[Sbírka pojednání z oboru ženského a dětského lékařství]

Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. A 112, 122 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

jako die mistr Ptolomeus a Avicena, že maso v noci vyložené na lunu ihned se zsmrdí a červy plodí. A najviec, když jest Měsiec v svém stavu pravém neb když jest Měsiec nový aneb počne nov býti, tehdy jest horek a mokr do téhodne. O tom jest napřed psáno. Laudemus Deus.cizojazyčný text

O témž a o okrotách takto

Osm okrot tvárnost zpósobují, že bude myslivý nebo lehký, neb duše přijímá všecky od nebeských okrot. S prvého nebe přijímá bytie a hýbanie, a najviec od okroty hvězdové, kteráž tváři dělí všech národóv. Druhá jest okrota Hladoletova, od té duše přijme rozum. Potom okrota Králomocova přidává jé velikosti a štědrosti. Okrota Smrtonošova dává vtipnost, Slunečná neb Slunečnářova okrota dává smysl a pamět. Okrota Ctitelova dává žádost, Dobropánova okrota dává rozkoš a radost, Měsiecova neb Měsiečnářova okrota dává hýbanie, počátek živosti neb živnosti. Protož když se sémě ssedne z suchostí a z studeností Hladoletovú, ihned přijme od něho moc chvejepotnú a hnutov přirozený. Neb Hladolet najprvého měsiece zpósobuje to jisté sémě. A tu kraluje Hladolet celý měsiec, totiž svú mocí zpósobuje. Otázka: Řekl by někto, co tu má činiti Hladolet? Odpoviedám podlé písma mistra Ptolomea, že je to tak zpósobeno od prvého počátka, totiž od boha, velikým pořádem svým, jenž jest každé věci zvláštie moci pójčil podlé jejého přirozenie. Druhý měsiec, totiž Králomoc, zpósobuje, jenž zárodětu naplní mokrostí a posílí svú horkostí podlé božého ustavenie. Třetí měsiec přijda Smrtonoš svú suchostí a horkostí zrovná rózno nohy a ruce od boka a hlavu od prsí. Čtvrtý měsiec Slunce zpósobí srdce a osrdie, kakéžkoli srdce se jest urodilo prvé. Vedlé Aristotileše srdce jest naprvé živo a naposledy umře. Pátého měsiece Ctitel zpósobí uši, chřépí, cecky a prsty. Šestého měsiece Dobropán

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).