Černý, Jan: Spis o nemocech morních, kterak se mají lidé chovati před tím i po tom času

Litomyšl: Olivetský z Olivetu, Pavel, 1506. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 54, A1r–H2r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[A3r]číslo strany rukopisutak, jakožto řiedko sama vlhkost jedna od takovéhož povětřie nakaženého při srdci nalézá se, ale vždy smiešena se krví anebo s jinými vlhkostmi, se krví byla-li by, tehdy pouštěnie mnoho muož, nenie-li se krví v žilách, tehdy ne pouštěnie, ale počištěnie těch vlhkostí viece prospívá.

K nakažení mornímu tyto čtyry věci zbiehají se

Najprvé povětří smiešené s porušeninami parnostmi vyšlých z země aneb z vod pokažených. Také z náchylností těl nebeských, podlé jich spolu sjitie v domu života. Někdy i zatměnie, z nichžto dolejší živlové k nakažení přicházejí. A mor veliký na lidi přivodie. Druhé plnost krve nečisté anebo nepřirozených vlhkosti v srdečných žilách shromážděnie, hotovost majících[h]majících] magiciech nakaženie zlého povětřie přijieti. Třetie, takového mornieho povětří srdce dotčenie. Čtvrté, trvalivé jeho za některú chvíli srdce přidrženie. Příčiny tyto když se nalézají, škodlivé nakaženie mornie jednají.

[A3v]číslo strany rukopisu

Která těla náchylná sú k morniemu nakažení[i]nakažení] nakaženie

Těla nečisté krve, zbytečných vlhkostí plná, v práznosti, v obžerství[j]obžerství] obžerſtwie a v ustavičném smilství postavena sú najpříhodnější k nakažení, jináče by pak i moru nebylo, s takovú plností i nezřiezeným chováním k mnohým nemocem, zvláště k dlúhým zimnicem sou náchylná. Také těla horkého složenie, jakožto krevná, pěnohorká, otevřených průduchóv sú brzčejšího nakaženie nežli studená a průduchóv řiedkých, dýchanie nečastého. Též mladého věku z dětinstvie vyšlí, jichžto těla snadně morním povětřím a jednak viece jiných lidí porušují se. Ale těla dobré krve, čistých vlhkostí v miernosti a v příhodné zprávě chovaná nepřijímají porušeného povětřie jedovatosti, ale jemu snažně odpierají. Též životní[k]životní] žiwotnie duchové silně i mocně srdce obhajují, jakožto horkost slunečná parnosti zemské i mlhy husté rozptyluje a od sebe zahánie a povětřie čistí. A protož to za zvláštnie

X
hmajících] magiciech
inakažení] nakaženie
jobžerství] obžerſtwie
kživotní] žiwotnie
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).