[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<39v40r40v41r41v42r42v43r43v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[41v]číslo strany rukopisuobmy, Lv8,7 obleče biskupa v řízu lněnú, opásav jej pásem a oblékl v sukni postavce modrého i omirál svrchu vložil jest, Lv8,8 jejžto súživ pásem připravil jest k racionálu, na němž bieše učenie a pravda. Lv8,9 Čepicí také přikry hlavu a na něho proti čelu položil jest plech zlatý posvěcený v posvěcení, jakož bieše přikázal hospodin jemu. Lv8,10 Vzal jest i olej pomazánie, jímžto zmaza stan se vším nádobím jeho. Lv8,11 A když posvěcuje pokropi oltáře sedmkrát, pomazal jest jeho i všeho orudie jeho i umyvadla s podkladem jeho posvěti olejem, Lv8,12 kterýžto liv na hlavu Áronovu, pomazal jest jeho a posvětil. Lv8,13 Syny také jeho obětovav, obleče v sukně lněné a pásem opása i vstavil jest čepice, jakož přikázal bieše hospodin. Lv8,14 Obětova i telce za hřiech, a když na hlavu jeho položichu Áron i synové jeho ruce své, Lv8,15 obětova jej. Nabrav krve a omočiv prst, dotče se rohóv oltáře v ókol. Jehožto počistiv a posvětiv, proli ostatní krev k základóm jeho. Lv8,16 Ake tuk, kterýž bieše na drobiech, a bránici jeho jatrnú a dvě ledvince s lojem svým zapáli na oltáři, Lv8,17 telce s koží i s masem i s hnojem pále kromě stanóv, jakož přikázal bieše hospodin. Lv8,18 Obětoval jest i skopce v spálenú obět, na jehožto hlavu když vzložichu Áron i synové jeho ruce své, Lv8,19 obětoval jest jeho i vzli krev jeho na oltář v ókol. Lv8,20 A samého skopce na kusy zsekav, hlavu jeho i údy i tuk zapáli ohněm, Lv8,21 umyv prvé třeva i nohy. A vešken spolu skopec zapáli na oltáři, protože by byla zápalná obět přechutné vóně hospodinu, jakož přikázal bieše jemu. Lv8,22 Obětova i skopce druhého ku posvěcení kněží i položili sú na hlavu jeho Áron i synové jeho ruce své. Lv8,23 Kteréhož když obětova Mojžieš, vzem z krve, dotknul se jest kraje ucha pravého Áronova a palce ruky jeho pravé takéž i nožnieho, Lv8,24 obětoval jest i syny Áronovy. A když z krve skopce obětovaného dotče se kraje ucha pravého všech i palcóv ruky a nohy pravé, ostatní proli na oltář v ókol, Lv8,25 ale tuk i ocas i všicku tučnost, ješto přikrýváše třeva, i bránici jatrnú a dvě ledvině s tukem jích a plece pravé otdělil jest. Lv8,26 A vzem z koše přesnic, ješto bieše před hospodinem, chléb bez kvasu a s bochnicí pokropenú olejem a roztlesk i položi na tuk a na plece pravé. Lv8,27 Dav spolu všecky věci Áronovi i synóm jeho, kteřížto když zdvihli sú je před hospodinem, Lv8,28 opět přijem z rukú jích, zapáli na oltáři zápalné oběti, protože by posvěcenie byla obět u vóni sladkosti posvátné oběti Páně. Lv8,29 Vzal jest i hrudi, zdvih je před hospodinem, z skopce posvěcenie za diel svój, jakož přikázal jemu bieše hospodin. Lv8,30 A vzem mast i krev, ješto bieše na oltáři, pokropil jest Árona i na rúcho jeho i na syny jeho i na rúcha jích. Lv8,31 A když posvěti jích v rúše svém, přikázal jest jím řka: Vařte maso před dveřmi stánkovými a tu jezte je. Chleby také posvěcenie jezte, kteříž položeni sú v koši, jakož mi přikázal hospodin řka: Áron i synové jeho jiesti budú je Lv8,32 a což by koli zbytečného bylo z masa a z chlebóv, oheň sehltí. Lv8,33 Také ze dveří stánkových nevyjdete za sedm dní až do dne, kterýž doplní se čas posvěcenie vašeho, neb v sedmi dnech dokoná se posvěcenie, Lv8,34 jakož nynie učiněno jest, aby řád posvátné oběti se doplnil. Lv8,35 Ve dne i v noci zóstanete v stánku, ostřiehajíce stráží Páně, abyšte nezemřeli, neb takť mi jest přikázáno. Lv8,36 I učinili sú Áron i synové jeho všecky věci, kteréž jest mluvil hospodin, skrze ruku Mojžiešovu.

IX

Lv9,1 A když by učiněn osmý deň, povolal jest Mojžieš Árona i synóv jeho a větčích rodem Izrahele i řekl jest k Áronovi: Lv9,2 Vezmi z stáda telce za hřiech a skopce k spálené oběti, oba nepoškvrněná, a obětuj je před hospodinem Lv9,3 a k synóm izrahelským mluviti budeš: Vezměte kozla za hřiech a telce i beránka ročnieho a bez poškvrny k spálené oběti, Lv9,4 vola a skopce za pokojné oběti a obětujte je před hospodinem, v óběti všech běl olejem pokropenú obětujíce, neb dnes ukáže se vám hospodin. Lv9,5 Tehdy přinesli sú všecky věci, kteréž přikázal bieše Mojžieš, ke dveřóm stánkovým. Kdežto když všecko stáše množstvie, Lv9,6 vece Mojžieš: Tatoť jest řeč, kterúž jest přikázal[cb]přikázal] pṙkázal hospodin. Učiňte a zjeví se vám chvála jeho. Lv9,7 I řekl jest k Áronovi: Přistup k óltáři a obětuj za hřiech tvój, obětuj zápalnú obět a pros za se i za lid. A když zabieš obět lidskú, modl se zaň, jakož přikázal jest hospodin. Lv9,8 A ihned Áron přistúpiv k óltáři, obětoval jest telce za hřiech svój, Lv9,9 jehožto krve podachu jemu synové jeho, v níž omoči prst,

X
cbpřikázal] pṙkázal
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).