Černý, Jan: Spis o nemocech morních, kterak se mají lidé chovati před tím i po tom času

Litomyšl: Olivetský z Olivetu, Pavel, 1506. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 54, A1r–H2r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[A4v]číslo strany rukopisuano nic nebývá, i dlouho v povětří[m]povětří] powietrzie tak stojíce[n]stojíce] ſtogiece porušuje[o]porušuje] poruſſugie se a k tomu mor uvodie.

Zpráva zachovánie od nakaženého povětřie

Najužitečnější rada jest rychlé změněnie miesta a dlouhé a trvalivé bydlení v zdravém povětří[p]povětří] powietrzie a slušné chovánie sebe v něm. Též spozdilé a váhavé do svého bydlenie navracovánie. Mnozí s nezpuosoby svými, brzo vrátivše se, kdež ještě vostatkové mornieho povětří zuostávali, jimi nakazivše se, i zemřeli. A mnohem lépe jest do toho povětřie jíti, kteréž, ač prvé nakažené bylo, ale již jest namiesto doplna vyčištěno. Neb tu již jisté jest, že to povětřie nebude se nakažovati. Ale kdež ještě moru nebylo a očekává se příchod jeho, tu bydliti jest strašlivé i nebezpečné. Protož spěšně a daleko do jiného miesta utéci a pozdě se navracovati domů jest prospěšné dobré. A že miesto bydlenie svého změniti a dlouho kromě domu svého jinde obývati ne každý ten dostatek má, protož těm takovým [B1r]číslo strany rukopisutato rada zuostává. Najprvé aby těla jich od zlých a zbytečných vlhkostí vypráždněna byla, vždy dobrým pohodlím, časem i pomocí lékařskú čistá aby držána byla. Neb zachovati se od nakažení jest krev i jiné vlhkosti zlepšiti a ode všech škodlivých vyčistiti. Nebo těla čistá bezpečnější sú i zpuosobnější jedovatosti povětrné odpierati. Protož plnost krve byla-li by v těle nemierného chovánie anebo jejie nějaké buďto pokažení, anebo změněnie, tehdy pouštěním umenšiti jí jest užitečné času podletního z mediány najviece. Než v potřebě pilné každého času muož se pouštěti. V létě pak hodinu chladnější, totižto když by slunce vzcházelo, pouštěti krev tak, jakž by moc, síla, čerstvost slúžila. Proměna krve z přimiešenie některé vlhkosti byla-li by, tehdy ty věci dáti, které krev čistily by. Pakli by hojnosti přílišné krve nebylo, ani kterého kazu jejieho, ale vlhkostí toliko zbytečných a škodlivých shromážděnie, tehdy ne púštěním, ale příhodným poči[B1v]číslo strany rukopisuštěním,

X
mpovětří] powietrzie
nstojíce] ſtogiece
oporušuje] poruſſugie
ppovětří] powietrzie
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).