Žaltář wittenberský

Evangelisches Predigerseminar (Lutherstadt Wittenberg, Německo), sign. VI A 6, ff. 1r–262r. Editoři Kunertová, Helena, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[1v]číslo strany rukopisuale jakožto prach, jehož semčí vietir s obličijě země. Ps1,5 Proto nevstanú nemilostiví v súdě ani hřiešní v radě spravedlných, Ps1,6 nebo zná hospodin cěstu spravedlných a chod nemilostivých zahyne.

Ps2,1 Proč sú sě vzrydaly[5]vzrydaly] vzrýdaly Vintr 1986 vlasti[6]vzrydaly vlasti] na okraji jinou rukou připsáno alias chronuli sborové a ľudé myslili sú prázdně? Ps2,2 Přistúpili sú králi zemščí a kniežata sě sešli v jedno proti hospodinu a proti bohu[7]bohu] christum lat. jeho: Ps2,3 „Zlámajmy [2r]číslo strany rukopisuokovy jich i otvirzmy ot nás jho[8]jho] y|hoy rkp. jich.“ Ps2,4 Jenž bydlí na nebesiech, posměje sě jim a hospodin vzrúhá sě jim. Ps2,5 Tehdy vzmluví k nim v hněvě svém a v rydání svém smútí jě. Ps2,6 Ale jáz ustaven sem král ot ňeho nad Sion, horú svatú jeho, kážě kázanie jeho. Ps2,7 Hospodin řekl ke mně: „Syn mój jsi ty, jáz dnes urodil sem tě. Ps2,8 Žádaj na mně a dám ti vlasti[9]vlasti] na okraji jinou rukou připsáno vel lidské sbory dědinu tvú[10]dědinu tvú] na okraji jinou rukou připsáno vel dědičstvo tvé a sbožie tvé [2v]číslo strany rukopisukrajiny zemské. Ps2,9 Zpravíš[11]Zpravíš] Zrawis rkp. jě u[12]u] jinou rukou přepsáno na w metle[13]Zpravíš jě u metle] na okraji jinou rukoupřipsáno vel budeš jimi vlásti v metle železnéj a jako sud hirnčieřový ztepeš jě.“ Ps2,10 A již, králi, urozumějte, naučte sě, jižto súdíte zemi. Ps2,11 Služte hospodinu u bázni a veselte sě jemu s [14]s] nadepsáno jinou rukoustrachem. Ps2,12 Popadněte kázn[15]kázn] kázen Vintr 1989, ne někdy[16]někdy] původně nykdy rkp., jinou rukou nadepsáno e rozhněvá sě[17]sě] původně ſie rkp., ie radováno hospodin, nezhyňte[18]nezhyňte] et pereatis lat., srov. i zhynete BiblDrážď s cěsty pravé. Ps2,13 Když rožže sě v krátcě hněv jeho, blaženi všickni, jižto úfají veň.

Ps3,1[19]verš nepřeložen Ps3,2 Hospodine, což vzmnoženi jsú[20]vzmnoženi jsú] na okraji jinou rukou připsáno, již mútie mě? Mnozí vstávají[21]vstávají] na okraji jinou rukou připsáno vel povzdvihují sě[3r]číslo strany rukopisuproti mně. Ps3,3 Mnozí pravie duši méj: „Nenie spasenie jemu u bozě jeho.“ Ps3,4 Ale ty, hospodine, přijimatel mój si, slávo má, a vzvyšuješ[22]vzvyšuješ] exaltans lat. hlavu mú. Ps3,5 Hlasem mým k hospodinu vzvolach i uslyšě mě s hory svaté své. Ps3,6 Jáz[23]Jáz] na okrajijinou rukou připsáno sem spal i zespal sem sě i vstal sem, nebo hospodin přijal mě. Ps3,7 Nevzbojím sě tisúcóv lidí obklíčených mne. Vstaň, hospodine, spasena mě učiň, bože mój! Ps3,8 Nebo ty udeřils všickny, protivujíce sě mně

X
5vzrydaly] vzrýdaly Vintr 1986
6vzrydaly vlasti] na okraji jinou rukou připsáno alias chronuli sborové
7bohu] christum lat.
8jho] y|hoy rkp.
9vlasti] na okraji jinou rukou připsáno vel lidské sbory
10dědinu tvú] na okraji jinou rukou připsáno vel dědičstvo tvé
11Zpravíš] Zrawis rkp.
12u] jinou rukou přepsáno na w
13Zpravíš jě u metle] na okraji jinou rukoupřipsáno vel budeš jimi vlásti v metle
14s] nadepsáno jinou rukou
15kázn] kázen Vintr 1989
16někdy] původně nykdy rkp., jinou rukou nadepsáno e
17sě] původně ſie rkp., ie radováno
18nezhyňte] et pereatis lat., srov. i zhynete BiblDrážď
19verš nepřeložen
20vzmnoženi jsú] na okraji jinou rukou připsáno
21vstávají] na okraji jinou rukou připsáno vel povzdvihují sě
22vzvyšuješ] exaltans lat.
23Jáz] na okrajijinou rukou připsáno sem
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).