[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<37v38r38v39r39v40r40v41r41v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[39v]číslo strany rukopisu

Lv2,1 Duše když by obětovala obět posvátnú hospodinu, běl bude jejie obět. A vlé na ní olej a položí kadidlo Lv2,2 i přinese k synóm Árona kněze, z níchžto jeden vezme hrst plnú běli a oleje i všecko kadidlo i položí pamět na oltář u vóni přechutnú hospodinu. Lv2,3 A to, což ostatnieho bude z óběti, bude Áronovo a synóv jeho, svaté svatých z óběti Páně. Lv2,4 A když budeš obětovati obět pečenú v peci z běli, chleby t. bez kvasu, pokropené olejem a roztlesky přesnice olejem pomazané[bw]pomazané] pomazanie. Lv2,5 Pakli obět tvá bude z pánve, běli skropené olejem a bez kvasu, Lv2,6 rozdělíš jí na drobno a vléš svrchu oleje. Lv2,7 A pakli s roštu obět bude, rovně běl olejem skropena bude, Lv2,8 kterúž obětuje hospodinu, dáš v ruce knězově. Lv2,9 Jenž když obětuje jí, vezme památné z óběti a zapálí na oltáři u vóni chutnosti hospodinu. Lv2,10 A cožkoli ostatnieho jest, bude Áronovo i synóv jeho, svaté svatých z óbětí Páně. Lv2,11 Všeliká obět, jenž se obětuje, bez kvasu bude aniž co kvasu i strdi obětováno bude v óběti Páně. Lv2,12 Prvotiny toliko jích obětovati budete i dary[bx]dary] drary, ale na oltáři nebudú skládány u vóni sladkosti. Lv2,13 Cožkoli obětovati budeš oběti, solí osolíš aniž otejmeš soli zaslíbenie boha tvého z óběti tvé. V každé oběti obětovati budeš sól. Lv2,14 A pakli obětovati budeš dar prvotin obilí tvých hospodinu z klasóv ještě zelených, opražíš[by]opražíš] opaṙíṡ je ohněm a zetřeš ku podobenství krupice. A tak obětovati budeš prvotiny tvé hospodinu, Lv2,15 nalije na ně oleje a kadidlo vlože, neb obět Páně jest, Lv2,16 z niežto zapálí kněz na památku daru čést krupice dřené a oleje i všecko kadidlo.

Kapitola III.

Lv3,1 Pakli by obět pokojných byla jeho obět a z volóv chtěl li by obětovati, samce nebo samici nepoškvrněné obětovati bude před hospodinem. Lv3,2 A položí ruku na hlavu oběti své, kteráž obětována bude u vjití stánkovém. I prolijí synové Árona kněze krev v ókol oltáře Lv3,3 a obětovati budú z óběti pokojné v óbět hospodinu tuk, jenž přikrývá droby, a cožkoli tučnosti vnitř jest, Lv3,4 dvě ledvině s tukem, jímž přikrývají se rorynky, a bránici jatrnú s ledvinami Lv3,5 i zapálé je na oltáři v óbět spálenú, oheň podložiece dřieví v óbět přechutné vóně hospodinu. Lv3,6 Ale byla li by z óvec jeho obět a pokojných věcí obět, leč samce, leč samici obětoval by, nepoškvrněné budú. Lv3,7 Pakli beránka obětoval před hospodinem, Lv3,8 položí ruku na hlavu oběti své, kteráž obětována bude v óblačnici stánku svědectvie. I vlijí synové Áronovi krev jeho v ókol oltáře Lv3,9 a budú obětovati z pokojných obětí obět hospodinu tuk a ocas vešken Lv3,10 s ledvinami i tučnost, ješto břich okrývá, i všecky droby i oboje ledvince s tukem, ješto jest při drobiech, i bránici jatrnú s ledvinami. Lv3,11 I podpálí ty věci kněz na oltáři na pokrm ohně a oběti Páně. Lv3,12 Pakli by koza byla obět jeho a obětoval by jí hospodinu, Lv3,13 položí ruku svú na hlavě jejie a obětovati jí bude u vjití stánku svědectvie. A vylijí synové Áronovi krev jejie v ókol oltáře Lv3,14 a vezmú z nie na pokrm ohně Páně tuk, jenž přikrývá břicho a jenž přikrývá všecky droby: Lv3,15 dvě ledvince i bránici, ješto jest nad nima podlé rorynkóv, i lój jatrný s ledvinkami. Lv3,16 A zapálí ty věci kněz na oltáři ku pokrmu ohně a přechutné vóně, neb všeliký tuk Páně bude Lv3,17 právem věčným v národech i ve všech přébytciech vaších. Ani tuku ani krve ovšem nebudete jiesti. Tukové, jímižto se prsi obvalují, a svrchkové jatrní obětují se na oltáři.

Kapitola IIII.

Lv4,1 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi řka: Lv4,2 Mluv synóm izrahelským: Duše když shřeší skrze nevědomie a ze všech přikázaní Páně, kteréž jest přikázal, aby nebyly, něco by učinil. Lv4,3 Shřešil li by kněz, jenž jest pomazán, čině aby lid shřešil, obětovati bude za hřiech svój telce nepoškvrněného hospodinu Lv4,4 a přivede jej ke dveřóm stánku svědectvie před hospodina a položí ruku na hlavu jeho a obětovati bude ho hospodinu. Lv4,5 Vezme také z krve telcové, vnesa jí do stánku svědectvie. Lv4,6 A když omočí prst ve krvi, pokropí jeho sedmkrát před hospodinem proti oponě svatyně Lv4,7 i položí z krve též na roh oltáře vóně přelibé hospodinu, jenž jest v stánku svědectvie. Ale všicknu ostatní krev vlé k základu oltáře zápalné oběti u vjití stánkovém Lv4,8 i tuk telco[40r]číslo strany rukopisu

X
bwpomazané] pomazanie
bxdary] drary
byopražíš] opaṙíṡ
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).