Černý, Jan: Spis o nemocech morních, kterak se mají lidé chovati před tím i po tom času

Litomyšl: Olivetský z Olivetu, Pavel, 1506. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 54, A1r–H2r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

lékařské opatrovánie od smyslných mužuov pokládá se, aby času mornieho těla vyčištěná od zlé krve v střédmé zprávě držána byla. A najpilněji srdce aby příhodným chováním i posilněním chováno bylo. Nebo ono jest počátek života i duchóv životních, ze krve jeho čisté pošlých, ku posilnění i trvalivosti všeho přirozenie. To poruší-li se, všicek život hyne a usmrcuje.

Kterého času mor najvíc zjevuje se

Když léto k podzimku nachyluje se, najviece času toho mor začíná se. Nebo povětřie slunečnou horkostí vyčištěné jest najspůsobnější k nakažení viece nežli hrubé a husté. To nakazilo-li by se, dlouho stojí a mnozí jím porušují se k smrti. Slunce, přítel života, mdlých jsa paprslkuov horkosti své, pro vzdálení jeho nemuož parností hrubých rozptylovati a vyčišťovati, zvláště větrové váli-li by východnie a polednie, ješto mnoho parností sebú berou a povětřie zahušťují tak, že se někdy zdá z nich budúcí déšť býti, ano nic nebývá, i dlouho v povětří tak stojíce porušuje se a k tomu mor uvodie.

Zpráva zachovánie od nakaženého povětřie

Najužitečnější rada jest rychlé změněnie miesta a dlouhé a trvalivé bydlení v zdravém povětří a slušné chovánie sebe v něm. Též spozdilé a váhavé do svého bydlenie navracovánie. Mnozí s nezpuosoby svými, brzo vrátivše se, kdež ještě vostatkové mornieho povětří zuostávali, jimi nakazivše se, i zemřeli. A mnohem lépe jest do toho povětřie jíti, kteréž, ač prvé nakažené bylo, ale již jest namiesto doplna vyčištěno. Neb tu již jisté jest, že to povětřie nebude se nakažovati. Ale kdež ještě moru nebylo a očekává se příchod jeho, tu bydliti jest strašlivé i nebezpečné. Protož spěšně a daleko do jiného miesta utéci a pozdě se navracovati domů jest prospěšné dobré. A že miesto bydlenie svého změniti a dlouho kromě domu svého jinde obývati ne každý ten dostatek má, protož těm takovým

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 24 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).