[Sbírka pojednání z oboru ženského a dětského lékařství]

Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. A 112, 122 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

na vodě plavá. A když ženu na levici hlava bolí, tehdy jest děvečka.

Zárodek živle takto bývá

Také slušie znamenati, že každá živona ze čtyř živlóv jest, totiž z ohně, větru, země a z vody. Což jest najtlustšieho v tom semenu, to slóve kalostud, a z toho se kosti činie, a co mokrého, to slóve vodokrev, z toho bude mozk a plíce, co jest horkého, to slóve pěnohorkost, z toho bude srdce, a co bude tučného, to slóve pravokrev, z toho bude játry a osrdie. A podlé těch čtyř živlóv rozličné se děti rodie, z jedné mateře nepodobné k sobě, neb některé dietě bude dlúhé a úzké, ješto se z horkého a z suchého semene urodí, neb horké se nahoru tiehne jako oheň nebo dým. Protož dietě to bude vysoké a rostivé. A suché se vždy sužuje, jako syrový hřebík v dřevě uschna súží se, že by jej vyňal. Také to dietě bude tenké, žluté barvy jako šafránie, a slóve pěnohorkem. Pěnohorci pro horkost jsú vysocí a pro suchost tencí a suší. A potom o tom. A ta letora jest dobrá k tělu a k světu. Ti lidé bývají udatní, rúčí, mstiví a milovní, ale k bohu jsú zlí, nebo jsú nenábožní. Z sémě mokrého a horkého urodí se dietě hodnie, nevelmi vysoké ani nízké, ale široké, nebo pro horko jest rostivé, ale což jest mokrého, to se šíří jako voda neb jako jih aneb jako olej se rozběhuje. Pravokrevní pro horkost sú vysocí a pro mokrost tuční a tlustí. A potom o tom. – Protož dietě to bude tlusté a dosti vysoké a slóve pravokrevné, tváři krásné a barvy červené, a ti jsú letory najlepšie k bohu i k světu, neb ti bývají velicí frejéři, rozkošní, vostajní, nedbáliví a obžerliví, k buohu málo, že rádi zpievají, chudým ščedře dávají, velmi mluvní i blekotní. Z mokrého a z studeného semene bude dietě široké a krátké, neb pro mokrost bude tlusté, a což jest studeno, to se dolóv tiehne jako kamenie a dřévie. Protož ti lidé bývají tlustí a nízcí, tváři pucaté, barvy bielé, a slovú vodokrevní. A vodokrevní pro studenost sú nízcí a pro mokrost tuční. A potom o tom. – Ta letora jest

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).