[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<34v35r35v36r36v37r37v38r38v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[36v]číslo strany rukopisukteré dnes přikázal sem tobě. Já sám vyvrhu před tváři tvú Amorejského a Kananejského a Etejského a Ferezejského, také i Evejského i Jebuzejského. Ex34,12 Varuj se, aby nikdý s bydliteli země té nespojoval přiezni, ješto tobě by byli ku pádu. Ex34,13 Ale oltáře jích zboř, zlámaj sochy a luhy jích podsekaj. Ex34,14 Neroď se klaněti bohu ciziemu. Pán milovánie jméno jeho, bóh jest milovník. Ex34,15 Nevcházej v slib s lidmi krajóv těch, aby když by smilnili s bohy svými a klaněli se modlám jích, nepovolal tebe někto, aby jedl z obětovanin, Ex34,16 ani ženy ze dcer jích vezmeš synóm tvým, aby když ony smilnily, nekázaly smilniti i synóm tvým s bohy svými. Ex34,17 Bohóv slitých neučiníš sobě. Ex34,18 Slavnosti přesnic ostřéhati budeš. Sedm dní požívati budeš přesnic, jakož sem přikázal tobě, v času měsiece novotin. Neb měsiece letnieho času vyšel si z Éjipta. Ex34,19 Vše, což otvierá materník rodu samcového, mé bude, ze všech živočichóv tak z volóv jako z óvec mé bude. Ex34,20 Prvorozené oslice vykúpíš ovcí. Pakli ani peněz za ně dáš, zabito bude. Prvorozeného synóv tvých vykúpíš ani se ukážeš před obličejem mým prázden. Ex34,21 Šest dní dělati budeš, v deň sedmý přestaneš orati i žieti. Ex34,22 Slavnost týdnóv učiníš sobě v prvotinách obilí žni tvé pšeničné a slavnost, když v přeběhnutí času letnieho všecky věci se skládají. Ex34,23 Tří časóv léta ukáže se všeliký pacholík tvój před obličejem všemohúcieho pána boha izrahelského. Ex34,24 Když zajisté otejmu pohany od tváři tvé a rozšířím meze tvé, nižádný se nebude protiviti zemi tvé, když budeš vstupovati a ukazovati se před obličejem pána boha tvého třikrát v rok, Ex34,25 nebudeš obětovati na kvas krve oběti mé ani zóstane do jitra z óběti slavnosti beránka. Ex34,26 Prvnie úrody obilné země tvé obětovati budeš v domu pána boha tvého. Nebudeš vařiti kozelce u mléce mateře jeho. Ex34,27 I řekl jest hospodin k Mojžiešovi: Napiš sobě slova tato, jímižto i s tebú i s Izrahelem utvrdil sem slib. Ex34,28 Tehdy byl jest tu s hospodinem XLti dní a XLti nocí, chleba nejedl jest a vody nepil. I napsal jest na dckách slóv deset zaslíbenie. Ex34,29 A když sstupováše Mojžieš s hóry Sinai, držieše dvě dctě svědectvie. A nevědieše, že by orohatěla tvář jeho z tovařišenie řeči božie. Ex34,30 A uzřev Áron a synové izrahelští rohatú Mojžiešovu tvář, báli sú se blízko přistúpiti. Ex34,31 A povoláni jsúc od něho, navrátili sú se tak Áron jako kniežata sboru. A když jest odmluvil, Ex34,32 přišli sú k němu také všickni synové izrahelští jímžto přikáza všecky věci, kteréž bieše slyšal od hospodina na hóře Sinai. Ex34,33 A dokonav řeči, položil jest zástěru na tvář svú, Ex34,34 kterúž, vchodě k hospodinu a mluvě s ním, odjímáše, donidž by nevyšel. A tehdy mluvieše k synóm izrahelským všecky věci, kteréž jemu biechu rozkázány. Ex34,35 Jenž vídáchu tvář vycházejícieho Mojžieše býti rohatu, ale on přikrýváše opět tvář svú, ač kdy mluvieše k ním.

Kapitola XXXV.

Ex35,1 Protož shromáždiv vešken zástup synóv izrahelských, řekl jest k ním: Tytoť jsú věci, kteréž přikázal hospodin činiti: Ex35,2 Šest dní budete činiti dielo, sedmý deň bude vám svatý, sobota a odpočinutie Páně. Ktož by učinil dielo v něm, zabit bude. Ex35,3 Nezanietíte ohně ve všech přiebytciech vaších přes deň sobotní. Ex35,4 I vece Mojžieš ke všemu zástupu synóv izrahelských: Tatoť jest řeč, kterúž jest přikázal hospodin řka: Ex35,5 Otdělte prvotiny u sebe hospodinu. Každý dobrovolný a svobodné mysli obětuje[bp]obětuje] obietug/ge hospodinu zlato, střiebro i měď, Ex35,6 modrý postavec a červenec dvakrát omáčený a bielé plátno, srsti kozie Ex35,7 a kóže skopcové rudné a modré, dřievie sechim Ex35,8 a olej k světlóm připraveným a aby složena byla mast a vonichař vóně přechutné, Ex35,9 kamenie onychinové a perly k ókrášlení omirála a racionála. Ex35,10 Ktožkoli z vás jest múdrý, přiď a čiň, což jest hospodin přikázal. Ex35,11 Stánek totiž a střechu jeho a přikrytie, prsteny a opaženie s sochory, kolky i základy. Ex35,12 Archu a sochory, modlitebnú dcku a oponu, ješto před ní pověšena jest. Ex35,13 Stuol s sochory a nádobami a posvátnými chleby. Ex35,14 Sviecen k světlóm zdržení, osudie jeho i lucerny i olej ku posilování ohňóv. Ex35,15 Oltář kadidlných věcí a sochory, olej pomazánie a vonichaře z vonných věcí. Oponu ke dveřóm stánkovým, Ex35,16 oltář spáleným obětem a rošt jeho měděný s sochory a osudími svými. Umyvadlo i základy jeho. Ex35,17[42]chybějící text, homoiot. Oponu

X
bpobětuje] obietug/ge
42chybějící text, homoiot.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).