[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII B 18]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII B 18, 1r–173v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

přiroze[14r]číslo strany rukopisuné až do konce stolnie, nazvána jest stuol ruky pro to, že ku podobenství stola učiněna jest, nebo nazvána jest čtverúhelník ruky. Ale strana, keráž jest od konce stolnie až ke čtyřem prstóm, nazvána jest hora prstóv tak, že strana upřiemě podložená ukazači nazvána jest hora ukazače. A tak o jiných tiem obyčejem. Strana, keráž jest mezi stranú přijatú a mezi čarú stolní, od své tučnosti nazvána jest hora nebo prsi nebo tučnost nebo břich ruky.

Opět tyto knížky ve dvě kapitole rozdělují se, v první[s]první] prwnie bude pověděno o čarách najprvnějších, v druhé o jiném, jakož sem napřed řekl[t]řekl] rziekl

Znamenaj, že čtyři jsú čáry najprvnějšie

Čtyři čáry najprvnějšie – někeré nazvány jsú prvnějšie obecné a druhé jsú zvláštnie, jenž následují přirozenie obecných, kteréžto řiedko nalezeny bývají a rozdělují se v rozličných lidech. Jiné jsú toliko případné, toliko z práce a s zimy. A ty nemají znamenány býti v tomto umění. Protož poviem o zvláštních s obecnými, nebo poznány bývají skrze obecné. Protož toliko poviem o třech čarách, jenž ustavují trojúhelník, a najprvé o čáře života.

Tuto se praví o čáře života nebo srdce

Jestliže by čára života dobře byla spolu držěná, dotýkající se přijaté, znamenie jest dlúhého života. Ale jestliže by se dokonala na prostředku dlani, znamenie jest krátkého života, a jakož méně, nebo viece ztahuje se, tak menší, nebo větší a delší život ukazuje. A proto nazvána jest čára života. Znamenáno má býti, když dobré jest spojenie od článku na spolu drženie v čarách najprvnějších, znamenává dlúhý život a dobrý, a zvláště jestliže by byla dobře barev[14v]číslo strany rukopisuná,

X
sprvní] prwnie
třekl] rziekl
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).