Maiestas Carolina, rukopis C

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V C 9, 187r–199r. Editor Jamborová, Martina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

Elektronická edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092

[Generovaný obsah]

kteréž smrti, poznajíce vieru boží, mohli by prázdni býti, chváléc pána boha, a v Trojici svaté a v jednotě.

Proti takým kacieřóm bohu i lidem nemilým, jakož slyšíme, že někteří cizozemci přibravše se do našeho českého královstvie a křesťanského, snažili jsú se kacieřstvie rozsievati. Toho my Karel nemohúce aniž majíce s právem trpěti, z své snažnosti přikazujem, aby bylo v našem království provoláno pod zápovědí našie pomsty mečem nebo ohněm, aby žádná kacieřstva aniž svolenie šibalské, ješto by proti cierkvi svaté bylo, v našem království nebylo trpěno ani zatajeno, přikazujíc našim všem úředníkóm, purkrabiem i popravciem, aby se po nich pilně ptali a je jímajíc vydávali prelátóm a mistróm, aby jich na vieře cierkve svaté pokúšeli, jako na ně záleží. A když by je v kacieřství poznali a nechtěli ustúpiti a opustiti bludu kacieřského, poznajíce vieru cierkve svaté a pána boha jeho světlosti, tehdy mocí ustavenie tohoto přikazujem, aby je na smrt dali, s tím kacieřstvím živé přede vším lidem na ohni spálili, poněvadž by nechtěli poznati světlosti boha otce věčného a syna jeho jediného našeho vykupitele chvály držeti v jednotě, jakož viera křesťanská káže.

Přikazujem také našim všem vladařóm, kdež by zvěděli koli kacieře, aby je naší mocí jímali a sviežíce těm mistróm křesťanským vydávali na pokúšenie po jistých poslech beze všeho omylu.

Ustavenie, aby žádný kacieřóv nepřechovával

Všem našim věrným

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).