Výborně dobrý způsob, jak se má dobře po česku psáti neb tisknouti, vytažený z České biblí, která na několik dílů rozdělena a vejklady po krajích položenými vysvětlena byvši, mezi nekatolickými jest u veliké vážnosti, ale pro kacířské bludy od katoliků ani čísti, ani chovati se nemá. Nicméně poněvadž (podlé všech zdání) nad jiné české knihy vlastněji, pěkněji a pilněji vytištěna byla, způsob jejího písma nemůže se než nad míru chváliti — a ten tuto se vykládá a hoden jest, aby všickni školní mistrové poručili svým učedlníkům jej míti, bedlivě čísti a podlé něho psáti se učiti

Matěj Václav Štajer. Výborně dobrý způsob, jak se má dobře po česku psáti neb tisknouti, vytažený z České biblí, která na několik dílů rozdělena a vejklady po krajích položenými vysvětlena byvši, mezi nekatolickými jest u veliké vážnosti, ale pro kacířské bludy od katoliků ani čísti, ani chovati se nemá. Nicméně poněvadž (podlé všech zdání) nad jiné české knihy vlastněji, pěkněji a pilněji vytištěna byla, způsob jejího písma nemůže se než nad míru chváliti — a ten tuto se vykládá a hoden jest, aby všickni školní mistrové poručili svým učedlníkům jej míti, bedlivě čísti a podlé něho psáti se učiti. Praha, 1781. Vydání třetí.

Listování
Autor

Matěj Václav Štajer

Matěj, Matthias, Matthias Venceslaus; Šteyer, Steyer, Stejer, Steier apod.

ZkratkaŠtajerZpůsob1781
Transkribovaný titulVýborně dobrý způsob, jak se má dobře po česku psáti neb tisknouti, vytažený z České biblí, která na několik dílů rozdělena a vejklady po krajích položenými vysvětlena byvši, mezi nekatolickými jest u veliké vážnosti, ale pro kacířské bludy od katoliků ani čísti, ani chovati se nemá. Nicméně poněvadž (podlé všech zdání) nad jiné české knihy vlastněji, pěkněji a pilněji vytištěna byla, způsob jejího písma nemůže se než nad míru chváliti — a ten tuto se vykládá a hoden jest, aby všickni školní mistrové poručili svým učedlníkům jej míti, bedlivě čísti a podlé něho psáti se učiti
Transliterovaný titulWýborně dobrý| Způſob| Yak ſe má dobře po Čeſku| pſáti/ neb tisknauti.| Wytažený z Cžeské Biblj / která| na několik Djłů rozdělena/ a wey-| kłady po kragjch połoženými wyſwětlena| bywſſi/ mezy Nekatolickými geſt v weliké| wážnoſti. Ale pro kacýřſké błudy od Ka-| toliků ani čjſti/ ani chowati ſe nemá. Nic| méně poněwadž (podlé wſſech zdánj) nad| giné Cžeſké Knihy właſtněgi/ pěkněgi/ a| pilněgi wytiſſtěna była/ Způſob gegjho| Pjſma nemůže ſe než nad mjru chwáliti/| a ten tuto ſe wykłádá/ a hoden geſt/ aby| wſſickni ſſkolnj Miſtrowé poručili ſwým| Včedlnjkům gey mjti/ bedliwě čjſti/| a podlé něho pſáti ſe| včiti
Uzuální titulŽáček
Místo tiskuPraha
Tiskař/nakladatel[Jan Nepomuk Ferdinand Schönfeld]
Vročení1781
Vydánítřetí
ExemplářStrahovská knihovna (knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově), Praha, sign. AC XII 35
KnihopisK15949a
Formát

12°

RozsahA–I6 = s. [I–II] — 1–49 — 54–103 — [104–110(?)]
Poznámka: chyba v paginaci: po s. 49 (fol. E2r) následuje s. 54 (E2v); chyba v signování: fol. I3v je mylně signováno „Iii“ („chyba“ je součástí co nejdokonalejší nápodoby předlohy, ŠtajerZpůsob1668)
Poznámka k tiskutiskaře uvádí K15949a a také současník SchimekHand1785, s. 69; v rámci nápodoby původního tisku (ŠtajerZpůsob1668) uvedena Tiskárna jezuitská a vročení 1668, skutečné vročení je uvedeno v pásu grafických ozdob kolem impressa
Charakteristika

Reedice oblíbeného textu jezuity Matěje Štajera (1630–1692), provedená jako stránkový přetisk předlohy ze 17. století. Předloha (ŠtajerZpůsob1781) byla napodobena téměř dokonale, a to i typograficky, s chybou v paginaci a jednou chybnou signaturou, s uvedením původní akademické tiskárny pražských jezuitů v impressu a starým vročením 1668 (skutečné vročení je uvedeno v pásu grafických ozdob kolem impressa). Věrnost otisku (jde prakticky o faksimile) popisuje i Josef Jungmann a zároveň uchovává informaci o iniciátorovi třetího vydání tohoto textu zvaného Žáček — rytíři z Neuberka (1743–1784; Jungmann 1849: 257; Hanuš 1921: 155–157). V exempláři Strahovské knihovny, reprodukovaném v této digitální knihovně, o tom svědčí přípisek na přídeští. Jan František rytíř z Neuberka zaměstnával jako knihovníka mladého Václava Matěje Krameria (1753–1808), který s ním na podobných reedicích spolupracoval jako korektor (Rybička 1859: 8n.).

 

Protože jde o stránkový přetisk, odpovídá obsah této mluvničky přesně obsahu původního tisku. Analýza obsahu podle studie Koupil 2012:

uvedeno je [číslo tématu] — rozsah (folia) — rozsah (strany) — samotné téma

[1] — A2vA4v — s. 1 až 6 — distribuce y ý i j ij;

[2] — A4vB2r — s. 6 až 13 — distribuce l/ł;

[3] — B2rB2v — s. 13 až 14 — distribuce variant litery b/; mistr problém bagatelizuje;

[4] — B2vC1r — s. 14 až 23 — distribuce i/y po b d f/ff m n p t w;

[5] — C1rC4r — s. 23 až 29 — úvod do deklinace a konjugace;

[6] — C4vD4v — s. 29 až 42 — 5 deklinací substantiv;

[7] — D4vE2v — s. 42 až 54 — deklinace adjektiv (i posesiv), pronomin a deverbativních adjektiv (z trpného příčestí);

[8] — E3rF1r — s. 55 až 63 — 3 konjugace;

[9] — F1rF3r — s. 63 až 67 — „participia“: tvoření a rodová distribuce přechodníků přítomných i minulých a trpná příčestí;

[10] — F3rF5r — s. 67 až 71 — distribuce i/y v závěrečných slabikách slov;

[11] — F5rH6v — s. 71 až 98 — litery ě č ď ň ř s̈ ť ž ſſ, proužky nad literami, kolečko nad ů;

[12] — H6vI1r — s. 98 až 99 — apel na důležitost pravopisu;

[13] — I1rI1v — s. 99 až 100 — distribuce velkých písmen a rozloučení;

[14] — I1vI3r — s. 100 až 103 — přídavek, regule pro děti k memoraci;

[15] — I3vI4v — s. [104] až [106] — errata ve formě dialogu;

Jazykyčeština, latina
Primární literatura (edice a digitální fotokopie)
 • Štejer, Matěj Václav. Žáček aneb Výborně dobrý způsob, jak se má dobře po česku psáti neb tisknouti. Ed. D. Nečas. Praha: Akropolis, 2001.
 • Štajer, Matěj Václav. Výborně dobrý způsob, jak se má po česku psáti neb tisknouti (Žáček). Elektronická ed. Tomáše Havelky pořízená podle exempláře Knihovny Národního muzea, Praha, sign. 26 F 23 (ŠtajerZpůsob1781), s přihlédnutím k vydání z roku 1668, dostupná z WWW: <viz zde>
 • Koupil, Ondřej. Jezuité Drachovius a Steyer gramatiky češtiny. Praha: KLP, 2012 [= Grammaticae Bohemicae 2], s. 299–379 (vydání z roku 1668).
 • Štajer, Matěj. Výborně dobrý způsob, jak se má dobře po česku psáti neb tisknouti, vytažený z České biblí, která na několik dílů rozdělena a vejklady po krajích položenými vysvětlena byvši, mezi nekatolickými jest u veliké vážnosti, ale pro kacířské bludy od katoliků ani čísti, ani chovati se nemá. Nicméně poněvadž (podlé všech zdání) nad jiné české knihy vlastněji, pěkněji a pilněji vytištěna byla, způsob jejího písma nemůže se než nad míru chváliti — a ten tuto se vykládá a hoden jest, aby všickni školní mistrové poručili svým učedlníkům jej míti, bedlivě čísti a podlé něho psáti se učiti. Praha, 1781 (mylně označeno jako vydání z roku 1668!). eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 K 1781), dostupná z WWW: <viz zde>
 • Štajer, Matěj. Výborně dobrý způsob, jak se má dobře po česku psáti neb tisknouti, vytažený z České biblí, která na několik dílů rozdělena a vejklady po krajích položenými vysvětlena byvši, mezi nekatolickými jest u veliké vážnosti, ale pro kacířské bludy od katoliků ani čísti, ani chovati se nemá. Nicméně poněvadž (podlé všech zdání) nad jiné české knihy vlastněji, pěkněji a pilněji vytištěna byla, způsob jejího písma nemůže se než nad míru chváliti — a ten tuto se vykládá a hoden jest, aby všickni školní mistrové poručili svým učedlníkům jej míti, bedlivě čísti a podlé něho psáti se učiti. Praha, 1781 (mylně označeno jako vydání z roku 1668!). eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 60 F 47), dostupná z WWW: <viz zde>
 • Štajer, Matěj. Výborně dobrý způsob, jak se má dobře po česku psáti neb tisknouti, vytažený z České biblí, která na několik dílů rozdělena a vejklady po krajích položenými vysvětlena byvši, mezi nekatolickými jest u veliké vážnosti, ale pro kacířské bludy od katoliků ani čísti, ani chovati se nemá. Nicméně poněvadž (podlé všech zdání) nad jiné české knihy vlastněji, pěkněji a pilněji vytištěna byla, způsob jejího písma nemůže se než nad míru chváliti — a ten tuto se vykládá a hoden jest, aby všickni školní mistrové poručili svým učedlníkům jej míti, bedlivě čísti a podlé něho psáti se učiti. Praha, 1781. Fotokopie tisku Strahovské knihovny, Praha, sign. AC XII 35, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura (o autorovi, díle a reedici)
 • Hanuš, Josef. Národní museum a naše obrození: k stoletému jubileu založení musea [1]. Praha: Národní museum, 1921. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 D 5777/Kn.1, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Jelínek, Jaroslav. Nástin dějin vyučování českému jazyku v letech 1774–1918. 2., dopl. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972 [= Na pomoc učitelům a vychovatelům].
 • Jungmann, Josef. Historie literatury české aneb Saustawný přehled spisů českých s krátkau historií národu, oswícení a jazyka. 2. vyd. Praha: F. Řivnáč, 1849. Fotokopie výtisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 S 590/D.1-2, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Koupil, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Akropolis, 2015, s. 78–81 (č. 18/15).
 • Novotný, Jan. Václav Matěj Kramerius. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1956.
 • Novotný, Jan. Václav Matěj Kramerius: (studie s ukázkami z díla). Praha: Melantrich, 1973 [= Odkazy pokrokových osobností naší minulosti 33].
 • Roudný, Miroslav. Neuberský opis Rosova slovníku. Sborník Národního muzea v Praze, řada C — literární historie, 1982, sv. 27, č. 2, s. 101–103 (s přílohami).
 • Roudný, Miroslav. Rosův slovník: co s ním bylo, je a bude. Rukopis. Praha, 2001.
 • Rybička, Antonín. Život a působení Václava Matěje Krameriusa. Praha: J. Pospíšil, 1859. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovny české republiky — Slovanské knihovny, Praha, sign. Č 4502), dostupná z WWW: <viz zde>
 • Štětinová, Dagmar. Rytíři země české. Praha: Agentura Pankrác, 2001.
 • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 795–797 (Schönfeld z Schönfeldu Jan Nepomuk Ferdinand) a 499–500 (Kramerius Václav Matěj) — elektronická forma textů přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde> a <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace29. 9. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).