Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[336r]číslo strany rukopisuOpustí li žalobce tuto odpověd mlčením a nic odporného nepředloží, poněvadž bdícím a nespícím práva naše spomáhají, úplně a dokonale jest odpověděno. Pakli by žalobce slyše tu obecní odpověd odpor učinil, žádaje sobě nálezu, zdali ke třem žalobám pořád zpósobem práva učiněným obvinněný jednú obecní odpovědí odpověděl by dostatečně, ač obvinněný ji zamlčením opustie, nic odporného nepovie. A poněvadž obecnosti skrze zvláštnost ukračovalo by se nálezem ortelním, vypoviedáme, že obžalovaný ku prvnie žalobě dobře jest odpověděl, ale k druhým potomním neodpověděl a v nich padl jest a žalobce jeho obdržel je na něm plným právem. Pakli by obžalovaný k žalobě žalobce na žalobu tudiež předloženú žádal k své straně nálezu, nemá li s pomocí práva neb s odpuštěním užíti hollung,cizojazyčný text t.[19]vynecháno místo, ortelem nalézáme, že hollungcizojazyčný text potracuje, za nižto pro dvě žalobě zaplatíť rychtáři dva gr. pro dvě žalobě. Řečenýma pak dvěma žalobama, poněvadž odpoviedaje, dobře odpoviedá, má však při předepsaných věcech býti znamenáno, tázal li jest rychtář, když se jest první obecnie odpověd stala od obžalovaného, stálá li sú slova řečníka, t. jest li vóle jeho, což řečník mluví, a mají li soud zavitý, v němž se ty žaloby a odporové dějí, nebo byla li by která z těch dvú věcí, obvinněný dlužen jest pořád ke třem žalobám třmi odpovědmi pořád odpoviedati.

Nad to potom položeno bylo: Dále věz vaše opatrnost, poněvadž práva zakládají se na dóvodech a nálezové toliko vynášeni býti mají vedlé odporných duovodóv žalobce a obžalovaného, jestliže budúcně vedlé mocnějších duovodóv, nežli kterakýmiž

X
19vynecháno místo
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).