma nemůže ſe než nad mjru chwáliti/ a ten| tuto ſe wykládá/ a hoden geſt/ aby wſſy-|ckni ſſkolnj Miſtrowé poručili ſwým| Včedlnjkům geg mjti/ bedliwě čj-|ſti a podlé něho pſáti ſe| včiti
Místo tiskuPraha
Tiskař/nakladatelTiskárna jezuitská (impressí universitatis v koleji Soc. Jesu blíž Mostu)
Vročení1730
Vydánídruhé
ExemplářMoravská zemská knihovna v Brně, Brno, sign. ST1-292506
KnihopisK15949
Formát

12°

RozsahA–I6(?) = s. [I–II] — 1–99 — [100–106(?)]
Poznámka: předpokládáme dodatečné odstranění fol. I6; chyba v paginaci: s. 60 (F1v) je označena „61“
Charakteristika

Druhé vydání oblíbeného textu jezuity Matěje Štajera (1630–1692), provedené jako stránkový přetisk předlohy ze 17. století. Předloha (ŠtajerZpůsob1668) byla napodobena velmi dokonale, jen byla odstraněna původní chyba v paginaci a jedna chybná signatura. Drobné typografické rozdíly lze najít i na titulní straně.

Protože jde o stránkový přetisk, je obsah této mluvničky stejný jako obsah původního tisku, jen se po opravě paginace mění čísla stran.

 

Témata (Koupil 2012):

uvedeno je [číslo tématu] — rozsah (folia) — rozsah (strany) — samotné téma

[1] fol. A2vA4v — distribuce liter <y>/<ý>/<i>/<j>/<ij>;

[2] fol. A4vB2r — distribuce <l>/<ł>;

[3] fol. B2rB2v — distribuce variant litery <b>;

[4] fol. B2vC1r — distribuce liter <i>/<y> po <b>, <d>, <f>/<ff>, <m>, <n>, <p>, <t> a <w>; [5] fol. C1rC4r — úvod do deklinace a konjugace;

[6] fol. C4vD4v — 5 deklinací substantiv;

[7] fol. D4vE2v — deklinace adjektiv (i posesiv), pronomin a deverbativních adjektiv (z trpného příčestí);

[8] fol. E3rF1r — 3 konjugace;

[9] fol. F1rF3r — »participia«: tvoření a rodová distribuce přechodníků přítomných i minulých a trpná příčestí;

[10] fol. F3rF5r — distribuce liter <i>/<y> v závěrečných slabikách slov;

[11] fol. F5rH6v — litery s diakritiky;

[12] fol. H6vI1r — apel na důležitost pravopisu;

[13] fol. I1rI1v — distribuce velkých písmen a rozloučení;

[14] fol. I1vI3r — přídavek, regule pro děti k memoraci;

[15] fol. I3vI4v — errata ve formě dialogu.

 

Sazba základního textu je provedena švabachem, sazba příkladových slov frakturou (na rozdíl od prvního vydání tentokrát v písmové sadě této fraktury nechybělo „ł“). Pro latinská slova a latinské základy přejatých slov je užito obvyklé antikvy.

Štajerova příručka ožila ještě na konci 18. století v třetím vydání (ŠtajerZpůsob 1781).

Jazykyčeština, latina
Primární literatura (digitální fotokopie)
  • Štajer, Matěj. Výborně dobrý způsob, jak se má dobře po česku psáti neb tisknouti, vytažený z České biblí, která na několik dílů rozdělena a vejklady po krajích poleženými [!] vysvětlena byvši, mezi nekatolickými jest u veliké vážnosti, ale pro kacířské bludy od katoliků ani čísti, ani chovati se nemá. Nicméně poněvadž (podlé všech zdání) nad jiné české knihy vlastněji, pěkněji a pilněji vytištěna byla, způsob jejího písma nemůže se než nad míru chváliti — a ten tuto se vykládá a hoden jest, aby všickni školní mistrové poručili svým učedlníkům jej míti, bedlivě čísti a podlé něho psáti se učiti. Praha, 1730. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 G 197), dostupná z WWW: <viz zde>
  • Štajer, Matěj. Výborně dobrý způsob, jak se má dobře po česku psáti neb tisknouti, vytažený z České biblí, která na několik dílů rozdělena a vejklady po krajích poleženými [!] vysvětlena byvši, mezi nekatolickými jest u veliké vážnosti, ale pro kacířské bludy od katoliků ani čísti, ani chovati se nemá. Nicméně poněvadž (podlé všech zdání) nad jiné české knihy vlastněji, pěkněji a pilněji vytištěna byla, způsob jejího písma nemůže se než nad míru chváliti — a ten tuto se vykládá a hoden jest, aby všickni školní mistrové poručili svým učedlníkům jej míti, bedlivě čísti a podlé něho psáti se učiti. Praha, 1730. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 G 203), dostupná z WWW: <viz zde>
  • Štajer, Matěj. Výborně dobrý způsob, jak se má dobře po česku psáti neb tisknouti, vytažený z České biblí, která na několik dílů rozdělena a vejklady po krajích poleženými [!] vysvětlena byvši, mezi nekatolickými jest u veliké vážnosti, ale pro kacířské bludy od katoliků ani čísti, ani chovati se nemá. Nicméně poněvadž (podlé všech zdání) nad jiné české knihy vlastněji, pěkněji a pilněji vytištěna byla, způsob jejího písma nemůže se než nad míru chváliti — a ten tuto se vykládá a hoden jest, aby všickni školní mistrové poručili svým učedlníkům jej míti, bedlivě čísti a podlé něho psáti se učiti. Praha, 1730. Fotokopie tisku Moravské zemské knihovny v Brně, sign. ST1-292506, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
  • Koldová, Monika. Jezuitská tiskárna v Praze (1635–1773): na základě pramenů z Národního archivu = Sborník Národního muzea v Praze, řada C — literární historie, 2005, sv. 50, č. 1–4.
  • Koupil, Ondřej. Jak prv psávali Čechové. Listy filologické, 2002, roč. 125, s. 310–320. Fotokopie v databázi JSTOR dostupné z WWW: <viz zde>
  • Koupil, Ondřej. Jezuité Drachovius a Steyer gramatiky češtiny. Praha: KLP, 2012 [= Grammaticae Bohemicae 2], s. 79–108 (partie o autorovi). Fotokopie výtisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 H 334994: <viz zde>
  • Koupil, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2015, s. 65 (č. 18/05).
  • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 898–902 (Tiskárna jezuitská /Praha/) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace2. 11. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).