Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

a daj mi v srdce, co bych mysliti i mluviti měla a daj mi štěstí k tomu, aby chrám tvůj v svatosti zuostal. A všickni pohané ať poznají, že ty jsi sám Buoh jediný a kromě tebe neníť jiného.

Modlitba snažná Ezechiáše krále proti Senacheribovi, když od něho byl velmi silně obležen. začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže královské začátek komentované pasáže19.konec komentované pasáže

„Pane Bože Izrahelský, jenž sedíš nad cherubínem, ty jsi sám Buoh jediný nad všemi králi zemskými, ty jsi stvořil nebe i zemi. Nachyliž prosím ucha tvého a slyš. Otevři, Pane, oči tvé a pohleď na všecka slova Senacheriba, kterýž poslal, aby nám zhaněl Boha živého a jemu se rouhal. Takť jest, Pane, žeť jsou králové asýrští mnohé pohany rozptýlili a mečem je i jich země zhubili. Bohy pak jejich ohněm spálili pro to, neb jsou nebyli bohové, ale byli dílo rukou lidských z dřeva a z kamene, protož jsou zkaženi. Ale ty, Pane Bože náš, vysvoboď nás z rukou jeho, ať poznají všecka království země, že jsi ty Pán Buoh náš.“

Uslyšána jest modlitba jeho a zbil anjel Páně té noci vojsko Senacheriba sto osmdesáte a pět tisícuov.

Modlitba Jozafata krále júdského proti svým nepřáteluom. začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Paralipomenoncizojazyčný text začátek komentované pasáže20.konec komentované pasáže

„Pane Bože otcuov našich, ty jsi Buoh na nebi a kraluješ nad všemi královstvími všech pohanuov. V ruce tvé jestiť síla a moc aniž kdo jest, začátek komentované pasážeješto bykonec komentované pasáže mohl tobě odolati. Neníť zajisté v nás tak veliká síla, abychom odepříti mohli tak velikému tomuto množství, kteříž táhnou na nás. Myť nevíme, co činiti máme, a jižť nám toliko to pozuostává, abychom očí našich pozdvihli k tobě.“ Lid pak júdský veškeren stál před Pánem Bohem s dítkami, s ženami i s nemluvňátky svými. Uslyšal Pán Buoh modlitbu Jozafata a dopustil na nepřátely jeho, že se sami mordovali.

Napomenutí Jazihele syna Zachariáše ke všemu lidu. začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Paralipomenoncizojazyčný text začátek komentované pasáže20.konec komentované pasáže

Nebojte se aniž se lekajte tohoto množství, neb nebudete bojovati vy, ale Pán Buoh za vás.

Napomenutí Jozafata ke všemu lidu.

Tehdy Jozafat postaviv se prostřed lidu promluvil toto: „Poslyšte mne, lide júdský i všickni obyvatelé jeruzalémští. Věřte v Pána Boha vašeho a bezpeční budete. Věřte jeho prorokuom a všecky věci povedou se vám šťastně.“

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).