Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

dokonále rozuměti mohl, že on takové víry má u sameho Boha a všelike pomoci, milosti a milosrdenství toliko u něho samého hledati, ale však bez pravé víry ničehehož toho dosahnouti nemůž. I má dolepsaných řečí pozorovati: Ty jemu pravú cestu a rozum k víře ukáží. „Ačkoli jsou mnozí povoláni, ale málo vyvolených.“ (Svatý Matúš v začátek komentované pasáže20.konec komentované pasáže a začátek komentované pasáže22.konec komentované pasáže kapitole.)

 

Některé řeči a duovodové o pravé víře z Stareho i Nového zákona.

„Pane, oči tvoje patřj na víru.“ (Jeremiáš v začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže kapitole.)

„Spravedlivý v víře své živ bude.“ (Abakuk v začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže kapitole.)

„Nebudete-li věřiti, nevostanete.“ (Izajáš v začátek komentované pasáže7.konec komentované pasáže kapitole.)

„Blahoslavení všickni, kteříž ufají v něho.“ (Žalm začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže)

„Uvěřil Abraham Bohu a počteno jest mu k spravedlivosti.“ (V začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže knihách Mojžíšových v začátek komentované pasáže15.konec komentované pasáže kapitole.)

„Není pohanění ufajícím.“ (Daniel v začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže kapitole.)

„Věř Bohu a on tebe obnoví.“ (Ekleziastikus v začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže kapitole.)

„Kdož nevěří, jižť jest odsouzen.“ (Jan v začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže kapitole.)

„Dal jim moc, aby syny Božími byli: těm, kteříž věří ve jméno jeho.“ (Jan v začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže kapitole.)

Amencizojazyčný text, jistě pravím vám, že kdož slovo mé slyší a věří tomu, kterýž mne poslal, máť život věčný a na soud nepříjde, ale puojde z smrti do života.“ (Jan v začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže kapitole.)

„Tato jest vuole Otce mého, kterýž mne poslal, aby každý, kdož vidí Syna a věří v něho, měl život věčný a jáť jej vzkřísím v den najposlednější.“ (Jan v začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže kapitole.)

„Kdo věří ve mne, byť pak také umřel, živ bude. A každý, kdo jest živ a věří ve mne, nevumřeť na věky.“ (Jan v začátek komentované pasáže11.konec komentované pasáže kapitole.)

„Blahoslavení, kteříž jsou neviděli a uvěřili.“ (Jan v začátek komentované pasáže20.konec komentované pasáže kapitole.)

„Daufaj, dcero, víra tvá tebe zdravou včinila.“ (Matouš v začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže kapitole.)

„Jdi, a jakož jsi uvěřil, staň se tobě“ (Matouš v začátek komentované pasáže8.konec komentované pasáže kapitole.)

„O ženo, veliká jest víra tvá. Staniž se tobě, jakž chceš.“

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).