Černý, Jan: Spis o nemocech morních, kterak se mají lidé chovati před tím i po tom času

Litomyšl: Olivetský z Olivetu, Pavel, 1506. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 54, A1r–H2r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[A3v]číslo strany rukopisu

Která těla náchylná sú k morniemu nakažení[i]nakažení] nakaženie

Těla nečisté krve, zbytečných vlhkostí plná, v práznosti, v obžerství[j]obžerství] obžerſtwie a v ustavičném smilství postavena sú najpříhodnější k nakažení, jináče by pak i moru nebylo, s takovú plností i nezřiezeným chováním k mnohým nemocem, zvláště k dlúhým zimnicem sou náchylná. Také těla horkého složenie, jakožto krevná, pěnohorká, otevřených průduchóv sú brzčejšího nakaženie nežli studená a průduchóv řiedkých, dýchanie nečastého. Též mladého věku z dětinstvie vyšlí, jichžto těla snadně morním povětřím a jednak viece jiných lidí porušují se. Ale těla dobré krve, čistých vlhkostí v miernosti a v příhodné zprávě chovaná nepřijímají porušeného povětřie jedovatosti, ale jemu snažně odpierají. Též životní[k]životní] žiwotnie duchové silně i mocně srdce obhajují, jakožto horkost slunečná parnosti zemské i mlhy husté rozptyluje a od sebe zahánie a povětřie čistí. A protož to za zvláštnie [A4r]číslo strany rukopisulékařské opatrovánie od smyslných mužuov pokládá se, aby času mornieho těla vyčištěná od zlé krve v střédmé zprávě držána byla. A najpilněji srdce aby příhodným chováním i posilněním chováno bylo. Nebo ono jest počátek života i duchóv životních[l]životních] žiwotniech, ze krve jeho čisté pošlých, ku posilnění i trvalivosti všeho přirozenie. To poruší-li se, všicek život hyne a usmrcuje.

Kterého času mor najvíc zjevuje se

Když léto k podzimku nachyluje se, najviece času toho mor začíná se. Nebo povětřie slunečnou horkostí vyčištěné jest najspůsobnější k nakažení viece nežli hrubé a husté. To nakazilo-li by se, dlouho stojí a mnozí jím porušují se k smrti. Slunce, přítel života, mdlých jsa paprslkuov horkosti své, pro vzdálení jeho nemuož parností hrubých rozptylovati a vyčišťovati, zvláště větrové váli-li by východnie a polednie, ješto mnoho parností sebú berou a povětřie zahušťují tak, že se někdy zdá z nich budúcí déšť býti,

X
inakažení] nakaženie
jobžerství] obžerſtwie
kživotní] žiwotnie
lživotních] žiwotniech
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).