Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Lékařství duše a připravení mysli člověčí k smrti z německého jazyku v českou řeč přeložené a nyní vnově přehlednuté a vytištěné.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže Petr začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže, Izajáš začátek komentované pasáže53.konec komentované pasáže

On jest hříchy naše na svém těle vnesl na dřevo, abychom hříchům zemrouce spravedlnosti živi byli, kteréhožto zsynalostí uzdraveni jsme.

Blahoslavení mrtví, jenž v Pánu umírají.

Pán položil na něho nepravosti všech nás.

Co jest platno člověku, aby veškeren svět získal a na své duši škodu začátek komentované pasážekdy bykonec komentované pasáže trpěl? Aneb kterou dá člověk odměnu za duši svou? (Matouš v začátek komentované pasáže15.konec komentované pasáže).

Předmluva k čtenářuom.

Jest nám smrtedlným všem vědomo, že jednou umříti máme. Ale jest pohříchu malý počet těch, začátek komentované pasážekteříž bykonec komentované pasáže na to myslili, kterak by smrtedlná těla svá Duchem Páně zpravili a se naučili, jakým by způsobem umysl svůj k smrti připraviti měli. Neb již poslední kratochvil lidského života času toho nastává, na čem neb věčné blahoslavenství aneb věčné zatracení záleží. Tuť jest poslední válka a potýkání s nepřítelem, odkudž Kristuov rytíř věčného vítězství pokudž to obdrží, pakli přemožen bude, věčného zahanbení očekává. I sluší nám prvotně boj ustavičný s hříchy našimi vésti, je pravým pokáním srdečně vyznávati a jich s polepšením života želeti, potom se učiti a cvičiti, kterak se v pokušení nepřítele našeho při poslední hodině chovati a jemu odolávati máme. I poněvádž Buoh na přestupníky přikázaní svých nakažené povětří, mor a všeliká trápení na zemi v Zákoně starém dopouštěl, zdaliž se nám to též nynějších časuov neděje, že na nás dopouští drahotu, mor a jiné zlé věci. Jaká jest toho jiná příčina, nežli ta, že v nevěře trváme a slov jeho uposlechnouti nechceme, že nás tak pro hříchy rozličnými ranami

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).