Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[336v]číslo strany rukopisujsme nynie naučeni od žalobce a obžalovaného snad předložených, o rozeznání řečených pochybností byli bychom otázáni vedlé potřebnosti, těch vedlé toho, jakž práva svědčie, k konečnému nálezu puojdeme.

Kterak kto má dovoditi zachovánie svého

Fink nožieř po odpovědi všech pří, z kterýchž byl obvinněn od Fridlína nožieře a bratra jeho, mluvieše, že nikdy slovem ani skutkem žádného sem nerozhněval, toť Buoh vie a všichni moji súsedé; to slyše řečník Frydl řečený, jménem svým žádal panského nálezu, kterak řečená slova před konšely předpověděná měl by provésti za práva. Na to bylo nalezeno řečenému Finkovi, že dvěma súsedy s obú stranú najbližšíma a jedniem, který bydlí proti němu.

Zabije li jeden druhého, násilí se bráně neb při odboji

Čáslavští psali jsú takto: některaký žaloval na jednoho z vraždy bratra svého, kteréhožto zavolavše a uručiti rozkázavše, v najprvnějšiem soudu stánie a cíl jsme uložili obojie straně, aby k svému právu stáli a provodili. A když jest přišel čas, tu žalobce svú žalobu z vraždy bratra svého učinil jest na obžalovaného. Obžalovaný také zase řečenú vraždu seznal se učiniti, bráně života i sbožie svého obyčejem, jenž slove notver,cizojazyčný text a svědka jmenoval, jistý čas k duovodu svému vzal jest, v kterémžto času podkomoří vzem sobě předřečeného žalobci, přijev řečenú žalobu, dotčené vraždy chtě znovu vyslyšeti, k tomu jsme my odpověděli, že řečená pře před námi jest prožalována a povážena, ač duovodu obrany života a sbožie, jenž slove notver,cizojazyčný text t. odboje, kterýžto duovod odboje obžalovaný má učiniti neb provésti. K tomu podkomořie jest odpověděl, poněvadž tak se dálo

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).