[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<50r50v51r51v52r52v53r53v54r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[52r]číslo strany rukopisuNu4,34 Protož zečtli sú Mojžieš a Áron a kniežata sboru syny Kaat po národiech a domiech otcóv jích Nu4,35 od XXXt let a nad to až do léta padesátého, všecky, kteříž vcházejí ku posluhování stánku zaslíbenie, Nu4,36 i nalezli sú dva tisíce sedm set a padesát. Nu4,37 Tento jest počet lidu Kaat, kterýž vcházie do stánku zaslíbenie. Tytoť jest zčetl Mojžieš [a]text doplněný editorem Áron podlé řeči Páně skrze ruku Mojžiešovu. Nu4,38 Zečteni sú i synové Gersonovi po národiech i domiech otcóv jích Nu4,39 od XXXt let a nad to až do léta patdesátého, všickni, kteříž vcházejí, aby posluhovali v stánku zaslíbenie, Nu4,40 a nalezeni sú dva tisíce šest set a XXXti. Nu4,41 Tentoť jest lid Gersonitských, kteréžto zečtli sú Mojžieš a Áron podlé slova Páně. Nu4,42 Zečteni sú i synové Merari po národiech a domiech otcóv jích Nu4,43 od XXXt let a nad to až do léta patdesátého, všickni, kteříž vcházejí k vyplňování obyčejóv stánku svědectvie, Nu4,44 a nalezeni sú třie tisícové a dvě stě. Nu4,45 Tentoť jest počet synóv Merari, kteréž zečtli sú Mojžieš a Áron podlé rozkázanie Páně skrze ruku Mojžiešovu. Nu4,46 Všickni, kteříž zečteni sú z levitóv a kteréž učinil ke jménu Mojžieš a Áron a kniežata izrahelská po národiech a domiech otcóv jích Nu4,47 od XXXti let a nad to až do léta patdesátého, vcházejíce ku posluhování stánkovému a k nesení břemen, Nu4,48 byli sú spolu osm tisícóv pět set a LXXXt. Nu4,49 Podlé slova Páně zčetl jest je Mojžieš jednoho každého podlé úřadu a břemen jích, jakož přikázal byl jemu hospodin.

V.

Nu5,1 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi řka: Nu5,2 Přikaž synóm izrahelským, aby vyvrhli z stanóv každého malomocného a jenž semenem teče a poškvrnil se jest nad mrtvým, Nu5,3 tak muže jako ženu vyvrzte z stanóv, aby nepoškvrnili jích, když by přebýval s vámi. Nu5,4 I učinili sú tak synové izrahelští a vyvrhli sú je z stanóv, jakož mluvil jest [hospodin]text doplněný editorem Mojžiešovi. Nu5,5 I mluvil jest Pán k Mojžiešovi řka: Nu5,6 Mluv k synóm izrahelským: Muž nebo žena, když by učinili ze všech hřiechóv, ješto obyčejno jest lidem se přiházeti, skrze obmeškánie přestúpil li[dd]přestúpil li] pṙeſtupili by přikázanie Páně a shřešil li[de]shřešil li] ſhṙeẛili by, Nu5,7 vyznají hřiech svój a navrátie samú {sám dluh}marginální přípisek soudobou rukou hlavu a pátú čést nad to tomu, proti komu by shřešili. Nu5,8 Pakli by nebyl, kto by vzal, dadie hospodinovi i bude knězovo kromě skopce, ješto se obětuje za očištěnie, aby byla ukrocena obět. Nu5,9 Všecky také prvotiny, kteréž obětují synové izrahelští, ke knězi příslušejí, Nu5,10 a cožkoli v svatyni se obětuje ote všech a dává se v ruce knězovi, jeho bude. Nu5,11 Mluvil jest hospodin k Mojžiešovi řka: Nu5,12 Mluv k synóm izrahelským a dieš k ním: Muž, jehožto žena poblúdila by a manželem pohrdajíc Nu5,13 spala by s jiným mužem a toho manžel popadnúti nemohl by, ale tají se cizoložstvie a svědky dovedeno nemóž býti, neb nenie nalezena v cizoložství. Nu5,14 Jestliže by duch nenávisti popudil muže proti ženě své, ješto nebo poškvrněna jest nebo křivým domněním nařčena, Nu5,15 přivede jí k knězi a obětovati bude obět za ní desátú čést měřice múky ječné. Nevlé na ní oleje ani vloží kadidla, neb obět domnievanie jest a obět zpytujície cizoložstva. Nu5,16 Protož obětovati bude jí kněz a postaví před hospodinem Nu5,17 a vezme vody svaté v nádobu hliněnú a maličko země z podlahy stánkové pustí v ní. Nu5,18 A když stane žena před obličejem Páně, odkryje hlavu její[66]chybějící text obět rozpomenutie a obět domnievanie, ale sám držeti bude vody přehořké, v něžto jest s zlořečenstvím kletby shromáždil. Nu5,19 A zaklne jí a die: Nespal li muž cizí s tebú a nejsi li poškvrněna, opustivši manželovo lože, nebudúť škoditi vody tyto přehořké, v něž sem prokletie shromáždil. Nu5,20 A pakli si se odchýlila od muže tvého a poškvrněna si a spala si s jiným mužem, Nu5,21 těmto zlořečenstvím podležeš. Daj tě hospodin v zlořečenstvie a příklad všech v lidu svém. Hníti kažť lónu tvému a odutý břich tvój rozpukni se. Nu5,22 Vejděte vody zlořečené v břicho tvé, a když se bude odýmati břich, shní lóno! A odpovědě žena: Amen, amen. Nu5,23 I napíše kněz na knihách tato zlořečenstvie i shladí je vodami přehořkými, v něž jest zlořečenstvie shromáždil, Nu5,24 a dá jí píti. Kteréž když vypie, Nu5,25 vezme kněz z ruky jejie obět domnievanie a pozdvihne je před hospodinem i vloží na oltář tak toliko, aby prvé Nu5,26 hrst oběti vzal z toho, což se obětuje, a zapálil na oltáři a tak nápoj daj ženě vody přehořké. Nu5,27 Kteréžto když by pila, jest li poškvrněna a pohrzevši mužem cizoložstvím vinna, projdú jí vody zlořečenstvie a nadma se břich shnije lóno, i bude žena v zlořečenstvie a příklad všemu lidu. Nu5,28 Pakli by poškvrněna nebyla, bude nevinna a činiti bude syny. Nu5,29 Tentoť jest zákon domnievanie. Odchýlila li by se žena od muže svého a byla li by poškvrněna Nu5,30 a muž domněnie duchem zbuzen jsa přivedl by jí před obličej Páně a učinil by jí kněz podlé všech věcí, kteréž psány jsú, Nu5,31 muž bez viny bude a ona vezme nepravost svú.

X
ddpřestúpil li] pṙeſtupili
deshřešil li] ſhṙeẛili
66chybějící text
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).