Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

bezpo[189v]číslo strany rukopisutřebný útratce, tehda k žádosti ženy neb přátel jejích přísežní, jimžto příslušie neužitečné věci napraviti, mohú takový nedostatek přejíti a muže z toho tresktati, jakž by se jim slušné zdálo.

Věnu se nětco nedostává vedlé práva

O tom znamenaj, že čímž méně žena dá věna muži po sobě, tím méně po smrti muže dielu jie slíbeného vezme vedlé práva.

Bude li dědictvie zastaveno u věně

Znamenáno má býti: jestliže jeden z manželóv u věně na zboží mohovitém zaslíbeném chtěl by druhému dědičstvie zavázati, nenie potřebie, aby je choval do dne a do roka, jakož jest obyčej o dluziech obecních, nébrž prvnieho dne zastavenie přijde li potřebnost, muož je prodati neb zpeněžiti jinými obyčeji jakýmižkoli.

Věno dědičné ženě dané muož z potřebnosti zastaveno býti do času

O tom znamenáno buď: buď jestliže muž ženě vlastní dědinu neb jiné dědičstvie před rychtářem a přísežnými jménem věna dal by svobodně a zapsal, a potom skrze neštěstie, ne skrze hru kosteční, neb obžerstvím, ne netbanlivostí (totiž že by diela pilen nebyl, ale prázdný život vedl), ne mrháním statku {zastavení věna z příčiny}marginální přípisek mladší rukou ani jiným jakýmkoli obyčejem přišel [190r]číslo strany rukopisuby k takové chudobě, že by se a ženě své od žebroty nemohl zbrániti, slušné jest to věno proti odmlúvání a odporu ženy do času v penězích zastaviti, kterýmižto penězi dělaje živnost a oděv sobě a potřebnost ženě obdržal by.

Věno dědičné ženě dané dlužníkuom nemóž býti zastaveno, leč ona svolí

Některaký měštěnín, když neslušný a neřádný život vedieše, za některý čas jher kostečních, hodování a opilstva ve dne i v noci přídrže se, navrátiv se k svědomí vnitřniemu, nejsa připuzen před soudem, odevzdal jest svobodně ženě duom, aby jím ona miesto věna dědičně vládla, i že před tiem odevzdáním jměl jest děti s tú ženú, a po odevzdání u rozličných věřitelóv v mnohé dluhy jest zašel. Ti věřitelé žádali jsú k své straně usúzenie, poněvadž jemu s ženú z statkuov svých, jichž jsú jim pójčovali, živnost a oděv jsú jednali, a poněvadž řečený měštěnín jakožto hospodář a pán v placení sbierek obecních a v jiných poplatciech městských vládl jest, nemá li z prodaje domu proti odporu odevzdánie z svých dluhóv se vyvaditi. Ale žena toho měštěnína prosila jest, naprosto aby při věnném právu byla zachována. O tom tak jest

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).