[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<50v51r51v52r52v53r53v54r54v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[52v]číslo strany rukopisu

VI

Nu6,1 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi řka: Nu6,2 Mluv k synóm izrahelským a dieš k ním: Muž nebo žena, když by učinili slib, aby se posvětili a chtěli by se posvětiti hospodinu, Nu6,3 od vína a ode všech, což móž zapojiti, zdržovati se budú. Octa z vína a z jiného kteréhožkoli pitie i cožkoli z hroznú se vydavuje, nebudú píti, hroznóv nových i suchých nebudú jiesti Nu6,4 po všecky dni, kterýchž z slibu hospodinu se posvěcují. Cožkoli móže býti z vinnice od hroznóv sušených až do zrna hroznového, nebudú jiesti Nu6,5 vešken čas odlúčenie svého. Břitva nepójde na hlavu jeho až do splněného dne, kteréhož se Pánu posvěcuje. Svatý bude, ano roste kčice hlavy jeho Nu6,6 vešken čas posvěcenie svého. Nad umrlého nevejde, Nu6,7 ani nad otcovým zajisté i mateřiným i sestřiným i bratrovým tělem mrtvým poškvrní sebe, neb posvěcenie boha jeho na hlavě jeho jest. Nu6,8 Všecky dni odlúčenie svého svatý bude hospodinu. Nu6,9 A pakli by umřel ktožkoli vnáhle před ním, poškvrněna bude hlava posvěcenie jeho, kterúž ihned oholí v tom dni očištěnie svého a opět sedmý. Nu6,10 A v ósmý deň obětovati bude dvě hrdlici nebo dvé holúbátek knězi u vjití zaslíbeného svědectvie. Nu6,11 I učiní kněz jedno za hřiech a druhé v zápalnú obět a bude prositi za něho, neb jest shřešil nad umrlým, i posvětí hlavy jeho v ten deň Nu6,12 a posvětí hospodinu dnóv odlúčenie jeho, obětuje beránka ročnieho za hřiech tak však, aby dnové první zrušeni byli, neb poškvrněno jest posvěcenie jeho. Nu6,13 Tentoť jest zákon posvěcovánie: když dnové, kteréž z slibu bieše uložil, naplněni budú, přivede jej ke dveřóm stánku zaslíbenie Nu6,14 a obětovati bude obět jeho hospodinu beránka ročnieho nepoškvrněného v zápalnú obět a ovci roční nepoškvrněnú za hřiech a skopce nepoškvrněného obět pokojnú, Nu6,15 koš také chlebóv přesných, jenž by pokropeny byly olejem, a roztlesky bez kvasu pomazané olejem i mokré oběti všech, Nu6,16 kteréžto obětovati bude kněz před hospodinem a učiní tak za hřiech jako v zápalnú obět. Nu6,17 Ale skopce obětovati bude obět pokojnú hospodinu, obětuje spolu koš přesnic a mokré oběti, ješto z óbyčeje mají býti. Nu6,18 Tehdy oholen bude posvěcenec přede dveřmi stánku zaslíbenie od kštice posvěcenie svého. I vezme vlasy jeho a položí na oheň, jenž jest podložen oběti pokojných věcí, Nu6,19 a plece vařené skopcové a koláč bez kvasu jeden z koše a roztlesk přesný jeden i dá v ruce posvěcence, když oholena by byla hlava jeho. Nu6,20 A přijaté věci opět od něho pozdvihne před obličejem Páně. A posvěcené věci knězovy budú jako hrudi, kteréž odlúčiti kázáno jest, i ledvie. Potom móž píti posvěcenec víno. Nu6,21 Tentoť jest zákon posvěcencóv, když by slíbil obět svú hospodinu času posvěcovánie svého kromě těch věcí, kteréž by nalezla ruka jeho. Podlé čehož myslí bieše slíbil, tak učiní k dokonání posvěcovánie svého. Nu6,22 Mluvil jest hospodin k Mojžiešovi řka: Nu6,23 Mluv Áronovi a synóm jeho: Takto požehnáte synóm izrahelským a diete jím: Nu6,24 Požehnajť tobě hospodin a ostřiehaj tebe. Nu6,25 Ukažť Pán tvář svú tobě a smiluj se nad tebú. Nu6,26 Obrať hospodin obličej svój k tobě a daj tobě pokoj. Nu6,27 Vzývati budú jméno mé nad syny izrahelskými a já požehnám jím.

VII.

Nu7,1 I stalo se jest v deň, kteréhož jest doplnil Mojžieš stánek a zvedl jej a pomazal i posvětil se všemi orudími jeho, oltáře takéž i nádob jeho, Nu7,2 obětovali sú kniežata izrahelská a hlavy čeledí, ješto biechu po všech pokoleních vládaři jích, kteříž zečteni biechu, Nu7,3 dary před hospodinem šest vozóv přikrytých se XIIti voly. Jeden vóz obětovali sú dva vódce a jeden vuol všickni a obětovali sú je před obličejem stánkovým. Nu7,4 I vece hospodin k Mojžiešovi: Nu7,5 Přijmi od ních, ať by slúžili v posluhování stánkovém, i dáš je levitám podlé řádu posluhovánie svého. Nu7,6 A tak když přije Mojžieš vozy a voly, dal jest levitám. Nu7,7 Dva vozy a čtyři voly dal jest synóm Gersonovým podlé toho, jakož mějiechu potřebu. Nu7,8 Čtyři jiné vozy a osm volóv dal jest synóm Merari podlé úřadóv a služby jích pod rukú Itamarovú, syna Árona kněze. Nu7,9 Ale synóm Kaat nedal jest vozóv a volóv, neb v svatyni slúžie a břemena vlastními nesú rameny. Nu7,10 Tehdy obětovali sú vévody na posvěcenie oltáře deň, kteréhož mazán jest, obět svú před oltářem. Nu7,11 I řekl jest hospodin k Mojžiešovi: Všecky vévody po všecky dni obětujte dary ku posvěcení oltáře. Nu7,12 První deň obětoval jest obět svú Naason,

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).