Černý, Jan: Spis o nemocech morních, kterak se mají lidé chovati před tím i po tom času

Litomyšl: Olivetský z Olivetu, Pavel, 1506. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 54, A1r–H2r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

tato rada zuostává. Najprvé aby těla jich od zlých a zbytečných vlhkostí vypráždněna byla, vždy dobrým pohodlím, časem i pomocí lékařskú čistá aby držána byla. Neb zachovati se od nakažení jest krev i jiné vlhkosti zlepšiti a ode všech škodlivých vyčistiti. Nebo těla čistá bezpečnější sú i zpuosobnější jedovatosti povětrné odpierati. Protož plnost krve byla-li by v těle nemierného chovánie anebo jejie nějaké buďto pokažení, anebo změněnie, tehdy pouštěním umenšiti jí jest užitečné času podletního z mediány najviece. Než v potřebě pilné každého času muož se pouštěti. V létě pak hodinu chladnější, totižto když by slunce vzcházelo, pouštěti krev tak, jakž by moc, síla, čerstvost slúžila. Proměna krve z přimiešenie některé vlhkosti byla-li by, tehdy ty věci dáti, které krev čistily by. Pakli by hojnosti přílišné krve nebylo, ani kterého kazu jejieho, ale vlhkostí toliko zbytečných a škodlivých shromážděnie, tehdy ne púštěním, ale příhodným počištěním, ač jsou-li zažité, mají z těla vyvedeny býti, a to ne pojednú, násilně, ale s opětováním lékařstvie obměkčujícieho. Jináče ktož dělá, moci i síly přirozené v sobě zemdlévaje ujímá a nakažení jedovatému cestu otvierá, aby se spěšnějí porušil, nebo ve krvi jest život. Ktož jie bezpotřebně ujímá, životních duchóv se zbavuje, jimižto přirozenie v síle trvá. Též všecky přirozené vlhkosti v těle zpravují se a bez potřebné a škodlivé pomoci někdy lékařství vyhánějí se, i kto má púštěti krev, o to raditi se s smyslnými potřebie jest.

Kterakým lékařstvím opatrovati se před nakažením slušelo by

A že lidé v těchto krajinách pokrmuov za jedním jiedlem mnohých i rozličného přirozenie požívají, i též vlhkosti smiešené v jich těle odtud splozují se, a tak řiedko nemoc nalézá se z jedné samé vlhkosti než viece z smiešených. Protož sirup najviece pro chudé, jenž krev čistí a zachovává od porušenie, též, vlhkosti zažívaje, k vyhnání strojí. K tomu i pilule, jimižto

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 24 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).