[Čtenie Nikodémovo]

Královská kanonie premonstrátů na Strahově (Praha, Česko), sign. DR III 32, 1r–94r. Editor Stluka, Martin. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

těkaře, i zvolachu ku Pilátovi a řkúce: „Proč si pod hlasem biřice nekázal jemu přijíti, než po těkařovi? Nebo těkař tvój uzřev jej, i poklekl jest před ním na kolenú a klaněl sě jest jemu. A nadto loktuši, kterúž jest držal v ruce své, rozestřel jest před ním na zemi a řka jemu: ‚Pane milý, na tomto chodě, poď s námi, neb tě súdce volá k zpravení!‘“

Tehdy přivolav Pilát těkaře, vece jemu: „Proč si to učinil?“ Odpovědě těkař a řka: „Když si mě byl poslal z Jeruzaléma do Cezaree k Alexandrovi, tehdy sem jej viděl na oslíku. A děti židovské lámajíce ratolesti z dřievie olivového, i stláchu na cestě. Jedni ratolesti držiechu v svú rukú a jiní také rúcho stláchu na cestě, volajíce a řkú: ‚Sláva u výsostech sy[n]text doplněný editoremu Davidovu! Požehna[ný]text doplněný editorem, jenž jest přišel ve jméno božie, král israhelský! Spas nás, jenž si na výsostech!“

I křikli sú židé proti těkaři, řkúce: „Děti zajisté židovské volaly sú to, odkudž ty tehdy tu řeč máš, poněvadž si Řek a židovský jazyk nenie tobě znám?“ Odpovědě jim těkař a řka: „Otázal sem sě jednoho žida a řka: ‚Co jest to, jenž volají židovské děti?‘ A on mi jest vyprav[il]text doplněný editorem.“ Otáza jich Pilát: „Kte[rak]text doplněný editorem sú volaly židovsky?“ A oni odpověděchu jemu: „Osanna!“ Vece jim Pilát: „Osanna, kterak sě vykládá?“ Vecechu jemu: „Ó hospodine, spas ny, kterýž si na výsosti!“ Vece jim Pilát: „Když vy sami svědčíte, což sú vaše děti řekly, což jest tehdy shřešil těkař?“ A ihned umlčechu všickni.

Potom vece Pilát těkařovi svému: „Vyjdi ven nynie, a kterýmž kolivěk pořádem chceš, uveď sem Ježíše!“ A vyšed těkař a uzřev Ježíše, učinil jest opět jako dřevním pořádem i vece k Ježíšovi: „Vejdi, pane, neboť volá tě súdce!“ Tehdy ihned Ježíš všel jest v duom, v němžto rada o smrti jeho bieše, a těkař s ním.

Kapitola druhá, kterak sú sě korúhve vládařské klaněly pánu našemu Jezukristu.

A když vjide Je[žíš]text doplněný editorem, tehdy od korúhevníkóv, jenž korúhve nosiechu, podlé obyčeje v rukú svú držiece, na tom miestě sklonili sú sě vrchové korúhví sami ot sebe a klaněli sú sě Ježíšovi. Tehdy uzřevše to židé, kterak sú sě korúhve sklonily a poctily Ježíše, přesilně sě rozhněvachu a křičiechu proti korúhevníkóm. Tehdy Pilát ce kniežatóm židovským i k starším i k mistróm: „Zdali ste neviděli, kterak vrchové korúhví sami ot sebe sú [sě]text doplněný editorem sklonili a klaněli sú sě Ježíšovi? A vy úpiete, jakož by sklonili a klaněli sě jemu!“ Vecechu židé ku Pilátovi: „My sme zajisté dobře viděli očima našima, že sú korúhevníci naklonili korúhve a klaněli sě Ježíšovi.“

Tehdy Pilát přivolav korúhevníkóv,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).