Chocenský, Jan Berka: O krve pouštění žílami i baňkami…

Praha: Pštros, Mikuláš, 1597. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 39, A1r–C2r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

[A6r]číslo strany rukopisuhrubou by zadržal, hmotnou, neužitečnou, z čehož by očekával budoucího neduhu.

Opět přitom znamenej, že vedlé věku a čtvrtí měsíce lidé krev pouštějí rozdílně. V první čtvrti mladí, v druhé zmužilí, v třetí staří, v poslední sešlí. A to vše s uvážením a naučením předloženým. Také z pravé strany[32]strany: ſtraný v podletí sluší žíly odvírati a z levé na podzim, tak lékaři učí z příčiny[33]příčiny: přičiny hodné.

Opět máš zprávu o tom míti, žíly které ráno náleží zatínati, ty máš v hodinu druhou neb třetí na den otvírati, které pak po vobědě, ty v hodinu nešporní, však na to pamatuj, aby v ten den požíval pokrmův a nápojův střídmě.

O pokrmu a nápoji

Před pouštěním krve a při tom času zvláště i také po tom do některého dne užívej pokrmův a nápojův dobrých, zažitých[34]zažitých: zážitych střídmě, mléčného[35]mléčného: Mlečného se varuj. Také smilstva se vystříhej i péče přílišné.

Při otvírání rány zpráva neb naučení

Když budeš v rukou neb v nohách [A6v]číslo strany rukopisužíly chtíti otvírati, prvé je máš sobě do vláhy[36]vláhy: wlahy vložiti, aby se pozahřély[37]pozahřély: po zahřely a rozšířily, neb tak znamenitější budou i také otvírati bezpečnější.

Opět znamenej, že ta rouška, kterouž puštědlník zatahuje, nemá býti ani velmi hrubá, ani velmi tenká. Tou pak tomu, ktož jest hubený a suchý, méně má zatáhnouti, ale tučnému pak velmi dobře. Na to pak místo žíly, kde dáš zatíti, máš prst kázati položiti, ten, jenž slove indexcizojazyčný text latině, česky ukazatel. Druhou pak rukou má se krev svrchu i zspodu přidavovati a teplou vodu na to líti. A když se žíla zedme, tehdy ji sluší zatíti. Pakli se nenadme, opět rukou vůkol přidavovati, aneb sluší nětco těžšího k ruce přivázati, aby žílu mohl lépe znamenati, neb neznamenaje žíly dobře, mohl by ji po stranách natínati a nelibost tomu, kdož pouští, učiniti, i bolest, a tak by ho k hněvu přistrojil, ješto při tom času náleží s dobrou myslí pouštěti a veselou.

Opět při pouštění puštědlníku nedej pušťadla mazati[c]mazati] mazatj, neb učinil-li by to, po púštění žíla nebrzo se zavře. A tak by se mohl v tom času v nebezpečenství býti.

X
32strany: ſtraný
33příčiny: přičiny
34zažitých: zážitych
35mléčného: Mlečného
36vláhy: wlahy
37pozahřély: po zahřely
cmazati] mazatj
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).